fbpx En fagtekst som duger Hopp til hovedinnhold

En fagtekst som duger

Nye kvalitetskrav til sykepleierutdanningen fordrer studenter som kan skrive.

Sykepleierutdanningen ved Diakonissehjemmets høgskole er opptatt av studenters behov for skrivetrening. Derfor gjennomførte vi et skriveprosjekt for første studieår i 2004/05. Hensikten med prosjektet er å synliggjøre hvordan studenter i sykepleierutdanningen kan dra nytte av hverandres tilbakemeldinger i skriveprosessen. Et langsiktig mål er at studenter i større grad vil se hverandre som ressurspersoner i tilegnelsen av sykepleiefaget, og særlig i utarbeidelsen av skriftlige tekster.
Prosjektet bygger på erfaringer fra to tidligere FOU-prosjekt ved høgskolen hvor fokus har vært skriving av tekster, individuelt og i grupper (1, 2).
I forbindelse med prosjektet er det utgitt et småskrift (3). På bakgrunn av dette arbeidet vil det her bli gitt en kort beskrivelse av hvordan vi har gjennomført prosjektet ved vår høgskole. Håpet er at leserne vil bli inspirert til selv å arbeide videre med skriving av tekster i sykepleiefaglig sammenheng.

Å skrive for å lære
En viktig del av Kvalitetsreformen for høyere utdanning er innføring av en ny gradsstruktur ved universitet og høyskoler. Målene med Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre hovedpunkter: Kvaliteten på utdanning og forskning skal bli bedre, gjennomstrømningen av studenter skal bli bedre og internasjonaliseringen skal økes (4). Sykepleierutdanningen ble år 2003 en bachelor-utdanning. En viktig målsetning for bachelor-programmet i sykepleie er at graden skal kvalifisere til en profesjon og samtidig kvalifisere for videre studier.

For sykepleierstudenter innebærer dette økte krav innenfor områdene forskning, utvikling, metode og vitenskapsteori. Dette setter blant annet krav til studentenes evne til formidling av eget fag.
I Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanningen (5) blir det påpekt at studentene skal få hjelp til å utvikle evnen til både muntlig og skriftlig fremstilling. Siden kvaliteten på sykepleietjenesten er avhengig av at en sykepleier kan formidle sine observasjoner, handlingsvalg og resultater skriftlig, er det essensielt å få fram budskapet tydelig og klart.  Faget krever dessuten sykepleiere som har evne til å kommunisere sine kunnskaper i møte med andre helsefaggrupper. Det er derfor nødvendig å utfordre sykepleierstudentene til å skrive egne tekster innenfor fagområdet grunnleggende sykepleie tidlig i utdanningsløpet.
I arbeidet med å styrke studentenes evne til å formidle sykepleiefaget støtter vi oss på teori som omhandler studenters skriveprosesser og arbeid med fagtekster. Professor Olga Dysthe viser i boken Å skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning til behovet for å utvikle bedre rutiner for å bruke skriving som et effektivt hjelpemiddel i selve læringsprosessen. Dette fordi skriving kan gjøre studentenes egne tanker synlige, samtidig som det både hjelper til med å forstå nye sammenhenger og avsløre mangel på sammenheng og forståelse (6).

Prosjekt fagtekst
Studentene skriver individuelle fagtekster i andre semester.  Målet er at de blir fortrolig med oppgavetekniske retningslinjer, behersker bruk av PC, og kan skrive en fagtekst. Det blir påpekt at å skrive en fagtekst er å redegjøre for teori(er), for deretter å drøfte teori(ene). Studentenes arbeider blir vurdert strengt i forhold til de oppgavetekniske retningslinjer. Slik legger vi et godt grunnlag for senere skriftlige arbeider i studiet. Besvarelsen skal være på 2000-2500 ord.
Studentene velger selv tema og problemstilling innenfor de emner de har hatt undervisning om i første halvår av utdanningen. Eksempel på problemformuleringer studentene skriver ut fra kan være:
Hvilke tiltak kan sykepleier iverksette ovenfor en eldre sykehjems pasient med feber?
Hvordan kan sykepleier forebygge utvikling av venøse leggsår hos eldre sykehjemspasienter?  Hvorfor er det ofte vanskelig for eldre på sykehjem å få sine sosiale behov oppfylt? Hvilke sykepleietiltak kan bedre dette?
Etter studentenes individuelle arbeid med fagteksten møter de på høgskolen. De samler seg i grupper på tre studenter, leser hverandres besvarelser, og gir en skriftlig tilbakemelding på omtrent en halv side i forhold til en mal de har fått utlevert (3). Deretter gir de hverandre muntlig tilbakemelding på oppgaven. På denne måten får studentene tilbakemelding fra to medstudenter på arbeidet. De reviderer den opprinnelige teksten på bakgrunn av responsen før den leveres til lærer. Lærerne bruker en egen mal ved vurderingen av studentens besvarelser. Hver student får en kort skriftlig tilbakemelding på eget arbeid (3).

God tilbakemelding
Studentene synes det er inspirerende å velge tema selv, samt å få tilbakemelding på eget arbeid. Selve skriveprosessen tar tid, og flere studenter påpeker at det er vanskelig å begrense oppgaven. Medstudentenes innspill er svært viktig i dette arbeidet. Det oppleves både som frustrerende og nyttig at andre kommenterer teksten. Det er frustrerende at andre stiller spørsmål ved det arbeidet de har gjort. Det er også problematisk å ikke vite hvem som har ”rett” når der er uenighet om hvordan en fagtekst bør skrives. Likevel oppleves det som nyttig å få andres spørsmål og kommentarer på teksten slik at de får flere perspektiver på det de selv har skrevet. Studentene gir også tilbakemelding på at spørsmålene og kriteriene de har fått på forhånd hjelper dem i skriveprosessen, både når de selv skriver sin egen tekst, og når de skal gi tilbakemelding på medstudentenes tekster.

Sosial læring
Olga Dyshe sier at skriving både en ensom og en sosial aktivitet. Ensom aktivitet fordi den som skriver sitter alene med arbeidet, men også sosialt fordi man skriver til noen. Man har en samtale med en annen gjennom det man skriver (6). Ved Diakonissehjemmets høgskole lar vi studentene både skrive alene, og videre drøfte teksten i grupper. Vi har derfor forsøkt å gjøre ”Prosjekt fagtekst” både til et individuelt arbeid og en sosial læringsaktivitet. Ved at studentene diskuterer valg av tema og problemstilling i grupper på tre, og møtes i grupper for å gi tilbakemelding på hverandres tekster, ivaretar vi både et faglig og sosialt perspektiv. Dysthe mener at faglig skriving kan læres, og at det læres best ved skriving gjennom tilbakemelding og samarbeid med andre (6).

Videreforedling
Lærergruppens konklusjon er at prosjektet har styrket studentenes skriving av fagtekst i første studieår på flere områder. Ved innlevering av tekstene er det flere studenter enn tidligere år som kan anvende de oppgavetekniske retningslinjene på en korrekt måte.
Tilbakemeldingene fra studentene om at arbeidet har vært lærerikt og givende, styrker vår vurdering av at skriving av fagtekst har hjulpet studentene til å utvikle sine evner til å sette ord på fagkunnskapen.
Ikke alt har gått som planlagt. Dette gjelder særlig ønsket om at alle lærerne som arbeider med studenter i første studieår skulle delta i prosjektet. I praksis ble det vanskelig å gjennomføre. Prosjektet har likevel gitt inspirasjon til å arbeide videre med skriving av fagtekster tidlig i utdanningen.
Neste studieår ønsker vi å videreforedle det arbeid som til nå er lagt ned i prosjektet. Det er et ønske at alle lærerne som arbeider i første studieår skal være med i prosjektet og gi tilbakemeldinger på studenttekstene. Da blir det større faglig bredde, og fagskriving blir ikke så sårbart som når bare en eller to lærere bidrar. Diskusjon og kompetanse blant lærerne kan også øke dersom vi får dette til.

Litteratur:

1. Pedersen KL.  ”Når jeg skriver lærer jeg, samtidig som jeg lærer å skrive”
Et FOU prosjekt om læring gjennom skriveprosessen. Bergen: Diakonissehjemmets høgskole, 2002.

2. Brekke V, Førland O. Veiledningshefte i skriving av individuell fordypningsoppgave i  sykepleie.  Bergen: Diakonissehjemmets høgskole, 2004.

3. Kuven BM.  Skriving av fagtekster. –Eksempel fra en sykepleierutdanning.
Bergen: Diakonissehjemmets Høgskole, 2006.

4. Kirke, utdannings og Forskningsdepartementet: Kvalitetsreformen - overgang til ny gradsstruktur, 3-årige studieløp og nye vurderingsformer. Lokalisert 01.11.05. URL:
http://www.odin.no/ufd/norsk/tema/utdanning/hoyereutdanning/tema/kvalitetsreformen/014081-990274/dok-bn.html

5. Kirke, utdannings og Forskningsdepartementet: Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanningen. Lokalisert 04.11.05 URL: http://odin.dep.no/filarkiv/215887/Rammeplan_sykepleierpl._23.juni_04_ny..pdf

6. Dysthe O, Hertzberg F, Hoel TL.  Å skrive for å lære. Skriving i høyere
utdanning. Oslo: Abstrakt Forlag, 2000.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse