fbpx Venepunksjon mindre smertefullt enn hælprikking for blodprøver av nyfødte Hopp til hovedinnhold

Venepunksjon mindre smertefullt enn hælprikking for blodprøver av nyfødte

 Er venepunksjon mindre smertefullt enn hælprikking ved blodprøvetaking av nyfødte?

Systematisk oversikt

Studier som ble inkludert sammenliknet venepunksjon med hælprikking for blodprøvetaking av friske barn født til termin. Utfallene var neonatal smerterespons (vurdert ved hjelp av validerte målemetoder), mors angst, tid blodprøvetakingen tok og behov for å gjenta prøvetaking.

Metode

Medline, CINAHL, and EMBASE/ Excerpta Medica (til juni 2007); Cochrane Central Register of Controlled Trials (Issue 2, 2007); samt referanselister ble gjennomsøkt for å finne randomiserte kontrollerte studier (RCT) eller kvasi-randomiserte studier. Fem studier (n=317, 47 til 59 prosent gutter) møtte seleksjonskravene. Alle studiene hadde tilfredsstillende skjult allokeringsprosedyre, ingen av studiene hadde blindet deltakere eller utøver, men utfallsmåler var blindet i to RCT-er.

Hovedresultater

Flere metoder for å måle smerter ble brukt; alle viste at neonatal smerterespons var lavere ved venepunksjon enn ved hælprikking (tabell). Èn RCT (n=27) viste at mors angst før prosedyren var høyere i venepunksjonsgruppen, men maternell rangering av smerte var lavere. Tid det tok for prøvetakingen var 58 sekunder lengre for venepunksjon enn for prøver tatt i hælen i én RCT og 65 sekunder kortere i en annen RCT (2 RCT-er, n=110; wighted mean difference -36 sekunder, 95 prosent KI -76 til 3). Nyfødte i venepunksjonsgruppen var mindre utsatt for gjentatt prøvetaking (4 RCT, n=254; relativ risiko 0,30, KI 0,13 til 0,49).

Konklusjon

Venepunksjon er mindre smertefullt en hælprikking ved blodprøvetaking av nyfødte.

Sammendrag fra: Shah V, Ohlson A. Venepuncture versus heel lance for blood sampling in term neonates. Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD001452. [ Fulltekst ]

Korrespondanse: Dr V Shah, Mount Sinai Hospital, Toronto, Ontario, Canada; vshah@mtsinai.on.ca. Finansieringskilde: ingen ekstern finansiering.

Kommentarer

Å ta blodprøver av nyfødte ved prikking i hælen er en smertefull prosedyre til tross for bruk av smertereduserende teknikker. Venepunksjon kan være et mindre smertefullt alternativ. Denne systematiske oversikten av Shah og Ohlsson viste at venepunksjon er mindre smertefullt en hælprikking. Likevel, de inkluderte studiene rapporterte flere måter å måle smerte på, ulike størrelse på lansettene og nålene og det var opp til sju forksjellig personer som utførte prosedyrene. Ett viktig poeng er at tre validerte målemetoder ble brukt for å måle smerterespons. «State of arousal » før stimuli er inkludert, både i Neonatal Infant Pain Scale og Premature Infant Pain Profile, og det er en styrke ved disse instrumentene. Én studie som ikke ble inkludert i oversikten, viste at den mest stressende komponent ved hælprikking var klemming av hælen og ikke å stikke i huden (1). Likevel, denne smerten bidrar til total smerterespons ved hælprikking når man sammenlikner de to intervensjonene.

En subjektiv måling av mors angst (en trepunkts skala som ikke er validert) viste høyere angstnivå ved venepunksjon. Likevel, dette funnet kan være feil og trengs å utdypes mer. Kyndigheten til den som tar blodprøver vil helt sikkert påvirke antall hælprikk og venepunksjoner som utføres vil også påvirke prøvetakingstiden. Mer forskning er nødvendig for å vurdere effekten av opplæring av sykepleiere og andre involvert i prøvetaking og hvordan dette påvirker smerte.

Shah og Ohlsson gir sykepleiere grunnlag for å støtte bruk av venepunksjon framfor hælprikking for å redusere smerter ved rutinemessig blodprøvetaking av nyfødte. Det var konsistent fra alle studier at venepunksjon førte til at barna gråt kortere tid, begynte å gråte seinere og proporsjonen av barn som gråt var mindre. Forfatternes analyser antyder at ved å bruke venepunksjon i stedet for hælprikking, vil det for hver tredje prosedyre være behov for én mindre hælpunksjon, noe som ikke bare reduserer smerte, men også traumer.

1. Lindh V, Wiklund U, Håkansson S. Heel lancing in term newborn infants: an evaluation of pain by frequency domain analysis of heart rate variability. Pain 1999;80:143-8. [ Pubmed ]

© Evidence Based Nursing (EBN) vol 11, nr 3 , 2008

Rosalie Mainous, ARNP, PhD, NNP-BC. University of Louisville, School of Nursing, Louisville, Kentucky, USA.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse