fbpx Helsepersonellkommisjonen foreslår å bruke tre milliarder på oppgavedeling Hopp til hovedinnhold

Helsepersonellkommisjonen foreslår å bruke tre milliarder på oppgavedeling

Helsepersonellkommisjonen går inn for ny organisering og oppgavedeling i helse- og omsorgstjenestene for å løse personellmangelen.

Helsepersonellkommisjonen foreslår å bruke 300 millioner hvert år i ti år, totalt tre milliarder kroner, på blant annet følgende:

  • Oppgavedeling som skal omfatte alle personellgrupper, ikke bare være begrenset til oppgavedeling mellom leger, sykepleiere og helsefagarbeidere.
  • Se på ledelse, prosessledelse og egnede metoder for å fremme riktig oppgavedeling.
  • Hvordan helt nye per­sonellgrupper kan bidra i helse- og omsorgstje­nestene.
  • Se på utvikling av arbeidstidsordninger og samtidig et godt arbeidsmiljø.
Ett konkret eksempel er å utvide bruken av helsefagarbeidere, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.
Helsepersonellkommisjonens rapport

Kommisjonens anbefalinger rundt oppgavedeling er basert på Tørn-prosjektet, som ledes av KS. Per oktober 2022 var det 66 kommuner som deltok i prosjektet. Sykepleien skrev om prosjektet i oktober i 2021.

Her er noen eksempler på hva kommisjonen skriver om oppgavedeling:

I rapporten står det at helsefagarbeider-utdanningen er både tilgjenge­lig og attraktiv for mange, men samlet sett er det for lav etterspørsel etter denne arbeidskraften, og for få hele stillinger.

God rekruttering av helse­fagarbeidere og bruk av kompetansen deres vil redusere den opplevde sykepleiemangelen bety­delig, ifølge helsekommisjonens rapport.

Pasienten skal selv gjøre mer

I den delen av rapporten som omtaler oppgavedeling, står det at pasienter og brukere er en stor ressurs som bør brukes bedre.

Kommisjonen ser for seg at teknologiske løsninger skal avlaste personellet.

Flere erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulenter foreslås styrket som et nytt eget yrke. Det er spesielt i psykisk helse og rusfeltet man har erfaring med dette. I 2021 utgjorde erfaringskonsulenter litt over 200 årsverk i norske kommuner. Flere erfaringskonsulenter gjør også at flere kommer i arbeid og mindre avhengig av trygdeytelser, ifølge helsepersonellkommisjonens rapport.

Hus- og hytte-stillinger

Kommisjonen anbefaler at det blir opprettet kombinerte stillinger innen tjenester hvor den ansatte har flere arbeidssteder.

Da helsekommisjonenens leder Gunnar Bovim la frem kommisjonens rapport torsdag 2. februar, sa han at sykepleiere på medisinsk avdeling for eksempel bør ha «ha en hytte» på intensiven. På den måten vil de kunne øke sin kompetanse og brukes bredere ved behov.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse