fbpx Kroniske smerter hos sosialhjelpsmottakere Hopp til hovedinnhold

Kroniske smerter hos sosialhjelpsmottakere

Mottakere av sosialhjelp med kroniske smerter hadde dårligere fysisk og mental helse enn dem uten kroniske smerter og personer med revmatoid artritt.

 

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal 

 

Dette går frem av en nylig publisert studie som sammenlignet helserelatert livskvalitet (HrL) hos langtids sosialhjelpsmottakere med og uten kroniske smerter. Forskerne ønsket også å studere hvilken innvirkning utvalgte demografiske variabler, sosiale forhold, smerter, bruk av alkohol og narkotiske stoffer hadde på deres fysiske og mentale helse. Tverrsnittsstudien er en del av et større prosjekt som undersøker funksjonsevne hos langtidsmottakere av sosialhjelp. Alle som hadde sosialhjelpsytelser som hovedinntektskilde i løpet av seks av de tolv siste månedene, var mellom 18 og 60 år og i stand til å fylle ut et tilsendt spørreskjema i 14 utvalgte kommuner, ble forsøkt rekruttert til studien. Aktuelle deltakere ble bedt om å fylle ut et spørreskjema som ble sendt fra sosialkontorene sammen med en ferdig frankert svarkonvolutt. Av de 405 som besvarte spørreskjemaet, oppga 178 at de hadde kroniske smerter. Smerter ble målt ved hjelp av ni spørsmål. Smerter som hadde vart lengre enn tre måneder ble definert som kroniske smerter. HrL ble målt ved hjelp av Short Form-12 Health Survey (SF-12). Ut fra svarene på dette skjemaet kan man regne ut skår for fysisk og mental helse. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 34 år, 41 prosent var kvinner, 22 prosent var gift/samboere, 56 prosent ugifte og 22 prosent skilte/ separerte. Personer med kroniske smerter var eldre, en høyere andel av dem var gifte eller skilte/separerte, følte seg mer ensomme og hadde oftere alkoholproblemer enn dem uten kroniske smerter. 

Kommentar:

Sosialhjelpsmottakere er generelt en gruppe det er vanskelig å få et representativt bilde av fordi de ofte flytter eller har ukjent adresse. Studien viser at personer i denne gruppen med kroniske smerter har mer fysiske helseproblemer enn andre pasientgrupper.

 

Referanse:

Løyland B, Miaskowski C, Paul SM, Dahl E, Rustøen T. The relationship between chronic pain and health-related quality of life in long-term social assistance recipients in Norway. Qual Life Res 2010. DOI: 10.1007/s11136-010-9707-4

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse