fbpx Sju nye behandlingsmetoder innføres – fire fikk nei fordi prisen er for høy Hopp til hovedinnhold

Sju nye behandlingsmetoder innføres – fire fikk nei fordi prisen er for høy

Bilde er en montering av et barn og en voksen med medisinglass.

Beslutningsforum, som vurderer nye behandlingsformer på vegne av staten, har besluttet at sju nye behandlingsmetoder skal innføres på norske sykehus.

En av de nye behandlingsmetodene retter seg mot barn fra 2 til 6 år med cystisk fibrose. Behandlingen med Kaftrio har tidligere vært tilgjengelig for dem over 6 år.

– Videre innføres lumakaftor/ivakaftor (Orkambi) granulat for pasienter over 1 år, sier leder av Beslutningsforum, Terje Rootwelt, i en pressemelding.

Lederen for Barnesykepleieforbundet i Norsk Sykepleierforbund, Kirsti Egge Haugstad, skriver i en e-post at det er viktig å utvide behandlingsmulighetene for alvorlige sykdommer hos små barn, noe som kan ha betydelig innvirkning på deres helse og livskvalitet.

– At de aller yngste barna med cystisk fibrose kan få tilgang til livsforbedrende behandling tidligere, kan bidra til bedre langtidsutsikter og økt overlevelse og gi disse barna en tryggere start, mener hun.

Sju nye, fire nei og en videreføring

Etter møtet i Beslutningsforum vil til sammen sju nye behandlingsmetoder innføres i norske sykehus, mens fire fikk avslag. Metoden for behandling av plateepitelkarsinom i hud ble besluttet videreført.

Behandlingsmetoden emicizumab (Hemlibra) kan gis til utvalgte barn under 24 måneder med alvorlig blødersykdom hvor intravenøs tilgang er vanskelig, og hvor det er fare for at intrakraniell blødning.

En annen metode som nå innføres, er dupilumab (Dupixent) til behandling hos voksne som er kandidater for systemisk behandling av moderat til alvorlig prurigo nodularis. Dette er en kronisk, inflammatorisk tilstand som forårsaker en intens kløe og kuler eller knuter som vises på huden.

Pasienter mellom 12 og 17 år med atopisk dermatitt som er aktuelle for systemisk behandling, kan få abrocitinib (Cibinqo).

Ny behandling for spiserørskreft

Kreftsykdommen plateepitelkarsinom i spiserør kan nå behandles med tislelizumab (Tevimbra), et nytt legemiddel som ennå ikke har vært tatt i bruk i norske sykehus. Det innføres nå som monoterapi til behandling av voksne pasienter med inoperabelt, lokalavansert eller metastatisk øsofagealt plateepitelkarsinom.

Den siste nyinnføringen er artesunat (Artesunate Amivas) som innledende behandling av alvorlig malaria hos voksne og barn.

For dyre medisiner fikk nei

Ciltakabtagene autoleucel (Carvykti) til behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose (benmargskreft) fikk ikke medhold.

– På lik linje med våre samarbeidspartnere i Sverige og Danmark har vi måttet si nei i denne omgang fordi prisen er altfor høy. Vi ønsker å gå i nye prisforhandlinger med leverandøren, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

To andre kreftbehandlinger fikk også nei fordi prisen er for høy. Det er sacituzumabgovitekan (Trodelvy) til behandling av voksne pasienter med inoperabel eller metastatisk hormonreseptor og melfalanflufenamid (Pepaxti) i kombinasjon med deksametason.

Luspatercept (Reblozyl) til behandling av voksne med transfusjonsavhengig anemi knyttet til betatalassemi fikk også nei fordi prisen er for høy sett opp mot nytten.

Neste møte i Beslutningsforum er 17. juni 2024.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse