fbpx Årets mest leste forskningsartikler fra 2022: Populær vitenskap Hopp til hovedinnhold
Årets mest leste forskningsartikler:

Populær vitenskap

Fotomontasje for mest leste forskningssaker

Vil du lære noe nytt før 2023 tar av for fullt? Her finner du de mest leste artiklene Sykepleien Forskning publiserte i 2022.

Bildet viser en døv kvinnelig pasient som snakker tegnspråk med en mannlig sykepleier

Døve har rett til tilpasset kommunikasjon i møte med helsetjenesten. Funnene i studien tyder imidlertid på at helsepersonell har behov for økt kunnskap om kommunikasjon med døve.


9.

Sykepleie – grenseløs, personlig og truet

Montasjen viser forsiden av Sykepleiens temanummer #Hva er egentlig sykepleie og tre bilder fra bladet av sykepleiere

Tidsskriftet Sykepleien lanserte temanummeret «#Hva er egentlig sykepleie?» i 2019. I denne artikkelen undersøkes hvordan sykepleie fremstilles og forstås i temanummeret og hvilken kunnskap som blir knyttet til forståelsen av sykepleie, sett i lys av Abbotts profesjonsforståelse.


8.

Søvndybden målt i anestesiforløpet ved elektive keisersnitt etter innledning med propofol eller tiopental

Studien viser at pasienter som ble innledet med propofol ved elektive keisersnitt, har lavere risiko for å oppleve utilsiktet våkenhet under generell anestesi. Videre belyser den nødvendigheten av at anestesisykepleieren måler søvndybden og er bevisst på risikofaktorene hos den gravide som kan gi økt risiko for awareness


7.

Faktorer som påvirker funksjonsnivået til eldre pasienter operert for hoftebrudd – implikasjoner for målrettede sykepleietiltak

Bildet viser en mann med gåstol, som støttes av en sykepleier

Studien tyder på et behov for økt sykepleieinnsats under sykehusoppholdet for å identifisere og forebygge delirium, øke graden av mobilisering og lindre smerte bedre etter hoftebruddsoperasjon.


6.

Veien inn til sykehus for pasienter innlagt ved mistanke om akutt hjerneslag

Bildet viser trafikkbildet i Oslo. Et skilt peker til Legevakta, mens en ambulanse kjører forbi

Hjerneslag er en tidskritisk tilstand, men fremdeles ankommer under halvparten av pasientene sykehus innen fire timer fra symptomdebut. En mulig forklaring på forsinkelsen kan være at første kontakt med helsevesenet er hos legevakten eller fastlegen.


5.

Samvalgsveiledning kan gi pasienter bedre helsekunnskap (Cochrane)

Illustrasjonen viser en lege som sitter ved pasienten i senga. Han sier: "Har du noen tanker rundt diagnose?". Hun svarer: "Jeg vil helst ha en sjelden sykdom med et eksotisk navn ikke så mange har hørt om."

Når helsepersonell gir samvalgsveiledning og kunnskapsbasert informasjon, får muligens pasientene økt kunnskap om behandlingens fordeler og ulemper.


4.

«Mer enn bare en håndlanger»: oppfatninger om sykepleierens betydning for kvalitet ved koloskopi

Bildet viser en pasient som tar koloskopi. Rundt pasienten står en sykepleier som trøster, og to endoskopører som ser på en skjerm

Studien indikerer at sykepleierne har flere viktige roller ved koloskopi som oppfattes å ha betydning for kvaliteten.


3.

Kvinners erfaringer med helsetjenestetilbudet ved medikamentell abort

Montasjen viser en kvinne som holder en pille, klar til å putte den i munnen. I bakgrunnen skimtes en smilende mor med barn samt en kalender

Abort skal gjennomføres med de samme standardene som ved andre helsetjenester, men på bakgrunn av eksisterende kunnskap kan man sette spørsmålstegn ved om dette er tilfelle.


2.

Verktøy for tidlig oppdagelse av forverring hos eldre utenfor sykehus – en systematisk kartleggingsoversikt

En eldre mann holder en stokk

Mange eldre er sårbare og ekstra utsatt for forverret somatisk tilstand. Det krever høy observasjonskompetanse hos helsepersonell. Verktøy for tidlig oppdagelse av forverret tilstand brukes i stadig økende grad, også utenfor sykehus, men kunnskapsgrunnlaget i dag er primært basert på forskning fra sykehuspopulasjonen.


1.

Etikk ryddet av veien? En diskusjonsartikkel om filming i helseinstitusjoner

Montasjen viser en tv-skjerm med to hender som holder i hverandre og Helene Sandvig

Artikkelforfatterne bruker en episode av NRK-serien «Helene sjekker inn» som utgangspunkt for en diskusjon om de etiske sidene ved journalisters krav om innsyn, åpenhet og ytringsfrihet satt opp mot helsepersonells plikt til å beskytte pasienters personvern og integritet.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse