fbpx – Krevende sak med flere sider Hopp til hovedinnhold

– Krevende sak med flere sider

bildet viser kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk

Sykepleien fikk ikke svar på sine spørsmål fra kommunedirektøren i Nesodden kommune. I stedet fikk vi denne teksten fra kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk.

De siste ukene har Sykepleien kontaktet en rekke ansatte i Nesodden kommune med ulike spørsmål. Tema for artikkelen ble sagt å være ytringsfrihet for arbeidstakere, med utgangspunkt i hvordan Nesodden kommune har håndtert varsler fra kommunens egne ansatte.

Et komplekst bilde

Nesodden kommune har som mål å legge til rette for en kultur der det skal være trygt å melde avvik og å varsle, og der alle ansatte kjenner til varslingsrutinene og vet hvordan avvik skal meldes.

Både personal- og varslingssaker er ofte komplekse og har alltid flere sider. Få om noen arbeidsgivere med 1000-talls ansatte kan si at håndteringer av enkeltsaker aldri kunne vært gjort annerledes, eller bedre.

Sykepleien tar opp hvorvidt Nesodden kommune på et generelt grunnlag kan sies å være et vanskelig sted å varsle om kritikkverdige forhold. Det er beklageligvis ting som Nesodden kommune som arbeidsgiver kunne gjort annerledes, men at dette skal være et gjennomgående trekk stiller kommunen seg uforstående til.

Varslingsutvalget: Ikke grunnlag for påstandene

Sykepleien har valgt å fokusere på Nesoddtunet sykehjem. Dette er en stor arbeidsplass i Nesodden-sammenheng, med til sammen 253 ansatte og 122 beboere. Det har i 2019 og 2020 vært tre personalsaker der kommunen mener at ansatte har opptrådt i strid med krav til forsvarlige helsetjenester og pasientsikkerhet. Disse avvikene er meldt fra om til Helsetilsynet. En av sakene er også behandlet av Follo tingrett, som avsa kjennelse om at den ansatte måtte fratre sin stilling.

I alle disse sakene har en politiker i kommunen engasjert seg direkte. Påstanden har vært at arbeidsgiver har utsatt de ansatte for ulovlig gjengjeldelse. Varslingsutvalget har behandlet sakene, og konkludert med at det ikke er grunnlag for påstandene.

Kommunens håndtering

Nesoddtunet engasjerer mange på Nesodden, og sykehjemmet har vært en gjenganger både i lokalavisen og i diverse sosiale medier. Spørsmål knyttet til driften på Nesoddtunet har også vært tatt opp en rekke ganger i kommunestyret og i kommunens Helse- og omsorgsutvalg, ved siden av behandlingen i Varslingsutvalget. For å få en uhildet vurdering av forholdene ved sykehjemmet ba kontrollutvalget i kommunen tidligere i år Viken kommunerevisjon IKS om å foreta en forvaltningsrevisjon. Deres konklusjon kom i august og er kort oppsummert denne:

 • Det er ikke holdepunkter for å hevde at det generelt er store utfordringer med dårlig arbeidsmiljø ved Nesoddtunet.
 • Det er ikke avdekket at det er en stor andel sykemeldinger som skyldes arbeidsforholdene ved Nesoddtunet.
 • Rutiner og maler som benyttes i forbindelse med arbeidskonflikter er i samsvar med arbeidsmiljøloven.
 • Det er ikke framkommet opplysninger som tyder på at det psykososiale arbeidsmiljøet ved Nesoddtunet er dårlig og skiller seg fra andre sammenliknbare virksomheter.
 • Nesoddtunet gjennomfører systematisk arbeid med HMS. Vernerunder med påfølgende ROS analyse og handlingsplan er et sentralt element i dette arbeidet.

Dette gjør kommunen nå

Selv om revisjonen konkluderte med at det ikke generelt er store utfordringer med dårlig arbeidsmiljø på Nesoddtunet, ser Nesodden kommune at det er rom for forbedringer. Viken kommunerevisjon har kommet med følgende anbefalinger:

 • Tydeliggjøre forskjellen mellom en varsling og et avvik.
 • Styrke ytterligere opplæring av de ansatte i melding av avvik.
 • Bedre tilbakemeldingene med hensyn til kommunens håndtering av meldte avvik.
 • Kartlegge og vurdere behovet for ytterligere fysiske hjelpemidler.
 • Fortsatt jobbe målrettet med å rekruttere personell med rett kompetanse.
 • Jobbe mot å øke stillingsstørrelser der dette er mulig.

Nesodden kommune ønsker anbefalingene velkommen, og det er satt i gang arbeid med å følge opp disse. I tillegg har kommunen igangsatt en prosess for å revidere de etiske retningslinjene for ansatte som ble vedtatt av kommunestyret i 2015. Denne prosessen startet opp 11. mars i år, og de nye retningslinjene skal etter planen vedtas i løpet av 2021.

bildet viser kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk

0 Kommentarer

– Varslingsutvalget er ingen domstol Forrige artikkel 43 prosent har sett kritikk=verdige forhold ved Nesodd=tunet det siste året Neste artikkel