fbpx – Jo, Bent Høie, det koster penger å utdanne og ansette nok jordmødre Hopp til hovedinnhold

– Jo, Bent Høie, det koster penger å utdanne og ansette nok jordmødre

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet
HØIE HAR LOVET: Hanne Charlotte Schjelderup er bekymret over signalene fra helseministeren. – Jordmorkrisen har vært varslet i så mange år. Overraskende om dette ikke blir prioritert i statsbudsjettet, særlig når Høie har lovet å styrke fødselsomsorgen, sier lederen i Jordmorforbundet. Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Høie har lovet at fødselsomsorgen skal bli styrket. Men foretakene prioriterer ikke fødselsomsorgen nok, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet.

Øremerkede midler. Det er det Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, ønsker for jordmødrene i statsbudsjettet.

Men så uttaler helseminister Bent Høie seg tirsdag, dagen før budsjettet legges frem:

– Penger er dessverre ikke jordmødre, sier helseminister Bent Høie til TV 2.

– Jeg er overrasket, sier Schjelderup til Sykepleien.

Uttalelsen provoserer henne, og hun svarer helseministeren slik:

– Jo, Høie, det koster jo penger å utdanne og ansette nok jordmødre i fødselsomsorgen.

– Vi blir bekymret

Schjelderup møtte politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre til debatt om jordmormangelen på TV 2 Nyhetskanalen i dag.

Det var i etterkant av debatten at helseminister Bent Høie uttalte seg på TV2s nettside.

– Vi blir bekymret når det ikke kommer signaler om øremerkede midler i statsbudsjettet for å styrke fødselsomsorgen, for det er helt nødvendig, sier Schjelderup til Sykepleien.

I morgen, 7. oktober, legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Vil ha penger øremerket for tidlig ultralyd

Jordmorforbundet mener det blant annet trengs øremerkede midler knyttet til gjennomføringen av tidlig ultralyd.

Helseminister Høie sier dette til TV2:

– Noe av utfordringen vil også være å ha nok jordmødre til å gjøre denne jobben. Jeg er redd tidlig ultralyd vil gå ut over viktigere oppgaver i å følge opp gravide, fødende og nye mødre. Vi har bedt Helsedirektoratet utrede både de faglige og økonomiske konsekvensene av Stortingets vedtak, med frist 1. november i år.

Stortinget vedtok at alle gravide skal få tilbud om tidlig ultralyd, og blodprøven NIPT, da bioteknologiloven ble behandlet.

Det er fortsatt uklart når tilbudet vil tre i kraft.

Les også: Jordmorforbundet: – Mer må på plass før vi kan tilby NIPT-test til alle gravide

Vil ha dobbelt så mange i jordmorutdanning

– Vi krever 100 utdanningsstillinger for å doble utdanningskapasiteten for jordmødre. Jordmorkrisen har vært varslet i så mange år. Det er overraskende om dette ikke blir prioritert i statsbudsjettet, særlig når Høie har lovet å styrke fødselsomsorgen med flere jordmødre ansatt, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

Les også: Sykehusene får klar beskjed: Fødsels­omsorgen skal styrkes

Henter jordmødre fra kommunen til sykehuset

Krisen har gått fra vondt til verre, nå er det beordret jordmødre fra følgetjenesten og kommunehelsetjenesten til St. Olavs hospital, sier Schjelderup.

Adresseavisen skriver om prekær mangel på jordmødre ved føden ved St. Olavs hospital.

Fødeavdelingen mangler jordmødre på 41 nattevakter den neste måneden. Nå blir jordmødre fra Orkland beordret på jobb ved St. Olavs hospital, skriver avisen [for abonnenter].

Det kuttes nå i livsviktig følgetjeneste i Trøndelag, og jordmødre beordres inn i foretaket for at sykehuset i Trondheim skal kunne ha et forsvarlig tilbud, forteller Hanne Charlotte Schjelderup til Sykepleien.

20 nye studieplasser i Stavanger, 10 færre i Bergen

– Men det har blitt opprettet nye studieplasser for dem som vil bli jordmødre?

 – Utdanningsstedet i Stavanger er nytt med 20 plasser, men samtidig har utdanningen i Bergen mistet ti plasser. Det er reelt sett knapt en styrking, sier Schjelderup.

Ifølge Schjelderup er den en nedgang i antallet nye jordmødre.

– Mellom 130 og 150 blir årlig uteksaminert. Riksrevisjonen slo alarm fordi foretakene ikke prioriterer utdanningsstillinger for jordmødre eller heltid, og mente at pasientsikkerheten er truet, sier hun.

– Nyutdannede får ikke tilbud om full stilling

– Eksempelet fra St. Olavs hospital viser at foretakene ikke prioriterer å ansette nok jordmødre.

– Fins det ledige, da?

– Ja, én av fire nyutdannede får ikke tilbud om full stilling, viser en kartlegging vi gjorde for noen måneder siden. Mange går på løse vakter. Også Riksrevisjonen peker på at for mange jobber ufrivillig deltid. Det er ikke gode nok planer for å rekruttere jordmødre, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

Les: Urovekkende fra Riksrevisjonen om utfordringene i jordmortjenesten

– Samtidig vet vi at det er kjempestor søknad. Det er sånn at sykepleiere ønsker å bli jordmødre. Det var 200 søkere bare i Stavanger til de 20 plassene, sier Schjelderup.

– Høie har lovet at fødselsomsorgen skal bli styrket. Men foretakene prioriterer ikke fødselsomsorgen i god nok grad, til tross for kravet fra helseministeren. De står jo fritt i å disponere pengene sine, sier Eriksen, som altså vil ha øremerkede midler.

– Hvilket krav viser du til?

– Oppdragsdokumentet han ga i juni, som krever at det ansettes flere jordmødre. Nå ser vi altså det motsatte skje i praksis, som på St Olavs, sier hun.

Les oppdragsdokumentet her

– Ultralydjordmødrene må også dekke bemanningskrisen

Hanne Charlotte Schjelderup tror at det nye tilbudet om tidlig ultralyd kan bli implementert fra 1. januar.

– Vil det kreve jordmødre?

– Ja masse. Men ikke engang ultralydjordmødrene, som er spesialister med seks års utdanning, får hele stillinger. De må også gå i vanlig jordmordrift for å dekke bemanningskrisen, sier lederen for Jordmorforbundet.

Hun legger til:

– At kvinner i 2020 ikke får tilbud om hele jobber, er uholdbart. Vi så en stilling i 10 prosent utlyst i sommer. Hvem i alle dager kan leve av det?

Les også:

Sykehusene får klar beskjed: Fødsels­omsorgen skal styrkes

Hanne Charlotte Schjelderup og Lill Sverresdatter Larsen
FINANSIERING: Vi foreslår at jordmødre i kommunene må likestilles finansielt i svangerskapsomsorgen med fastlegene, sier Jordmorforbundets leder, Hanne Charlotte Schjelderup, og forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: NSF

Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup og NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen stoler på at sykehusene gjør som helseministeren sier.

23. juni møtte Jordmorforbundets leder, Hanne Charlotte Schjelderup, og forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, opp på helseministerens kontor for å legge en felles strategi for å styrke fødselsomsorgen.

Tydelig beskjed

Det var statssekretær Anne Grethe Erlandsen som deltok i møte på vegne av helseminister Bent Høie.

– Hva kom ut av møtet?

– Erlandsen sa at helseministeren ha sendt klar beskjed til helseforetakene om at fødselsomsorgen skal  styrkes. Det kan ikke sies tydeligere, sier Schjelderup.

Bakgrunnen for dette og et tidligere møte er rapporten  helseministeren bestilte for å få oversikt over fødetilbudet ved landets sykehus.

– Rapporten kommer med en rekke anbefalinger for hvordan fødselsomsorgen bør styrkes. Dette er anbefalinger som er helt i tråd med Jordmorforbundet og NSFs egne anbefalinger. Det er vi kjempefornøyd med, sier Schjelderup (se faktaboks nederst i saken).

Nå får altså sykehusene klar beskjed fra Høie:

– Sykehusene må nå opprette flere utdanningsstillinger for jordmødre, de må sikre følgetjeneste med jordmor og bevilge mer penger. Erlandsen sa til oss på møtet at anbefalingene «skal» implementeres, sier Schjelderup. 

– Tror du sykehusene gjør det? Og at fødselsomsorgen faktisk blir styrket?

– Ja, oppdragsdokumentet skal følges opp, sier hun.

Øremerker ikke midler

Men selv om sykehusene nå får en klar ordre fra helseministeren, følger det ikke med øremerkede midler. Det betyr at pengene må tas fra andre områder.

– Hvor skal pengene tas fra?

– Sykehusene får seks milliarder mer i forbindelse med covid-19. Det betyr at sykehusene har fått mer penger i revidert budsjett, sier Schjelderup.

– Men disse pengene er vel ikke tenkt å gå til fødselsomsorgen?

– Høie er tydelig på at midlene også skal gå til fødselsomsorg, sier hun.

Schjelderup sier hun vil følge nøye med på hvordan foretakene følger opp oppdraget fra regjeringen, og at de prioritere fødselsomsorgen i form av å bevilge mer penger. 

– Vi har også sendt inn et innspill om å få en «forløpsfinansiering» av fødselsomsorgen. Vi foreslår at jordmødre i kommunene må likestilles finansielt med fastlegene i svangerskapsomsorgen. En bedre finansiering med forløp på tvers av forvaltningsnivå vil gi bedre ressursbruk, tryggere tjenester og virke rekrutterende på jordmødre, sier hun. 

– Har helseministeren sagt ja til det?

– Etter politisk gjennomslag i Stortinget har vi sammen med Helsedirektoratet laget en rapport i 2019 om ulike modeller for å likestille jordmødre og fastleger finansielt i svangerskapsomsorgen. Vi ønsker oss en pilot basert på dette arbeidet. Dette er noe vi vil følge opp videre og har hatt møter med departementet om, sier hun.

Schjelderup mener Jordmorforbundet og NSF har gode forslag til løsninger og at de nå er blitt hørt på viktige områder i arbeidet for å styrke landets fødselsomsorg. 

Rapportens anbefalinger

Arbeidsgruppen har kommet frem til følgende anbefalinger:

Bemanning og kompetanse ved fødeinstitusjoner

  • Sykehusene bør planlegge for at det er kvalifisert personell tilgjengelig for den behandling den gravide trenger. Bemanning bør tilpasses antall pasienter i avdelingen i henhold til definert ansvarsområde og i tråd med kvalitets- og kompetansekrav definert i Nasjonale kvalitetskrav til fødeinstitusjoner
  • Det bør utarbeides nasjonale normtall for bemanning ved fødeinstitusjonene som ivaretar krav til kvalitet og kompetanse i fødselsomsorgen.
  • Helseforetakene bør ha en langsiktig plan for å rekruttere, beholde og utdanne helsepersonell i fødeinstitusjonene som dekker behovet for god kvalitet i fødselsomsorgen

Seleksjonskriteriene

  • Seleksjonskriteriene for fødsler slik disse er nedfelt i veilederen Et trygt fødetilbud bør gjennomgås og vurderes på bakgrunn av endringer i kompleksitet i fødepopulasjon og behov for oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Finansiering

  • De regionale helseforetakene/helseforetakene har gjennom sine inntektsfordelingssystemer ansvar for at fødeenhetene får tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å innfri kravene til kvalitet, kompetanse og bemanning i fødselsomsorgen. Dette kan i noen tilfeller innebære at foretakene bør vurdere å øke andelen rammefinansiering til fødeavdelingene.
  • Helsedirektoratet bør følge opp behov for justeringer i klassifikasjonssystemet og modellen for kostnadsberegninger, i tråd med forhold belyst i denne rapporten. Målet er å sikre at ISF gir et riktig bilde av kompleksitet og ressursbruk for ulike typer fødsler og behandlingsforløp. Det bør også sikres at tiltak for å forebygge komplikasjoner fanges opp i modellen.
  • Helsedirektoratet bør utrede videre muligheten for å finansiere (deler av) fødselsomsorgen som helhetlige tjenesteforløp. Dette kan integreres i det pågående utviklingsarbeidet knyttet til forløpsfinansiering i ISF. 

Følgetjeneste

  • De regionale helseforetakene bør implementere nasjonale føringer for følgetjeneste og beredskap og sikre at fødende kvinner får trygghet og kvalitet i helsetilbudet.
  • Det anbefales økt jordmorkompetanse i kommunene. Det bør vurderes å opprette kombinasjonsstillinger kommune/sykehus for jordmødre.

Kilde: Rapporten «Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem»

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.