fbpx Depressive symptomer etter hjerneslag Hopp til hovedinnhold

Depressive symptomer etter hjerneslag

Å være deprimert etter hjerneslaget var som å leve et liv i grånyanser.

Tidligere studier har vist at over en fjerdedel av pasientene opplever depresjon etter et hjerneslag. Forskerne ønsket å beskrive hvordan depresjon oppleves i den tidlige fasen etter hjerneslag og hvordan det var å leve med depresjon i denne tiden. Studien var designet som en kvalitativ studie med et hermeneutisk fenomenologisk perspektiv. Ni personer ble rekruttert til studien fra ulike slagenheter. Inklusjonskriteriene var gjennomgått første gangs hjerneslag, over 18 år, skår på Beck Depression Inventory versjon II som var høyere enn 14 eller diagnostisert med depresjon av en lege og god nok kognitiv funksjon til å la seg intervjue. Personer som hadde brukt antidepressiva før hjerneslaget, hadde en terminal diagnose eller fikk behandling for en bipolar lidelse, ble ikke inkludert i studien. Data ble samlet inn ved hjelp av dybdeintervju som varte fra 45–90 minutter i perioden fire til syv uker etter slaget. En tematisk intervjuguide ble brukt som utgangspunkt for å innhente rike beskrivelser av personens opplevelser og erfaringer. Intervjuene ble tolket ut fra tre nivåer: Naiv lesning, strukturell analyse og helhetlig forståelse. Metaforen «å leve et liv i grånyanser» beskriver hovedinnholdet i intervjuene. «Å føle seg fanget» og «å miste seg selv» ble identifisert som to hovedtemaer. Å føle seg fanget inkluderte å være fanget i kroppen, fanget i kjedsomhet og isolasjon og fanget i «for sikkerhets skyld-tenkning». Å miste seg selv handlet om ikke lenger å være den samme, å være labil, å føle seg som ingenting og å være for trett til å leve. Deltakerne omtalte ikke sin depresjon med typiske psykiatriske termer, men heller innvevd i historier. Tre beskrev seg selv spontant som deprimert, fire brukte ikke ordet depresjon i løpet av samtalen og to beskrev seg selv som ikke deprimert. 

 

Referanse

Kouwenhoven SE, Kirkevold M, Engedal K, Kim HS. «Living a life in shades of grey»: experiencing depressive symptoms in the acute phase after stroke. J Adv Nurs 2011.

 

Kommentar:

Selv om informantene ble klassifisert som deprimert ut fra skårer i et internasjonalt anerkjent skåringsverktøy, var det stor variasjon i måten de omtalte sin depressive tilstand på. Dette viser hvor viktig det er å være sensitiv overfor symptomer og tegn på depresjon hos pasienter som nylig har gjennomgått hjerneslag.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse