fbpx Sykehjemsansattes holdninger til pasienter med demens Hopp til hovedinnhold

Sykehjemsansattes holdninger til pasienter med demens

Spesialutdannede sykepleiere innen geriatri, psykisk helsearbeid og/eller demens har mer positive holdinger til demente pasienter enn vanlig autoriserte sykepleiere.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud.

 

Dette er ett av funnene i en studie av sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og ufaglærte som arbeidet ved sykehjem. Hensikten med studien var å utforske sammenhenger mellom sosiodemografiske variabler, helsefaglig utdanningsnivå og arbeidserfaring i forhold til grad av positive holdninger til demente pasienter og grad av personorienterte holdinger. Forskerne brukte et tverrsnittsdesign. Data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema. Av alle sytten sykehjemmene i Bergen, valgte fjorten å delta. Sykepleielederne ved sykehjemmene distribuerte spørreskjemaene til alt pleiepersonell som hadde direkte pasientkontakt. Etter én purring, kom utvalget opp i 291 (79,1 prosent). Av den yrkesmessige sammensetningen var 25,8 prosent autoriserte sykepleiere, 45,7 prosent hjelpepleiere, 7,2 prosent omsorgsarbeidere og 20,6 prosent ufaglærte. Blant sykepleierne hadde 54 (26,0 prosent) videreutdanning innen geriatri, psykisk helsearbeid og/ eller demensomsorg. Spørreskjemaet Approach to Dementia Questionnaire (ATQ) ble brukt til å kartlegge deltakernes holdinger til demente. Skjemaet består av 19 utsagn hvor svarene  angir grad av enighet på en Likertskala fra 1 til 5. Tro på dementes mestringsmuligheter (dementia hope) ble målt gjennom åtte av spørsmålene mens grad av personorientert omsorgsholdning ble målt med de resterende elleve. Funnene viste generelt høy grad av både tro på dementes mestringsmuligheter og personorientert holding blant omsorgsarbeiderne. Sykepleierne med spesialutdanning hadde mer tro på dementes mestringsmuligheter sammenlignet med andre autoriserte sykepleiere. Helsearbeiderne over 50 år hadde mindre tro på dementes mestringsmuligheter enn dem som var 40 år eller yngre. Troen på demente var også mindre blant omsorgsarbeiderne enn blant de autoriserte sykepleierne. Når det gjaldt personorientert holding var den mindre hos arbeiderne over 50 år enn dem som var 40 år eller yngre. 

 

Referanse

Kada S, Nygaard HA, Mukesh BN, Geitung JT. Staff attitudes towards institutionalised dementia residents. J Clin Nurs, 2009;18:2383-92.

 

KOMMENTAR

Studien fant at høyere utdanningsnivå innen helsefag bidrar til mer positive holdinger til demente. Dette funnet kan være interessant som argument for å rekruttere flere mastergradsutdannede sykepleiere til sykehjem. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse