fbpx Oppurtunities for learning and knowledge creation in practice Hopp til hovedinnhold

Oppurtunities for learning and knowledge creation in practice

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Studien forkuserer på læring og kunsskapsutviklingen i et sykehus.

Bakgrunn: Gjennom de siste to årtier har begrepene læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner vært gjenstand for stor oppmerksomhet. I denne studien fokuseres det på læring i selve arbeidssituasjonen i fire enheter i et sykehus.

Hensikt: Målet har vært å gi økt kunnskap om ledelse gjennom å fokusere på læring i praksis samt å bidra til den teoretiske diskursen. Sykehus er valgt med hensikt siden mye av forskningen på læring i organisasjoner ellers er foretatt i homogene kunnskapsintensive organisasjoner.

Metode: Data er samlet inn gjennom intervju, observasjon og dokumentstudier. Intervjuene er inspirert av narrativ teknikk, hvor informantene forteller om sin arbeidsdag i åpne og lite strukturerte samtaler. Ansatte i fire enheter er intervjuet; to sengeposter og to støttefunksjoner: kjøkken og resepsjon.

Funn: Funn fra denne undersøkelsen viser et gap mellom den strategiske visjonen som sykehuset har; nemlig «å bli en lærende organisasjon» og strategien slik den manifesterer seg i praksis. Videre viser studien at fysisk utforming, som for eksempel enerom og små sengeposter samt høy grad av selvstendighet i arbeidsoppgavene, kan fungere som barrierer for læring mellom ansatte i arbeidssituasjonen. Mulighet og anledning for praksisbasert læring og kunnskapsutvikling, operasjonalisert som interaksjon, er en spesielt knapp ressurs horisontalt mellom ansatte som innehar samme type stilling.

Konklusjon: Denne forskningen etterlyser et mer differensiert syn på autonomi og mer fokus på den innflytelse fysisk utforming har på læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Videre fokuserer forskningen på det kunnskapssyn og læringssyn som underbygger strategien for læring i en organisasjon som et sykehus.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.