fbpx Avviklet fritt behandlingsvalg Hopp til hovedinnhold

Avviklet fritt behandlingsvalg

Bent Høie (H) leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Dagens regjering har aldri vært tilhenger av forrige regjerings ordning med såkalt fritt behandlingsvalg. I dag ble ordningen formelt gravlagt i Stortinget.

I dag, 12. desember, vedtok Stortinget å gjøre endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven, avvikle ordningen fritt behandlingsvalg.

I praksis betyr det at private leverandører ikke lenger kan få godkjenning til å levere spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

Pasienter kan fremdeles velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med regionale helseforetak.

Behandling og vedtak

Flertallet i helse- og omsorgskomiteen ba Stortinget å gjøre følgende vedtak:

  • Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. oppheves § 4–3.

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer:

  • Paragraf 2–4 overskriften skal lyde: Rett til valg av behandlingssted.
  • Paragraf 2–4 andre ledd skal lyde: Pasient som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, jf. § 2–1 b andre ledd, kan velge ved hvilken virksomhet helsehjelpen skal ytes. Pasientens rett til å velge etter første punktum omfatter kun virksomheter som eies av eller har avtale med et regionalt helseforetak.
  • Paragraf 2–6 første ledd første punktum skal lyde: Pasienten og ledsageren har rett til dekning av nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven og som dekkes av helseforetak etter helseforetaksloven.

57 mot 43 stemmer

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti varslet i forkant at de ville stemme imot forslaget. Resultatet ble at komiteens innstilling ble vedtatt med 57 mot 43 stemmer.

Du kan lese hele vedtaket her.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse