fbpx Etiske overveielser på intensivavdelinger Hopp til hovedinnhold

Etiske overveielser på intensivavdelinger

Hvis intensivpasienter skal sikres lik behandling, må man bli enige om prosedyrer for gjennomføring av beslutninger på et flerfaglig grunnlag.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Syeåleien Forskning og professor ved Høgskolen i Buskerud.

 

Dette går frem av konklusjonen i en studie som undersøkte verdivalg og verdimessige overveielser for kliniske beslutninger om intensivbehandling hos leger og sykepleiere på intensivavdeling. Studiens problemstilling ble utforsket ved hjelp av et kvalitativt forskningsopplegg basert på en hermeneutisk tilnærming. Deltakerne ble rekruttert fra intensivavdelinger ved tre ulike universitetssykehus i Norge. Blant dem som deltok var 12 menn og ni kvinner anestesileger, mens fem menn og 17 kvinner var sykepleiere. Anestesilegene var i alderen 35 til 60 år og hadde gjennomsnittlig 10,9 års yrkeserfaring mens sykepleiernes alder varierte mellom 28 til 57 år med gjennomsnittlig yrkeserfaring på 8,6 år. Forskerne triangulerte ved å samle inn data fra både deltakende observasjon og halvstrukturerte dybdeintervjuer i 2005 og 2006. Deltakerne viste et dypt engasjement for pasientene og yrket og beskrev de kliniske situasjonene med stor empati. Legene beskrev avgjørelser om å avslutte intensivbehandling som en stor belastning og et stort ansvar. Noen fortalte om pasienter som hadde overlevd mot alle odds. Disse erfaringene gjorde det enda vanskeligere å ta beslutninger om å avslutte intensivbehandlingen. Informantene fortalte at det ofte var gode grunner for å starte behandling, men at det blir stadig vanskeligere å ta beslutning om å avslutte intensivbehandling. De fleste legene beskrev skyldfølelse og dårlig samvittighet som en av de viktigste grunnene til at den innleggende legen valgte ikke å avslutte behandling hos pasienter med en svært dårlig prognose. Selve beslutningsprosessen ble beskrevet som et teamarbeid som involverte mange personer. Å oppnå enighet om avgjørelsen var overordnet. Studien viste også at avdelingskulturen, maktforhold og profesjonsmessige og personlige forhold spiller en rolle. I hvilken grad sykepleieren var involvert i avgjørelser varierte mye, blant annet ut fra hvilken anestesilege som hadde ansvaret for pasienten og i noen grad kulturen på avdelingen.

 

Kommentar:  

Artikkelen gir oss innsikt i kompliserte overveielser som til daglig tas på intensivavdelinger. Når beskrivelsene blir åpent kommunisert som i denne artikkelen, gir det grunnlag for faglige diskusjoner som tar utgangspunkt i reelle, aktuelle og vanskelige problemstillinger.

 

Referanse

Halvorsen K, Førde R, Nortvedt P. Value choices and considerations when limiting intensive care treatment: a qualitative study. Acta Anaesthesiol Scand 2009;53:10-7.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse