fbpx Smerter hos pasienter på norske sykehjem Hopp til hovedinnhold

Smerter hos pasienter på norske sykehjem

Mellom 30–40 prosent av pasientene som hadde smerter fikk ikke smertestillende medisin.

Dette går frem av funnene i en studie som beskriver forekomst av smerter blant sykehjemspasienter og deres bruk av smertestillende medikamenter.

I denne tverrsnittsstudien ble data samlet inn ved intervjuveiledet utfylling av spørreskjema og ved at pasientenes primærsykepleiere vurderte deres smerteatferd på en standardisert måte. Innlagte pasienter over 65 år ved syv norske sykehjem i Midt-Norge ble forespurt om å delta i studien i perioden 2005 og 2006.

Selvrapportert smerteintensitet ble kartlagt ved hjelp av en firepunkts graderingsskala. For pasienter med redusert kognitiv funksjon, ble pasientenes smerter vurdert av primærsykepleierne gjennom registrering av deres smerterelaterte atferd (Dopolus-2). Ved bruk av denne metoden vurderes ti atferdsområder bestående av tre kategorier: somatisk, psykomotorisk og psykososial atferd. Vurderingen skåres på en skala fra null til tre som summeres til en samleskala fra null til 30. Pasienter med en skår høyere enn fem ble vurdert til å ha smerter. I tillegg ble det samlet inn opplysninger om sosiodemografiske forhold, funksjonsnivå, bruk av smertestillende medikamenter og smerterelaterte diagnoser.

Blant de 307 pasientene som var innlagt ved sykehjemmene, deltok 70 prosent i studien. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 86 år og over to tredjedeler var kvinner. Seksti prosent av smertedataene var selvrapportert smerte.

I gruppen med selvrapportert smerte oppga 51 prosent at de hadde smerter, hvorav fjorten prosent hadde sterke smerter og 31 prosent moderate. I gruppen hvor smerter ble vurdert, hadde 67,5 prosent av pasientene smerter. De oftest forekommende smerterelaterte diagnosene var hjerneslag (34 prosent) og benbrudd (24 prosent). Blant gruppen med selvrapportert smerte, fikk 28 prosent ingen medikamentell smertebehandling, mens denne andelen var 38 prosent i gruppen med vurdert smerte. Studien fant at pasienter med dårligere kognitiv funksjon hadde en tendens til å rapportere mindre smerter.

En relativt høy andel av pasientene i sykehjemmene som hadde smerter fikk ingen medikamentell smertebehandling.

Kommentar

Studien viser at smertevurdering og -lindring av eldre pasienter i sykehjem bør gis større oppmerksomhet. Kan årsaken til at pasienter med redusert kognitiv funksjon rapporterte mindre smerter enn dem med normal kognitiv funksjon skyldes at de har en annerledes smerteopplevelse?

Referanse

Torvik K, Kaasa S, Kirkevold O, Rustøen T. Pain in patients living in Norwegian nursing homes. Palliat Med 2009; 23:8-16. [ Pubmed ]

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse