fbpx FHI følger med på uvaksinerte sykepleiere Hopp til hovedinnhold

FHI følger med på uvaksinerte sykepleiere

EN AV DE FØRSTE: Sykepleier Magnus Johansen (26) ved lungeavdelingen på Sykehuset Østfold var den første helsearbeideren i Østfold som fikk koronavaksinen Pfizer. Sykepleier Elisabeth Alexandersen satt vaksinen. Foto: NTB

Nær 90 000 spesialsykepleiere og sykepleierne i Norge har tatt covid-19-vaksinen. Sykepleien har sett nærmere på hva arbeidsgiver kan kontrollere og gjøre om en ansatt er uvaksinert.

I andre land tvinges helsepersonell til å ta vaksinen for å få arbeide videre.

Slikt er det ikke anledning til i Norge, men nå er de fleste helsepersonell vaksinert, ifølge forsker Peter Elstrøm på Folkehelseinstituttets (FHI) avdeling for smittevern og beredskap.

– Spørsmålet om å kreve covid-19-vaksine i deler av helsevesenet har blitt tatt opp med Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har lagt ut informasjon om dette på sine nettsider, forteller Elstrøm.

– Dekningen er nå god i Norge. Rundt 95 prosent i alle yrkesgruppene i helsetjenesten har fått en dose og rundt 90 prosent er fullvaksinert med to doser, sier han.

FHIs forskningsrapport fra forrige uke, uke 39, viste hvor stor andel av norske sykepleiere som har tatt vaksinen.

Elstrøm og kollegene på FHI har løpende overvåkning av vaksinestatistikken blant helsepersonell og bruker dette for å sette inn ressurser der det trengs for å øke vaksinedekningen.

Alle vaksinerte i Norge, og etter hvert i utlandet, registreres i SYSVAK, vaksinedatabasen til FHI. Alle som sitter i helsenett og har helsepersonellnummer, kan bruke basen. Man kan søke opp hvem som helst via personnummer.

Har ansvar for å hindre smitte

Sykepleien har kontaktet noen av helseforetakene for å høre hvordan de takler dilemmaet med at uvaksinerte helsepersonell kommer i kontakt med sårbare pasienter.

Vestre Viken svarer slik:

– Uvaksinerte ansatte har fått anbefalt å informere sin nærmeste leder om vaksinasjonsstatus. Den enkelte ansatte har et ansvar for å hindre smitte til pasienter og andre ansatte. Uvaksinerte ansatte uten symptomer skal bruke munnbind når avstand på minst en meter ikke kan overholdes, skriver fagdirektør Ulrich Spreng i en e-post til Sykepleien.

Godt vaksinert i Helse Bergen

I Helse Bergen er ikke problemstillingen med uvaksinert helsepersonell kommet opp på ledernivå, forteller professor og spesialrådgiver Stig Harthug i en e-post til Sykepleien.

97,2 prosent av de 13 300 ansatte i Helse Bergen har fått en dose, og 86 prosent er fullvaksinert.

– Det er om lag 420 ansatte som ikke er registrert med vaksine i det hele tatt. Vi har ikke detaljert oversikt over fordeling og årsakene til dette, men har grunn til å tro at de fleste av disse har gode grunner til ikke å være vaksinert, sier Harthug.

Mange er gravide og venter med vaksinen

I Helse Bergen er til enhver tid om lag 300 av de ansatte gravide. Noen av disse er vaksinerte, men mange utsetter vaksinering til etter fødsel. Det er også ansatte som har hatt covid-19-sykdom det siste halvåret og som derfor fortsatt venter på en vaksinedose.

– Vi vet også at det er noen få ansatte som er vaksinert utenfor Norge og derfor ikke har fått oppdatert vaksinasjonsstatus i våre systemer, skriver Harthug.

Helse Bergens tilnærming til problemstillingen med uvaksinerte er at avdelinger som behandler pasienter med alvorlig immunsvikt, har gode rutiner for infeksjonskontroll og forebyggelse, og disse er tilpasset den kliniske situasjonen.

– Vi har vurdert det slik at vi ikke har noen sentral utsjekk av om medarbeidere er vaksinert for å fortsette i klinisk jobb, forteller Harthug.

OUS vet ikke

Oslo universitetssykehus (OUS) kan ikke svare på om det er sykepleiere eller andre ansatte ved kreftavdelingene som har takket nei til vaksinen.

– Vaksinestatus er helseopplysninger og skal derfor ikke utleveres. Når det gjelder antall, kan vi heller ikke si noe, fordi vi ikke spør ansatte om vaksinasjon og fordi vi vet ikke hvor mange som er vaksinert i kommunene. Vi kan ikke svare på dette, skriver spesialrådgiver Ivar Greiner ved OUS direktørens stab.

Sjekker ansatte i ReMin

På Oslo universitetssykehus (OUS) skal alle behandles likt, skriver HR staben sentralt – uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. Ved særlige og saklige grunner, som ved arbeid ved sårbare pasienter må det søkes å etablere spesielle beskyttelsestiltak, eller at den ansatte, som ikke er vaksinert, får andre arbeidsoppgaver.

Ved tvil skal man kontakte avdelingen for smittevern eller HR-jurist for smittevernfaglige og juridiske avklaringer, ifølge HR staben.

På OUS har arbeidsgiver mulighet til å kontrollere vaksinestatus til de ansatte via programmet ReMin, ifølge opplysninger Sykepleien har fått.

Fakta
Definisjonen på en uvaksinert
  • Uvaksinerte er de som ikke har fått noen vaksinedoser.
  • Kilde: FHI / Overlege Preben Aavitsland

– Finnes det lover og regler som gjør at arbeidsgiver kan kreve at helsepersonell er vaksinert mot covid-19 i det norske lovsystemet i dag?

– Nei, vaksinering er frivillig, forteller jurist i Helsedirektoratet Hilde Skagestad.

– Men det finnes en bestemmelse (aml. § 9-3) om at arbeidsgiver i konkrete tilfeller kan etterspørres opplysninger om vaksinasjonsstatus når dette er nødvendig for at arbeidstaker kan utføre arbeidet forsvarlig. Det må foretas en konkret vurdering av hvorvidt dette er tilfellet.

– Helsepersonell kan omplasseres dersom arbeidsgivere vurderer å bruke styringsretten sin og at vilkårene for dette er til stede, sier Skagestad.

– Finnes det lover som gjør at pasienter eller pårørende kan kreve at de som skal behandle f.eks. en kreftrammet pasient med nedsatt immunforsvar er vaksinerte?

– Nei. Men arbeidsgiver og helsepersonell har plikt til å legge til rette for og å yte forsvarlige helsetjenester. I situasjoner der arbeidsgiver vurderer at helsepersonell med pasientkontakt bør være vaksinert mot bestemte smittsomme sykdommer for å forhindre at pasienter utsettes for uforsvarlig smitterisiko, vil nødvendighetskriteriet nevnt ovenfor være oppfylt, forteller Skagestad.

Fakta
Arbeidstilsynets vurdering av vaksinespørsmålet

Arbeidstilsynets hjemmesider har de svart på noen av de spørsmålene som kan dukke opp rundt krav om vaksinering og innsamling av vaksineinformasjon av ansatte.

Arbeidstilsynet skriver at arbeidsgiver har mulighet til å gjøre endringer i kraft av styringsretten. Styringsretten er dog begrenset av lov, tariffavtale og arbeidsavtale.

Endringsoppsigelse er en reaksjonsmåte, den må være basert på saklig grunn, forskjellen er at den ansatte får tilbud om en ny arbeidsavtale.Ved uenighet kan det ende i søksmål og rettssak, som ved en ordinær oppsigelse.

Kilde: Arbeidstilsynet

Omplassering og tvang

I våre naboland har myndighetene samme holdning til uvaksinerte som i Norge, det er frivillig, foreløpig. Det er politikere i Sverige som mener at man skal nekte uvaksinerte jobb.

Det finnes mulighet til å omplassere uvaksinerte i Sverige, men få av helseregionene i Sverige har benyttet seg av denne muligheten, ifølge Läkaretidningen. I stedet tilpasser man arbeidsdagen, endrer på oppgavene og følger smittevernrådene.

Ta vaksine eller få sparken

I New York krevde myndighetene at alle som fortsatt ville jobbe i det offentlige, inkludert helsevesenet, måtte ta minst en dose innen 27. september, ifølge New York Times.

I New York var rundt 16 prosent av de ansatte på sykehus og i eldreomsorgen uvaksinerte før 27. september.

28. september hadde 92 prosent av sykehjems ansatte fått minst en dose. Foreløpige tall viser at 92 prosent av de sykehusansatte har fått minst en vaksinedose, ifølge NTB.

Fakta
Noen få kan ikke ta vaksinen mot covid-19

Dersom man etter en tidligere dose har hatt en alvorlig reaksjon, bør vaksinatøren før neste dose rådføre seg med Folkehelseinstituttets skriftlige materiell eller ringe Folkehelseinstituttet, skriver overlege Preben Aavitsland på FHI i en e-post.

Han nevner også noen andre tilfeller hvor man får gjøre en vurdering:

  • Utsett vaksinasjonen dersom man har en akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader. Det betyr at man ved lettere infeksjoner, som en forkjølelse, kan vaksinere seg.
  • Gravide i andre og tredje trimester anbefales å vaksinere seg. I første trimester anbefaler vi vaksinasjon bare for kvinner som har en underliggende sykdom som gjør dem mer utsatt for alvorlig forløp av covid-19.
  • Personer med mastcellesykdommer eller ukontrollert astma bør blir vaksinert på sykehuset.

Kilde: FHI

Lagt inn ny definisjon på uvaksinerte.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse