fbpx Samtalemetoden MI kan motivere medarbeidere til endring Hopp til hovedinnhold

Samtalemetoden MI kan motivere medarbeidere til endring

Bildet viser en mann og en kvinne som snakker sammen
ENDRINGSSNAKK: Hensikten med samtaleteknikkene i metoden Motiverende intervju er å stimulere medarbeiderne til å snakke om det som taler for å gjøre en endring. Illustrasjonsfoto: Aleksandr Davydov / Mostphotos

Dette er en fagartikkel som er kvalitetssikret og godkjent av Sykepleiens fagredaktører.

Ansatte som opplever at de blir presset til en endring, kan reagere med motstand mot denne. Gjennom metoden Motiverende intervju tilrettelegger man for at medarbeiderne skal motivere seg selv til endring.

Hovedbudskap

Ved å bruke samtalemetoden Motiverende intervju (MI) i endringsledelse vil medarbeidernes indre motivasjon og forpliktelse til en endring kunne styrkes. Dessuten egner MI seg godt til å kommunisere med medarbeidere i endringsprosesser og til å respondere hensiktsmessig på uenighet som kan oppstå i løpet av endringsarbeidet. På denne måten sikrer man en vellykket ledelse av endringer.

«Man kan ikke stige ned i den samme elven to ganger», sa filosofen Heraklit. En elv forandrer seg hele tiden, siden vannet flyter.

Heraklits utsagn illustrerer godt situasjonen for norske helseforetak. Siden tusenårsskiftet har sykehusene vært i nærmest kontinuerlig endring på grunn av flere reformer, teknologisk nyvinning og fagutvikling. Ikke minst har det vært en stor omstilling å tilpasse seg new public management-inspirerte styringsprinsipper, for eksempel innføringen av produksjonsmålinger.

Endringer må ledes godt

Utviklingsarbeidet har skapt et stadig økende behov for god endringsledelse i helseforetakene. Endringsledelse innebærer å skape en ny organisasjonsvirkelighet gjennom å endre bruken av ressurser, prosesser og arbeidsinnsats.

En suksessfaktor for å lede endringer er å forme gode sosiale prosesser. Målet er å skape trygge, motiverte, kreative og delaktige medarbeidere (1). Ledere skal først og fremst være veivisere og heiagjeng; for å lykkes må de bruke både hodet og hjertet.

I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan Motiverende intervju (MI) kan benyttes som et prosessverktøy i ledelse av endringer. MI er en samtalemetode som er utviklet for å styrke den indre motivasjonen til endring (2). Jeg vil vise hvordan MI kan redusere vanlige utfordringer innen endringsledelse ved helseforetakene.

De som leder endringene, kan ha en ledertittel, men de kan også være fagutviklingssykepleiere, kvalitetskoordinatorer, overleger eller prosjektledere. I artikkelen vil de som leder endringene, for enkelhets skyld bli omtalt som ledere.

Å innføre nye metoder tar tid

Å lede endringer er ikke enkelt. Studier viser at hele 70 prosent av alle endringsprosesser mislykkes (3). Ved helseforetakene har den største svakheten vært at de som leder endringene, har hatt for lite kunnskap om hvordan de skal legge til rette for refleksjon, involvering, engasjement og samarbeid i endringsarbeidet (4).

I gjennomsnitt tar det 17 år før ny kunnskap blir tatt i bruk i klinisk praksis.

En studie fra to helseforetak viser at mangel på god dialog skaper uheldige samarbeidsrelasjoner preget av mistenksomhet, negative fortolkninger og skjulte agendaer (5). Dette gjør det vanskelig å etablere en felles forståelse av problemer og målsetting samt forankring av endringsarbeidet. Alt dette er viktige forutsetninger for velfungerende endringsprosesser.

En spesielt stor utfordring med endringsarbeid ved helseforetakene er å sikre at behandlingsmetodene utvikles i tråd med den nyeste kunnskapen. Studier viser at det i gjennomsnitt tar hele 17 år før ny, forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i klinisk praksis (6).

Pressede ansatte motsetter seg endring

Sterke profesjoner og etablerte maktforhold har vist seg å være en viktig forklaring på hvorfor det ikke blir tatt i bruk nyvinninger som kunne gitt bedre pasientbehandling (7). Når ny teknologi innføres eller praksiser endres, kan helsearbeidere oppleve at maktposisjonen deres blir svekket, eller at deres faglige perspektiv ikke vinner frem. Dette skaper lett motstand mot endringene.

Sterke profesjonsgrupper, som for eksempel leger, har vist seg å ha stor påvirkningskraft i endringsprosesser. En slik motstand kan medføre at endringer som ville ha vært til pasientenes beste, blir forhindret (7).

Motstand er en stor utfordring ikke bare ved endringer i helseforetak, men ved alle typer endringer. Motstand kan defineres som «en motivert tilstand av motvilje som oppstår når ens frihet blir truet og som dirigerer tanke og handling mot å gjenvinne den truede friheten» (8). Motstanden har ofte sin årsak i at medarbeiderne føler seg presset til endring, og kan føre til at de motarbeider endringene.

Når en endringsleder opplever at medarbeiderne viser motstand, er en naturlig reaksjon at han eller hun spontant forsøker å overtale og overbevise medarbeiderne til å gå med på endringene. Denne automatiske korreksjonsrefleksen har vist seg å virke mot sin hensikt. Den reduserer sannsynligheten for endring i stedet for å øke den (2).

Gjennom metoden Motiverende intervju snur man hele tilnærmingen på hodet. I stedet for å motivere til endring ved å forsøke å overtale eller overbevise tilrettelegger man i MI for at medarbeiderne skal motivere seg selv til endring.

MI styrker den indre motivasjonen

MI er en samarbeidsbasert samtalemetode som har som mål å styrke personens indre motivasjon til og forpliktelse for endring (2). Tanken i MI er at den indre motivasjonen til atferdsendring ligger i personens verdier og ønsker for fremtiden.

I MI setter medarbeideren selv ord på sine verdier og fremtidsønsker. Da vil vedkommende lettere kunne finne frem til de endringene som skal til for å støtte opp under sine verdier og ønsker. Samtidig vektlegges det å styrke tiltroen til at man mestrer å gjennomføre endringene.

Medarbeidere på ulike nivåer skal definere felles verdier og ønsker for fremtiden.

MI har blitt brukt innen forskjellige områder opp gjennom årene. Opprinnelig benyttet man MI for å motivere til livsstilsendringer, som for eksempel å redusere overspising eller å bli kvitt rus- eller tobakksavhengighet. Forskning gjennom 25 år viser at MI er effektiv for å motivere til slike endringer (9).

Etter hvert prøvde man også ut MI med hell innen endringsledelse (1). MI kan benyttes i ledelse av endringer på både individ- og gruppenivå.

Et viktig mål for MI i endringsledelse er at medarbeidere på ulike nivåer i organisasjonen skal definere felles verdier og ønsker for fremtiden. Dette skal brukes som grunnlag for å utforme felles mål og tilhørende planer for endringsarbeidet (1).

Noen ganger vil det være et sprik mellom hva henholdsvis ledelsen og medarbeiderne mener om en foreslått endring. I slike situasjoner er det den som leder endringene, sin oppgave å fungere som en brobygger mellom ledelsen og medarbeiderne. Verdigrunnlaget og samtaleteknikkene i MI er sentrale verktøy for ledere for å lykkes med dette.

MI har en flat lederstil

MI er basert på en grunnleggende tro om at alle mennesker bør få mulighet til å påvirke og delta i sine egne endringsprosesser. MI har en flat lederstil. En leder bør utforske og vise empati for medarbeidernes tanker og følelser knyttet til endringsprosessen (1).

En sentral verdi er at lederen anerkjenner medarbeidernes perspektiver, også når de strider mot lederens eller organisasjonens politikk. Når en leder bruker MI-metodikken, skal fokuset være på å ivareta både medarbeiderne og organisasjonen som helhet (1). Lederen fungerer som en coach som tilrettelegger for at medarbeiderne får brukt sine ressurser i endringsarbeidet.

Lederen bør lytte mer enn å snakke

Det hjelper likevel lite å ha verdiene i MI dersom man ikke klarer å formidle disse verdiene til medarbeiderne. For å sette verdiene ut i livet benytter MI en utforskende, anerkjennende og personsentrert samtalestil. Målet er at man som leder i samtalen skal lytte mer enn man snakker.

Samtaleteknikkene som benyttes, er åpne spørsmål, refleksjoner, oppsummeringer og bekreftelser (2). Det er avgjørende at man som leder er emosjonelt tilgjengelig og har en åpen innstilling til medarbeidernes perspektiver når man bruker teknikkene.

Åpne spørsmål er spørsmål det ikke finnes et avgrenset eller bestemt svar på. Det er spørsmål som ofte begynner med spørreordene hvem, hva, hvorfor osv. For eksempel: «Hvis vi skulle få til en forandring, hva ville du i så fall gjøre?» Disse spørsmålene egner seg bedre enn lukkede spørsmål til å få tak i medarbeidernes perspektiver og synspunkter.

Refleksjoner handler om å gjenta deler av det medarbeideren har sagt, formulert som en påstand. Det kan gjentas ordrett eller noe omformulert, eller man kan forsøke å finne en underliggende mening. For eksempel:

Medarbeider: – Jeg har ikke tid til å være med i enda et prosjekt.
Leder: – Du trenger å redusere dagens arbeidsoppgaver dersom du skal ha kapasitet til å være med i dette prosjektet.

For at refleksjonen skal fungere som en refleksjon og ikke som et spørsmål, må tonefallet til lederen gå ned i slutten av refleksjonen.

Bekreftelser gir medarbeiderne større tro på at de kan lykkes med endringene.

Refleksjonene gir medarbeiderne mulighet til et gjenhør med tanker og følelser de selv har uttrykt. Ved å følge opp med refleksjoner i stedet for mange spørsmål gir man også medarbeiderne en bedre mulighet til å styre samtalen mer selv.

Oppsummeringer innebærer å trekke ut essensen av det medarbeiderne har sagt. De kan fungere som et sammendrag av flere refleksjoner. I oppsummeringene fokuseres det på å gjenta det medarbeiderne har sagt som taler for endring. Dette gjøres for å styrke medarbeidernes motivasjon til endring. Oppsummeringer fungerer også godt som overganger i samtalen (2).

Bekreftelser betyr å identifisere og anerkjenne styrker og ressurser hos en person (2). Dette kan være gode egenskaper eller handlinger utført av medarbeideren. Bekreftelse kan også være å vise forståelse for den enkelte medarbeiderens opplevelser. For eksempel: «Til tross for utfordringene dere har møtt, har dere bare stått på videre. Imponerende!»

Ved å gi treffende, konkrete og ekte bekreftelser vil medarbeiderne føle seg verdsatt. Dessuten gir bekreftelser medarbeiderne større tro på at de kan lykkes med endringene. Bekreftelser virker også relasjonsbyggende og oppbyggende og forhindrer at medarbeiderne går i forsvar (1).

Eget endringssnakk skaper motivasjon

Hensikten med samtaleteknikkene er å stimulere medarbeiderne til å snakke om det som taler for å gjøre en endring, kalt endringssnakk. Dette gjøres ved å oppmuntre dem til å fortelle om sine ønsker, ressurser og argumenter for endring. Eksempel på endringssnakk: «Jeg tenker at denne endringen er nødvendig for å løse våre utfordringer.»

Tanken er at hvis slike utsagn kommer fra medarbeidernes egen munn, vil det skape større indre motivasjon for endring enn hvis de kommer fra lederens munn.

Samtidig som lederen bruker teknikkene til å utforske medarbeidernes perspektiver, er det viktig at lederen har egne og organisasjonens mål klart for seg. Lederens oppgave er å samkjøre egne, organisasjonens og medarbeidernes perspektiver gjennom en likeverdig og konstruktiv dialog. MI i endringsledelse er altså ikke en passiv samtale med medarbeiderne.

MI har fire hovedprosesser

MI består av de fire kjerneprosessene å engasjere, å fokusere, å fremkalle og å planlegge (2). Prosessene kommer ofte etter hverandre som faser, men omtales som prosesser fordi de ofte også glir over i hverandre.

Å engasjere innebærer å etablere en gjensidig trygg relasjon og et godt samarbeidsforhold. Dette er spesielt viktig i en oppstartsfase av endringsarbeidet.

For å engasjere er det avgjørende å sette seg inn i medarbeidernes perspektiver. Det handler om å være nysgjerrig på hva gruppen og den enkelte medarbeideren mener er viktige verdier, mål, visjoner og bekymringer for organisasjonen. Lederen bør finne ut hvor motiverte medarbeiderne er for endring, og hva som er deres ressurser (1). Samtaler med et utforskende og lite styrende preg bidrar best til å engasjere medarbeiderne (2).

Etter at man har etablert en god relasjon, er tiden inne for å fokusere. Å fokusere betyr å utvikle og fastholde en bestemt retning for endringsarbeidet (2). Det vil si å finne en felles agenda og strategi for endringsarbeidet. Hensikten er at dette skal munne ut i felles mål og visjoner. Visjon vil si å tegne et mentalt bilde av organisasjonen på sitt beste etter den forestående endringen.

Å forsøke å overtale medarbeiderne til endring virker som regel mot sin hensikt.

Neste prosess, å fremkalle, innebærer å vekke medarbeidernes motivasjon til endring, noe som er selve kjernen i MI. I fremkallelsesprosessen er målet å finne ut hvor motiverte medarbeiderne er for endring, og i hvilken grad de har tro på at endringene vil la seg gjennomføre i praksis.

Det er ikke uvanlig at medarbeidere er ambivalente eller har motvilje mot endringene. Ambivalens innebærer å se fordeler og ulemper ved en endring på samme tid. En vanlig feil ledere gjør når de møter disse medarbeiderne, er at de kommer med egne argumenter som taler for endring (2). Å forsøke å overbevise eller overtale medarbeiderne til endring virker som regel mot sin hensikt (9).

I stedet bør lederen starte med å utforske og anerkjenne medarbeidernes opplevelser. Først når lederen har gjort dette, er tiden moden for å etterspørre hva de tenker taler for en endring. Når medarbeiderne får sette sine egne ord på hva de selv mener taler for en endring, vil dette kunne styrke deres indre motivasjon til endringen.

Den største feilen som gjøres i endringsarbeid, er at man går i gang med planleggingen for tidlige (2). Det er først når medarbeiderne gir tydelig uttrykk for at de er klare for endring, at tiden er moden for å gå i gang med å legge planer.

I planleggingsarbeidet bør medarbeiderne i størst mulig grad involveres. Ved å la dem være delaktige i planleggingen, øker sannsynligheten for at de blir motiverte og føler seg forpliktet til å følge planen i etterkant (1).

Det er viktig at den ferdige planen formuleres på en så klar og konsis måte at medarbeiderne forstår hva planen innebærer i praksis. Enkelte ganger opplever man at medarbeiderne ikke var så klare for endring som de først ga uttrykk for. Da bør lederen gå tilbake til fremkallingsprosessen og avvente til medarbeiderne er klare til å gå videre med planleggingen.

MI-verdiene må være fundamentet

MI er en samtalemetode som har kraft til å endre andre menneskers atferd. En fare med metoden er at den kan brukes til skjult manipulasjon. Det har blant annet kommet frem at MI er blitt brukt av bilselgere i USA for å øke salget.

Grunnleggerne av MI, Miller og Rollnick, tar sterkt avstand fra en slik bruk av MI. De hevder at det er uetisk å benytte MI når man selv profitterer på å bruke metoden (2). Dersom MI skal benyttes i endringsledelse, er det å strebe etter å være en brobygger mellom medarbeiderne og organisasjonens beste som skal være målet for endringsledelsen. For å forhindre uetisk bruk av MI er det avgjørende at MI-verdiene er et fundament for metoden.

MI skal heller ikke brukes i tilfeller hvor lederen er tvunget til å ta en bestemt beslutning, og derfor ikke har mulighet til å tilpasse endringen etter medarbeidernes synspunkter (1). I slike tilfeller bør lederen heller være ærlig og fortelle hvilken beslutning som er tatt. Å bruke MI-teknikker til å prøve å manipulere de ansatte er også uetisk når lederen selv mener at han eller hun vet hva som er medarbeidernes eget beste.

En utfordring med MI er at det kreves en del innsats for å lære og ta i bruk metoden. Forskning viser at det ikke er tilstrekkelig å gå på et todagers kurs for å lære å bruke metoden på riktig måte (10). Den viktigste læringen skjer når man øver seg på å ta i bruk MI ute på egen arbeidsplass.

Det er avgjørende at lederen får veiledning og korrigerende feedback underveis (10). I artikkelen «Jakten på endringssnakket – hvordan integrere MI i klinisk praksis» presenterer jeg en erfarings- og evidensbasert fremgangsmåte for hvordan MI kan tas i bruk (11).

Man endrer seg hvis man vil

«Mennesker endrer seg ikke fordi de blir oppfordret til å gjøre det, men de endrer seg hvis de vil» (12). Sitatet viser selve grunnfilosofien i MI. Engasjement har vist seg å være en viktig drivkraft i endringsprosesser. MI skaper delaktige, ansvarsbevisste, stolte og kreative medarbeidere (1). Alt dette er suksessfaktorer i endringsledelse.

MI gir dessuten gode kommunikasjonsverktøy for ledelse. Samtalestilen gjør at medarbeiderne lettere føler seg respektert, sett og forstått (1). Den forhindrer også at medarbeiderne sier det de føler de må si, gjerne i forsvar eller basert på frykt, i stedet for å si sannheten og bli respektert for dette (13).

En autoritær lederstil ved helseforetakene kan ha sine begrensninger.

Dialogen reduserer dermed faren for konflikter og gjør det lettere å løse opp i uenigheter. Alt dette er viktige forutsetninger for å skape et godt arbeidsmiljø. Siden forskning har vist at ledere ved helseforetak har lite kunnskap om prosessverktøy, kan MI fylle noe av behovet (4).

MI vektlegger at medarbeidere deltar aktivt og skal kunne påvirke endringsarbeidet. Denne myndiggjøringen av medarbeiderne styrker deres indre motivasjon, eierfølelse og forpliktelse til endringene (1). Dessuten har ansatte på ulike nivåer i organisasjonen ofte ulike kunnskaper, noe som er avgjørende for god kvalitet på endringene.

Dette er spesielt viktig ved helseforetak, hvor fagkunnskap er en sentral del av produksjonen. Ofte har medarbeiderne mer fagkunnskap enn sin leder. En autoritær lederstil ved helseforetakene kan derfor ha sine begrensninger. Som nevnt kan det også være en utfordring at sterke profesjonsgrupper trenerer endringsprosesser i helsevesenet (7). Ved å spille på lag med medarbeiderne vil denne motstanden bli mindre.

MI hjelper ledere til å kommunisere

MI brukes i endringsledelse for å styrke medarbeidernes indre motivasjon og forpliktelse til endring. Endringsarbeidet går lettere når lederen støtter medarbeiderne til å være sine egne motivatorer og til å bidra konstruktivt i endringsarbeidet. MI gir praktiske, konkrete og personfokuserte kommunikasjonsverktøy.

Metoden hjelper ledere til å kommunisere bra, skape engasjement og respondere hensiktsmessig på ambivalens og uenighet (1). MI er egnet til å lede endringsprosesser på både individ- og gruppenivå.

Så lenge man baserer bruken av MI på verdigrunnlaget, er det lite skade man kan gjøre ved å bruke metoden. MI er dessuten en forholdsvis enkel metode å tilegne seg, forutsatt at man får veiledning og feedback i etterkant av opplæringen.

Referanser

1.          Wilcox J, Kersh BC, Jenkins E. Motivational interviewing for leadership: MI-LEAD. 1. utg. San Bernardino: Gray Beach Publishing; 2017.

2.          Miller WR, Rollnick S. Motiverende samtale. Støtte til endring. 1. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2016.

3.          Ewenstein B, Smith W, Sologar A. Changing change management. Mckinsey. 1. juli 2015. Tilgjengelig fra: https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/changing-change-management (nedlastet 21.04.2021).

4.          Øvretveit JA. A team quality improvement sequence for complex problems. Qual Health Care. 1999 desember;8(4):239–46. Tilgjengelig fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2483667/ (nedlastet 21.04.2021).

5.          Skogsaas BP, Svensen MV. Endringsledelse i sykehus. Tidsskr Nor Lægeforen. 2006 november;126(23):3084–7. Tilgjengelig fra: https://tidsskriftet.no/2006/11/originalartikkel/endringsledelse-i-sykehus (nedlastet 21.04.2021).

6.          Morris ZS, Wooding S, Grant J. The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research. J R Soc Med. 2011;104(12):510–20. Tilgjengelig fra: https://journals.sagepub.com/doi/10.1258/jrsm.2011.110180 (nedlastet 21.04.2021).

7.          Mørk BE, Hoholm T, Ellingsen G, Edwin B, Aanestad M. Challenging expertise: on power relations within and across communities of practice in medical innovation. Management Learning. 2010 juni;41(5):507–23. Tilgjengelig fra: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350507610374552 (nedlastet 21.04.2021).

8.          Ukjente forfattere. Endringsledelse med/mot sterke fagfolk: «En leders balansegang mellom det mulige og det umuliges kunst» [fordypningsoppgave i Nasjonalt topplederprogram]. Mars 2004. Tilgjengelig fra: https://spesialisthelsetjenesten.no/seksjon/nasjonalledelsesutvikling/Documents/Kull%203/Endringsledelse%20med%20eller%20mot%20sterke%20fagfolk.pdf (nedlastet 27.04.2021).

9.          Lundahl BW, Kunz C, Brownell C, Tollefson DR, Burke BL. A meta-analysis of motivational interviewing: twenty-five years of empirical studies. Research on Social Work Practice. 2010;20(2):137–60. DOI: 10.1177/1049731509347850

10.        Miller WR, Yahne CE, Moyers TB, Martinez J, Pirritano MA. A randomized trial of methods to help clinicians learn motivational interviewing. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2004 desember;72(6):1050–62. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15612851/ (nedlastet 21.04.2021).

11.        Nymoen H. Jakten på endringssnakket – hvordan integrere Motiverende intervju i klinisk praksis. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 2020 januar;17(1):37–46. Tilgjengelig fra: https://www.idunn.no/tph/2020/01/jakten_paa_endringssnakket_hvordan_integrere_motiverende_i (nedlastet 21.04.2021).

12.        Appelo J. How to change the world. 1. utg. Rotterdam: Jojo Ventures BV; 2012.

13.        Monsen AM. Motiverende samtaler på jobben. Ledernytt. 19. januar 2016. Tilgjengelig fra: https://www.ledernytt.no/motiverende-samtaler-paa-jobben.5834985-355436.html (nedlastet 21.04.2021).

Les også:

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel

Hvordan kan ledere forebygge feil i hjemmesykepleien?

Pasient og sykepleier
GOD OMSORG: Å sørge for at hjemmesykepleierne gir pasientene god omsorg er en viktig oppgave for mellomledere. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Ett tiltak mellomledere i kommunehelsetjenesten kan gjøre for å forebygge feil, er å være med sykepleierne på pasientbesøk.

Uønskede hendelser skjer i alle ledd i helsevesenet, mens forskning hovedsakelig har satt søkelys på institusjonstjenestene. Det er rimelig å anta at uønskede hendelser også skjer i hjemmetjenestene (1). Hittil har varslingsplikten for alvorlige hendelser omfattet spesialisthelsetjenesten. Fra 1. juli i år ble den utvidet til å omfatte kommunale helse- og omsorgstjenester der også pårørende, pasienter og brukere får rett til å varsle (2). Varslingsplikten vil kunne bidra til å tallfeste uønskede hendelser i kommunetjenesten og muliggjøre forebygging.

Hva er pleielidelser?

Uønskede hendelser innvirker på mer enn pasientenes helse og fare for tidlig død. Vi vil derfor inkludere pleielidelser som en del av begrepet uønskede hendelser i artikkelen. Ifølge Eriksson omhandler pleielidelser: krenkelser av pasientens verdighet, manglende pleie, forsømmelse, straff og maktutøvelse (3). Det er uønskede hendelser som skaper ytterligere lidelse, og som tærer på pasientens helseressurser.

Flere eldre

Antall eldre er økende. Eldre har flere diagnoser og funksjonstap som gjør at de er sårbare for konsekvenser av feil (4). Flere eldre ønsker å bo hjemme med bistand framfor å flytte til institusjoner med døgnkontinuerlig pleie (5). Samhandlingsreformen (6) legger føring for at helsehjelp i størst mulig grad skal ytes i pasientens hjem. Det har derfor de siste årene vært rettet oppmerksomhet mot å øke andelen av hjemmebaserte tjenester og behandling i hjemmet, slik at antall liggedøgn på sykehus og presset på kommunale institusjonsplasser reduseres (7).

Til sammen legger dette et økende press på kommunale helse- og omsorgstjenester (8) både hva angår omfanget av pasienter, komplekse og sammensatte sykdomstilstander og følgelig behov for økt kompetanse hos de ansatte på alle nivå.

Mellomlederens rolle

Mellomlederne har tradisjonelt vært rekruttert fra sykepleieryrket selv om det de senere årene har kommet andre yrkesgrupper til. Ofte er de antatt faglig flinkeste sykepleierne rekruttert til mellomlederstillinger (9). Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom det å være en klinisk dyktig sykepleier og det å være en god leder.

Ofte er de antatt faglig flinkeste sykepleierne rekruttert til mellomlederstillinger.

Mellomlederne har stor innvirkning på hvordan avdelingene drives. Lederrollen innebærer å fremme en kultur som støtter en evidensbasert praksis som reduserer pasienters risiko for uønskede hendelser (10). Ledere på alle nivå i helsetjenestene har en nøkkelrolle i å motivere og legge til rette for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Kunnskap og resultater fra ulike kilder skal brukes som grunnlag for målrettede tiltak for å redusere uønsket variasjon og forbedre tjenestene (11).

Ledelsens betydning for å utvikle kvalitet på sykepleien, skape en god praksis og forebygge uønskede hendelser er tett knyttet til sykepleie og pasientomsorg.

Tydelige krav

I januar 2017 kom Forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Den setter tydelige krav til ledere av tjenestene ved å løfte frem faglig forsvarlige tjenester og tydeliggjør den enkelte leders ansvar. Forskriften utdyper kravene til ledelse og styringssystem i hele helse- og omsorgstjenesten og skal bidra til faglig forsvarlige tjenester samt systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet (12).

Teoretisk perspektiv

Sykepleiere har lang tradisjon for å lede helsetjenester. Ledelse har helt siden Nightingale vært et aspekt ved sykepleiernes yrke. Ifølge Henderson er sykepleie å hjelpe pasienten med det han eller hun ønsker, men ikke evner å gjøre selv (13). Pasienten skal være i sentrum for sykepleierens beslutninger og handlinger. Å tjene pasienten er derfor sentralt også i sykepleieledelse (14).

Pasienten skal være i sentrum for sykepleierens beslutninger og handlinger.

Bondas teori om caritativ ledelse utgjør det teoretiske perspektivet i våre studier. Teorien har fått navn etter motivet: kjærlighet til mennesket og barmhjertighet. Fem hovedoppgaver beskrives i pasientpleien: det caritative motivet, verdighet, måling og mening i helsevesenet og relasjoner i omsorgskulturen. Det innebærer at lederen skal tilrettelegge for god etisk sykepleiekultur i egen avdeling til beste for pasientene. Uten ledere med klare visjoner om innholdet i pasientpleien vil det være risiko for at fokuset på å tjene pasienten blir borte (15, 16).

Ledernes oppgave er å utvikle sykepleiefaget, tilrettelegge for at sykepleien til enhver tid bygger på best tilgjengelig evidens og kontinuerlig etisk refleksjon med fundament i sykepleie (14, 16).

Press på ledere

Samfunnsendringer påvirker idealene for organisasjon og ledelse i kommunehelsetjenesten. Ett eksempel er innføringen av New Public Management (NPM) som bygger på modeller for markedsstyring i privat sektor. Siden innføringen har helsetjenestene levd under et konstant press på forbedring og effektivisering der hovedmålet er kostnadsreduksjon (17). Krav om resultatledelse, konkurranse og kostnadseffektivitet passer dårlig sammen med tanken om at pasienten skal være i fokus og teorien om caritativ ledelse. Det er en fare for at lederne har utilstrekkelig fokus på den lidende pasienten (14).

Problemstilling

I denne artikkelen ønsker vi å besvare følgende todelte problemstilling:

Hva er lederens ansvar i forebygging av uønskede hendelser i kommunehelsetjenesten? Hva skal til for å unngå slike hendelser?

Funn i våre studier

Artikkelen baserer seg på resultater fra egne, fagfellevurderte forskningsartikler, skrevet på norsk og engelsk og som er publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrift (18–21). Studiene har mellomledernes perspektiv, dvs. de lederne som er nærmest pasientene og personalet. Alle har en sykepleiefaglig bakgrunn.

Kartlegging av fallhendelser i hjemmetjenesten er brukt som eksempel på uønskede hendelser. Deretter viser vi hvordan mellomlederne ser på sitt ansvar i egen avdeling før vi avslutningsvis peker på hvordan lederne kan ivareta sitt faglige ansvar og forebygge uønskede hendelser.

Fall i hjemmet

Da vi undersøkte antall fall i hjemmetjenesten, over en periode på tre måneder, ble det gjort i én kommune. Vi inkluderte et totalutvalg på 440 personer som alle hadde vedtak på hjemmetjenester og/eller trygghetsalarm. Antall dokumenterte fall i perioden var 101, fordelt på 72 tjenestemottakere (19).

Deretter ble et fokusgruppeintervju med fem mellomledere i samme kommune gjennomført. Hensikten var å undersøke hvordan mellomlederne ivaretok fagansvaret og arbeidet med å forebygge uønskede hendelser i egen sektor. Vi fant at lederne ønsket at sykepleierne skal overta fagansvar og fagutvikling, fordi lederne ikke oppfatter dette som sitt primære kompetanseområde. De beskriver dilemmaet mellom krav om utvikling av sykepleiefaget og ivaretakelse av personalet. Forebygging av uønskede hendelser har ikke vært prioritert i deres ledelse. Hovedfunn i studien er at ledernes mulighet til å utvikle og lede sykepleiefaget synes å være marginalisert (20).

Det overrasket oss at lederne manglet en strategi for å forebygge uønskede hendelser.

Det overrasket oss at lederne manglet en strategi for å forebygge uønskede hendelser.

Fordi dette var en relativt liten studie ønsket vi å se om vi fikk et annen bilde hvis vi gikk til litteraturen og undersøkte bredere. Vi fant lite forskning som beskrev hva som er god omsorg (engelsk: caring) fra lederne som er sykepleiere, fra deres eget perspektiv. Vi gjennomførte derfor en metasyntese av inkluderte artikler der ny tolkning av artiklene ble gjort.

Fem rom

Vårt hovedfunn var at lederne oppfatter omsorg i sykepleieledelse på mellomledernivå, begripeliggjort som en bevisst bevegelse, mellom fem ulike rom som vi har kalt; pasientens rom, ansattes rom, overordnedes rom, lederens hemmelige rom og organisasjonens rom. I denne sammenhengen har rom en metaforisk betydning; de kan være fysiske og geografisk avgrensede eller abstrakte – som en følelse av et rom.

Lederens fem rom

Pasientens rom: Lederen er til stede i pasientens rom for å forebygge pasientkrenkelser og pasientlidelser.

Ansattes rom: I ansattes rom tilrettelegger lederen for tillit og respekt personalet imellom og mellom personalet og lederen. Lederen går foran som rollemodell for god pasientomsorg. I ansattes rom er relasjonsbygging sentralt. Lederne setter tydelige likhetstegn mellom ivaretakelse av personalet og ivaretakelse av pasienten.

Overordnedes rom: I de overordnedes rom møter lederne krav fra sine ledere. De uttrykker behov for støtte og anerkjennelse fra sine ledere. Dersom de ikke får slik støtte gir det en følelse av ensomhet.

Lederens hemmelige rom: I ledernes eget, hemmelige rom, er lederne alene. De trekker seg tilbake for å reflektere og fatte beslutninger.

Organisasjonens rom: Organisasjonens rom omslutter alle disse rommene og legger rammene for ledelse. 

Lederne ser en sammenheng mellom begrensede ressurser og kvalitet på pasientomsorgen som de synes er vanskelig å håndtere. Hovedfunnet er at omsorgen i sykepleieledelse karakteriseres ved en bevisst bevegelse mellom disse metaforiske rommene, der bevegelsen forstås som klinisk tilstedeværelse. Lederen bør anerkjenne at det er disse ulike rommene som må gis oppmerksomhet bevisst gjennom å besøke dem. Dersom lederen bevisst eller ubevisst unnlater å besøke rommene, eller at noen av rommene får mer oppmerksomhet enn de andre, blir det en ubalanse og bevegelsen stopper opp. Dette symboliserer at også omsorg i sykepleieledelse stopper opp (18).

Klinisk tilstedeværelse

Fordi tidligere forskning ikke gir innsikt i hvordan mellomledere selv forstår begrepet klinisk tilstedeværelse og hva de konkret ønsker å oppnå med å være til stede, ønsket vi å undersøke dette. Vi valgte en hermeneutisk metode med tre fokusgrupper med til sammen 11 mellomledere fra Norge, Sverige og Finland.

Tilstedeværelse betyr å møte pasienter, pårørende og medarbeidere i en hverdagslig sammenheng og skal i så måte ikke forstås som sykepleiere som deltar i daglig pleie- og omsorg. Dersom klinisk tilstedeværelse ikke betyr deltakelse i stell og pleie, hvilken hensikt tjener det da?

Resultatet viser at klinisk tilstedeværelse hadde flere dimensjoner; å ivareta pasienten og legge til rette for en best mulig pasientomsorg gjennom selv å ta et overordnet ansvar for pleien, sikre pasientens stemme, bygge og videreføre tillitsfulle relasjoner samt sikre en fornuftig pengebruk i avdelingen.

Lederne beskriver et overordnet ansvar for kvalitet på pleie, personalet og økonomien som krevende og overveldende. Likevel var de tydelige på eget behov for å være til stede og møte pasientene som en del av ivaretakelsen av pasientomsorgen.

Pasienten er viktigst

Ivaretakelse av pasienten var hovedfunnet i studien og forklarer hensikten med klinisk tilstedeværelse der best mulig pasientomsorg er viktigst for lederne. Hensikten med ledernes kliniske tilstedeværelse var dermed ikke å erstatte sykepleiemangel eller å berge økonomien. Lederne beskrev at de aldri ville sette pasientomsorgen i fare ved å prioritere personalet eller unngå budsjettoverskridelser, selv om pasientomsorgen medfører budsjettoverskridelser eller at de noen ganger må avskjedige ansatte. Basert på ledernes kompetanse fra sykepleierutdanningen opptrer de som «skjold» i metaforisk betydning for å beskytte pasienten mot uønskede hendelser (21).

Der flere studier viser at mellomledere oftest prioriterer budsjettansvaret (20, 22), viser denne siste studien vår at mellomlederne balanserer sine tre ansvarsområder, fag-, personal- og økonomiansvar, men sier at best mulig pasientomsorg likevel er den viktigste oppgaven (21).

Diskusjon

Kommunehelsetjenesten, og da spesielt hjemmetjenesten, beskrives som en spesiell kontekst å lede. Personalet jobber alene opp mot pasientene i hjemmene, mens lederne kan bli igjen på kontoret. Lederne ønsker å kontrollere at pasientene får tjenestene de er i behov av, at uønsket praksis som i pleie kan medføre unødvendige og tungt belastende pleielidelser for pasienten unngås, og at uønskede hendelser rapporteres og følges opp. De uttrykker ønske om å kunne ha større grad av innsyn, men sier det er vanskelig på grunn av avstanden til pasientene og personalet. Særlig beskrives dette som vanskelig av mellomledere som tidligere har ledet i institusjon (20).

Må være oppdatert

Stillingsbeskrivelsene for mellomlederne i de tre landene var sammenfallende. I kraft av å være sykepleiere har mellomledere et faglig, etisk og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i utøvelsen av sykepleie, og for å sette seg inn i det lovverk som regulerer tjenesten. De har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig der sykepleien skal bygge på forskning, erfaringsbasert kompetanse og brukerkunnskap. Dette krever sykepleieledere som er oppdatert på forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og som bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis.

De har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig.

Stadig flere forskere publiserer sin forskning på engelsk for å nå ut til et bredere publikum. Til tross for at dagens sykepleierutdanning setter studentene i stand til å lese, vurdere og anvende forskning i sin praksis vet vi at mange sykepleiere og ledere synes forskningsartikler er vanskelig tilgjengelig og særlig når de skrives på engelsk.

Helhetlig pasientomsorg

Sykepleierne ivaretar et faglig og etisk veiledningsansvar for andre helse- og omsorgsarbeidere som deltar i pleie- og/eller omsorgsfunksjoner. De skal melde fra eller varsle når pasienter utsettes for kritikkverdige eller uforsvarlige forhold. Vi hevder at evidensbasert kunnskap alene ikke er tilstrekkelig dersom den ikke forankres i et helhetlig syn på pasientomsorg, som også inkluderer pasientsikkerhet.

Ledernes holdninger er avgjørende for å fremme en felles kultur der pasientsikkerhet og forebygging av pleielidelser er prioritert basert på felles verdier og kunnskap, der også sykepleievitenskap er en viktig base for kunnskap. Med dette som utgangspunkt kan lederne skape en felles forståelse av at «slik gjør vi det hos oss». Mellomledere med sykepleiefaglig bakgrunn kan derfor bære ansvaret for å fremme sykepleiefokuset i tjenestene.

Resultatene viser at lederne opplever manglende samsvar mellom arbeidsmengde og tilgjengelig tidsressurs. Når ledelse gjennom NPM stiller større krav til resultatledelse og kostnadseffektivitet, hevder Bondas at en står i fare for å miste fag- og pasientfokuset i tjenesten (14). Nettopp fordi lederne er sykepleiere evner de å se faglige problemstillinger og identifisere risiko for uønskede hendelser. Det sammenfaller med funnene i vår studie (20), der pasientansvaret veier tyngst (21).

Viktig å få støtte

Med bakgrunn i demografiske endringer og reformer ser vi at flere og mer komplekse oppgaver i større grad skal løses i kommunehelsetjenesten. Dette kan beskrives som en kompetanse- og ansvarsoversvømmelse i en tid der behovet for sykepleiere er stort og økende, samtidig som sykepleiefaget utfordres på sin identitet. For å kunne klare å stå i dette krysspresset sier lederne at støtte fra sine nærmeste ledere er en forutsetning (21).

Selv om brukermedvirkning løftes frem i statlige dokumenter, viste ikke i våre studier planlagte møter mellom ledere og pasienter eller pårørende. Lederne fortalte likevel at de var opptatt av pasient- og pårørendetilfredshet i tjenestene.

Den faglige bakgrunnen lederen har påvirker hvordan han eller hun observerer når de er klinisk til stede, basert på hvilke faglige «briller» de har på. Sykepleiere er utdannet til å identifisere og forebygge risiko for uønskede hendelser og pasientlidelser, samt å bygge arbeidsmiljø basert på felles verdier.

Vi fant at alt lederne gjorde tjente hensikten å ivareta et helhetlig og overordnet ansvar for pasienten.

Vi fant at alt lederne gjorde tjente hensikten å ivareta et helhetlig og overordnet ansvar for pasienten. Alle lederne beskrev dilemma mellom å stole på det personalet sa og behovet for å se ting med egne øyne for å skape et godt beslutningsgrunnlag. Derfor ble klinisk tilstedeværelse sett på som helt nødvendig for å sikre at personalet ga en best mulig kvalitet på pasientomsorgen (21).

Det ultimate målet

Media viser til eksempler der kommuner søker å møte sykepleiemangelen med at andre yrkesgrupper som helsefagarbeidere og ingeniører erstatter sykepleiere i lederstillinger (23, 24). Vi bør likevel ikke «organisere» oss bort fra sykepleiemangelen, men heller arbeide for å bruke rett kompetanse på rett plass. Dette er særlig viktig når krav til kompetanse og antall ansatte i tjenestene økes samtidig som tilgangen utfordres.

Det ultimate målet bør være ledere som skaper avdelinger preget av kunnskap, visjoner og åpenhet, der pasientene er trygge, personalet yter gode tjenester og der pasienter og deres pårørende er tilfredse med tjenestene som gis. Sykepleiere har lange tradisjoner for å jobbe godt sammen med andre yrkesgrupper. Sykepleiere skal fremme åpenhet og gode tverrfaglige samarbeidsforhold der vi viser respekt for kollegers og andres arbeid og der lederne løfter sykepleiefaget i Florence Nightingales ånd.

Vi mener at våre studier viser betydningen av sykepleielederes kliniske tilstedeværelse i forebygging av uønskede hendelser, samtidig som de belyser betydningen av sykepleiefaglig bakgrunn og klinisk tilstedeværelse for å møte krav til mellomledere i kommunehelsetjenestene.

Vi må våge å bidra med tydelighet i den faglige og politiske diskusjonen om hvorfor sykepleieledere i kommunehelsetjenesten ikke kan erstattes av andre yrkesgrupper.

Referanser

1.    Harrison MB, Keeping-Burke L, Godfrey CM, Ross-White A, McVeety J, Donaldson V. Safety in home care: a mapping review of the international literature. International Journal of Evidence-Based Healthcare. 2013;11(3):148–60.

2. Lov 15.12.2017 nr.107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven). Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-12-15-107 (nedlastet 20.08.2019).

3. Eriksson K. Det lidende menneske. Danmark: Munksgaard; 2010.

4. Castle NG, Wagner LM, Sonon K, Fergusson-Rome JC. Measuring administrators' and direct care workers' perceptions of the safety culture in assessed living facilities. The Joint Commission Journal on Quality and pateint Safety. 2012;38(8):375–82.

5. Haycock‐Stuart E, Kean S. Does nursing leadership affect the quality of care in the community setting? Journal of Nursing Management. 2012;20(3):372–81.

6. St.meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2009.

7. NOU 2011:11. Innovasjon i omsorg. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning; 2011.

8. Helsedirektoratet. Status for samhandlingsreformen. Oslo: Helsedirektoratet; 2016.

9. Vabo SI, Vabø M. Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforlaget; 2014.

10. Norsk Sykepleierforbund. Politisk plattform for ledelse (2017-2020). Oslo: Norsk Sykepleierforbund;2017. Tilgjengelig fra: https://www.nsf.no/Content/2201714/cache=20171804133935/NSF%20Politisk%20Plattform_ledelse%202017%20-%202020%20revidert.pdf (nedlastet 15.09.19).

11. Meld. St. nr. 13 (2016–2017). Kvalitet og pasientsikkerhet 2015. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2016.

12. Helse- og sosialdepartementet. Ledelsesforskriften. 2017. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250 (nedlastet 20.08.2019).

13. Henderson V, Mellbye S, Munkeby AM. Sykepleiens natur: en definisjon og dens konsekvenser for praksis, forskning og utdanning: refleksjoner etter 25 år. Oslo: Universitetsforlaget; 1998.

14. Bondas T. Caritative leadership: ministering to the patients. Nursing administration quarterly. 2003;27(3):249–53.

15. Bondas T. Preparing the air for nursing care: A grounded theory study of first line nurse managers. Journal of Research in Nursing. 2009;14(4):351–62.

16. Bondas T. Nursing leadership from the perspective of clinical group supervision: a paradoxical practice. Journal of Nursing Management. 2010;18(4):477–86.

17. Cara CM, Nyberg JJ, Brousseau S. Fostering the coexistence of caring philosophy and economics in today's health care system. Nursing Administration Quarterly. 2011;35(1):6–14.

18. Solbakken R, Bergdahl E, Rudolfsson G, Bondas T. International nursing: caring in nursing leadership – a meta-ethnography from the nurse leader's perspective. Nursing Administration Quarterly. 2018;42(4):E1–E19.

19. Solbakken R, Bondas T. Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune – omfang og omstendigheter. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning. 2015;11(1):165–79.

20. Solbakken R, Bondas T. Sykepleielederes fagansvar ved uheldige hendelser i hjemmetjenesten. Geriatrisk sykepleie. 2016;03:18–25.

21. Solbakken R, Bondas T, Kasén A. Safeguarding the patient in municipal healthcare – a hermeneutic focus group study of Nordic nursing leadership. Journal of nursing management. 2019 september;27(6):1242–50.

22. Skirbekk H, Hem MH, Nortvedt P. Prioritising patient care: The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics. 2017;25(6):746–59.

23. Hærnes N. Ingeniør skal lede anestesisykepleiere i Førde. Oslo: Sykepleien; 2019. Tilgjengelig fra: https://sykepleien.no/2019/07/ingenior-skal-lede-anestesisykepleierne-i-forde (nedlastet 02.08.19).

24. Hanna S. På dette sykehjemmet jobber avdelingslederne og helsefagarbeiderne side om side Oslo: Fagbladet; 2019. Tilgjengelig fra: https://fagbladet.no/nyheter/pa-dette-sykehjemmet-jobber-avdelingsledere-og-helsefagarbeidere-side-om-side-6.91.633549.b3ba696f9a?fbclid=IwAR1L_VEAcyoAtxu-scCRYxmjx5XvHKTdSE1RHz3bc8fE75DZLpkzqqZdhSg (nedlastet 16.06.19).

 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.