fbpx Her er regjeringens koronalettelser Hopp til hovedinnhold

Her er regjeringens koronalettelser

Pressekonferanse

Koronatiltakene reduseres kraftig. Men det har sin pris. Myndighetene regner med at tre til fire millioner av oss vil bli smittet før sommeren. Arbeidsgivere må planlegge for et sykefravær på 20 prosent.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt i kveld, tirsdag, pressekonferanse om koronasituasjonen.

Fjerner de fleste tiltakene

Jonas Gahr Støre annonserte at regjeringen fjerner de fleste tiltakene fra klokka 23 i kveld. Men det er noen unntak. (Se alle endringene nederst i saken)

Meteren beholdes. Det samme gjør munnbind i butikker, kollektivtransport og andre steder hvor en meters avstand ikke kan holdes.

Selv om påbud om hjemmekontor fjernes, anbefaler myndighetene at arbeidsgiverne vurderer hvor mange som trenger å være fysisk til stede.

– Målet er at ikke for mange blir syke samtidig, sa Støre.

Ifølge anslag fra helsemyndighetene vil mellom tre til fire millioner av oss bli koronasmittet før sommeren og vi må planlegge for et sykefravær opp mot 20 prosent.

– Vi går inn i en ny fase. Vi må belage oss på å leve med mye smitte, sa Støre.

Han understreket at pandemien på ingen måte er over.

– Vi skal ta hverdagen tilbake

Helseminister Ingvild Kjerkol sa det er på tide at vi tar hverdagen tilbake.

– Vi har lettet mer på tiltakene enn det fagmyndighetene har anbefalt. Det har en pris. Vi må regne med mye smitte og sykefravær i tiden som kommer, sa hun.

Kjerkol sa regjeringen tar sikte på å fjerne tiltakene helt innen 17. februar.

Også antall sykehusinnleggelser vil øke fordi svært mange blir smittet, men risikoen for å bli innlagt på sykehus er mye lavere nå, enn sammenliknet med tidligere i pandemien. Pasientene er kortere tid på sykehus, og færre trenger intensivbehandling.

Vil fortsatt få dødsfall og sykehusinnleggelser

Kjerkol sa at det ikke er mulig å unngå at smitte kommer inn på sykehjem og helseinstitusjoner.

– Vi vil ikke kunne unngå at noen får alvorlige komplikasjoner, men det er på tide å behandle viruset mer som en vanlig sesonginfluensa. Pandemien vil fortsatt forårsake både innleggelser og dødsfall, sa Kjerkol.

Dersom belastningen på helse- og omsorgstjenesten likevel skulle bli for høy, kan det bli aktuelt å innføre strengere tiltak.

Flere lettelser i TISK (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene)

Smittekarantene avvikles for alle, men husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer behøver ikke å teste seg, men de bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer, også selv om det skulle være smitte i husstanden.

Med følgende lettelser i TISK vil videre krav om registrering av gjester og deltakere på arrangementer og serveringssteder oppheves. FHI viser til at bruk av Smittestopp kan dekke behovet for varsling av øvrige deltakere ved et arrangement.

Isolasjonstiden forkortes fra seks til fire dager. Endringen i isolasjonstiden gjelder også for personer som allerede er smittet og i isolasjon i dag. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer før isolasjonen kan avsluttes. Regjeringen vurderer isolasjonskravet løpende.

NSF: – Det har vært tøffe tider for mange

  – Vi setter som alle andre pris på at samfunnet nå åpner igjen. Men det er noen obs-punkter nå som handler om å holde helsetilbudet i kommunene i gang, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet etter kveldens pressekonferanse fra Regjeringen om lettelser i tiltakene.

  Hun sier det har vært tøffe tider for mange.

  – Barn, unge, idrett, uteliv og restauranter har levd med tøffe restriksjoner gjennom lang tid. Nå er ikke situasjonen ved sykehusene like kritisk som før, og dermed er det naturlig og riktig at det nå kommer lettelser, sier Larsen.

  – Støtter at noen av tiltakene opprettholdes

  Larsen forteller at det er kommuner som sier de mangler helt kritisk bemanning til hjemmetjeneste, sykehjem, rus og psykiatri.

  – Enda flere beskriver situasjonen som utfordrende. Tjenestene vil merke det hvis mange blir syke samtidig, og de ansatte ikke kommer seg på jobb. Det er derfor fornuftig å flate ut kurven på en slik måte at vi også kommer oss gjennom den siste fasen av pandemien. Derfor støtter vi at en inntil videre opprettholder noen av tiltakene, slik som munnbind og meteren, sier hun.

  Larsen sier NSF har tillit til at situasjonen fremover følges tett, og særlig i de kommunene som melder om at de opplever situasjonen som kritisk.

  Fakta
  Dette er de nasjonale tiltakene

  Generelle råd

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Vaksiner deg
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

  Avstand og sosial kontakt

  • Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Se noen unntak fra denne anbefalingen/kravet under punktene om høyere utdanning og arrangementer og sammenkomster og organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
  • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
  • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
  • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med sosial kontakt.
  • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte.
  • Ingen anbefalt antallsbegrensning på gjester hjemme.
  • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

  Munnbind

  • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
  • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

  Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

  • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

  Barnehager, skoler og SFO

  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. For barnehager, skoler og voksenopplæring innebærer det i praksis et krav om å drive på grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen.
  • De nasjonale anbefalingene om tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring oppheves.
  • Anbefaling om jevnlig testing avvikles.

  Høyere utdanning

  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Det anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Det legges opp til at studentene får en normalisert studiehverdag og et godt studiemiljø så langt det er mulig innenfor gjeldende anbefalinger.
  • Avstandsanbefalingen på 1 meter kan fravikes ved undervisning.
  • Anbefaling om jevnlig testing avvikles.

  Arbeidsliv

  • Anbefaling om 1 meter avstand.
  • Arbeidsgivere anbefales å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. I en slik vurdering kan bl.a. sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen og sårbarheten for et høyt, samtidig sykefravær vektlegges.
  • Det bør tas hensyn til at man kan holde avstand.
  • Anbefaling om munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
  • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

  Arrangementer og sammenkomster

  • Ingen antallsbegrensninger på private sammenkomster
  • Offentlige arrangementer
  • Ingen antallsbegrensninger.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
  • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

  Serveringssteder

  • Krav om skjenkestopp klokka 23.00 og bordservering oppheves.
  • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.
  • Krav om registrering av gjester avvikles.

  Testing, karantene og isolasjon

  • Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter. De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.
  • Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.
  • Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.
  • Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.
  • Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.
  • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.
  • Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en bekreftet smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. I tillegg til å følge med på symptomer under hele testperioden. Ved symptomer bør man holde seg hjemme og teste seg.
  • Råd om jevnlig testing i barnehage, skole og høyere utdanning avvikles.
  • Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

  Smittesporing

  • Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi bistand ved behov.
  • Kommunene er bedt om å ta i bruk systemer for selvregistrering av selvtester, hvor den enkelte kan registrere positiv selvtest.
  • Smittede anbefales å registrere positiv test i appen Smittestopp.

  Smittevernfaglig forsvarlig drift

  • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.
  • Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og liknende.

  Svalbard

  • Personer som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard og personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, har unntak fra krav om test før avreise til Svalbard.
  • Alle personer som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg innen 24 timer etter ankomst.

  Innreise – ankomst Norge

  • Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.
  • Krav om attest for negativ test tatt før ankomst for personer som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.
  • Krav til test på grensen oppheves.

  0 Kommentarer