fbpx Mange får tilbake autorisasjon etter rusbruk – men det stilles strenge krav Hopp til hovedinnhold

Mange får tilbake autorisasjon etter rusbruk – men det stilles strenge krav

Bildet viser to par ben med typiske helsesko på.

– Å bli tatt for rusbruk er ofte en tragedie for helsepersonell, sier Anne Myhr i Helsetilsynet. – Samtidig sier mange at det å bli oppdaget, var med på å få livet på rett kjøl.

Rus er en av de vanligste årsakene til at sykepleiere mister autorisasjonen sin. Men mange får den også tilbake, dersom de tar tak i problemet og går i dialog med arbeidsgiver.

Statens helsetilsyn har nettopp publisert en sak der en tidligere sykepleier fikk tilbake autorisasjonen i begrenset form.

Det innebærer at sykepleieren kan utøve yrket innenfor fastsatte rammer. Hva slags rammer, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Rusfrihet og gode tilbakemeldinger

I den aktuelle saken hadde sykepleieren over tid hatt et skadelig forbruk av alkohol, og i tillegg misbrukt vanedannende legemidler og ulovlige narkotiske stoffer. 

Les hele saken her: Tidligere sykepleier fikk begrenset autorisasjon etter å ha fått kontroll på rusmiddelproblem

Da autorisasjonen ble tilbakekalt, var sykepleieren i gang med rustesting og fulgte opp AKAN-avtale. Tilsynet mente likevel det var for tidig å si at sykepleieren hadde full kontroll over rusproblemet. Blant annet ble det lagt vekt på at det å kjøpe og bruke ulovlige rusmidler er et brudd på den allmenne tilliten til helsepersonell og helsetjeneste.

Men da sykepleieren søkte om begrenset autorisasjon, innvilget Helsetilsynet dette, og begrunnet det blant annet med dokumentert sammenhengende rusfrihet og gode tilbakemeldinger fra arbeidsgiver.

Pasientsikkerhet sentralt

Anne Myhr, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn, sier at mange som er fratatt autorisasjonen på grunn av rusbruk, får den tilbake. I første omgang ofte i begrenset form.

Hun understreker at alle sakene som handler om rus, er forskjellige, og at alle vurderes individuelt.

– Pasientsikkerheten er det sentrale for oss, forklarer hun på telefon.

– Den trumfer alt. Pasienter skal være trygge på at helsepersonell er i stand til å gjøre jobben sin. Men det er fint for arbeidstaker å kunne komme tilbake til yrket sitt igjen.

– Mange triste skjebner

I 2019 mistet 49 sykepleiere sin autorisasjon. I 32 av tilfellene var bruk av rusmidler årsaken eller en av årsakene.

Bak tallene skjuler det seg mange triste skjebner.

Myhr sier mange føler på stor skam og fortvilelse.

– Å bli oppdaget, eller å erkjenne og melde fra om eget rusproblem, oppleves nok som en tragedie for stort sett alle, sier hun.

– Samtidig sier mange at det at problemet ble kjent, og at de kunne få hjelp, var med på å få livet på rett kjøl.

Og det gjør det for de fleste.

Hun forteller at Helsetilsynet prioriterer disse sakene, og bestreber kort saksbehandlingstid.

Bildet viser Anne Myhr.

– Ikke vår oppgave å gi straff

– Er pasientsikkerheten truet, har vi myndighet til å gi reaksjoner, sier Myhr.

Men hun understreker:

– Vi skal ikke gjøre mer inngripende tiltak enn nødvendig. Det er ikke vår oppgave å gi straff.

Hun peker på at en god del saker som omhandler rus, aldri havner hos det sentrale, statlige tilsynet. De blir håndtert på fylkesmanns- eller arbeidsgivernivå.

Det mener hun er greit.

– Vi har en plikt til å vurdere riktig reaksjon for å oppfylle formålet. Er formålet oppfylt, er det ikke sikkert det er nødvendig med reaksjon.

Det betyr altså at det er mulig å håndtere saker som gjelder rus, for eksempel med arbeidsgiver.

Men Myhr sier det kan være flere forhold som påvirker eventuelle reaksjoner. For eksempel misbruk av illegale rusmidler eller ved tyveri av rusmidler. Da handler det også om tillit til helsevesenet.

– Betyr så mye

Hun legger ikke skjul på at det stilles strenge krav til helsepersonell som har misbrukt rusmidler, og som vil ha sin autorisasjon tilbake. For eksempel må de avlevere negative rustester, og det innebærer at de ikke kan bruke noen form for rusmidler, heller ikke alkohol.

– Det krever mye, men de fleste klarer det, fordi det å få tilbake autorisasjonen betyr så mye for dem, sier hun.

– Reageres det strengere dersom helsepersonellet har brukt illegale rusmidler?

– Ikke med tanke på pasientsikkerheten. Da er det rusen i seg selv som utgjør risikoen. Men dette vurderes opp mot tillit til helsepersonell og til helsetjenesten, forklarer Myhr.

I noen saker er det også snakk om tyveri av legemidler. Disse sakene kan komme i en egen kategori, hvis det er snakk om at tyveriet har ført til at pasienter ikke har fått alt legemiddelet de skulle hatt. Det har for eksempel vært saker der sykepleiere har erstattet flytende morfin med vann.

Stiller mange krav

Sykepleieren som fikk tilbake en begrenset autorisasjon etter å ha brukt alkohol, vanedannende legemidler og illegale rusmidler, må forholde seg til dette:

  • Arbeidsgiver/nærmeste leder forutsettes å være kjent med bakgrunnen for den begrensede autorisasjonen
  • Sykepleier skal ikke arbeide nattevakter
  • Arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn hver sjette måned. Rapporten må inneholde vurdering av sykepleierens virksomhet som sykepleier både faglig og samarbeidsmessig, samt oversikt over eventuelt fravær
  • Arbeidsgiver må rapportere til Statens helsetilsyn umiddelbart dersom det oppstår uregelmessigheter ved sykepleierens virksomhet, og dersom arbeidsforholdet avsluttes
  • Sykepleieren må fortsette å avgi negative rusmiddelprøver.

I vurderingen legger Helsetilsynet blant annet vekt på at sykepleieren, siden autorisasjonen ble tilbakekalt, har brukt tiden aktivt og målrettet til å komme seg ut av misbruket. Tilsynet skriver også at sykepleieren viser innsikt i eget rusproblem, og har bearbeidet bakenforliggende årsaker til rusbruken. Sykepleieren har også en arbeidsgiver som ønsker å følge opp.

Arbeidsgivere vil bistå

Å få tilbake en begrenset autorisasjon, betinger blant annet at helsepersonellet har et konkret arbeidsforhold.

– Opplever dere velvilje hos arbeidsgivere i slike tilfeller?

– Ja, det vil jeg si. Mange av de sakene om rusbruk som vi har behandlet, omhandler lange arbeidsforhold med gode relasjoner mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Mange arbeidsgivere vil gjerne bistå når de blir spurt om å bidra i en slik situasjon. Det kan være litt mer kinkig dersom arbeidsgiver er et vikarbyrå, og det ikke er samme stabilitet i jobbhverdagen og like stor mulighet for å følge opp.

– Er det håp om å få tilbake full autorisasjon etter å ha misbrukt rusmidler?

– Ja, veldig mange får det, sier Myhr.

– Men noen mister den igjen, også.

Hun presiserer at Helsetilsynet aldri snakker om å tape autorisasjon.

– Selv om vi tilbakekaller autorisasjonen, har alle rett til å søke om å få den tilbake. Men i noen saker er vi tydelige på at sannsynligheten for det, er veldig liten.

Fakta
Dette sier §59 i Helsepersonelloven:
  • Statens helsetilsyn kan begrense autorisasjonen til å gjelde utøvelse av bestemt virksomhet under bestemte vilkår.
  • Slik begrensning kan fastsettes i tilfeller der helsepersonell, til tross for at vilkårene for tilbakekall er oppfylt, anses skikket til å utøve virksomhet på et begrenset felt under tilsyn og veiledning.
  • Statens helsetilsyn kan etter søknad oppheve begrensninger etter første ledd hvis helsepersonellet godtgjør at det ikke lenger er grunnlag for slike begrensninger eller at vilkårene som ble stilt er oppfylt.
  • Vedtak om begrensning av autorisasjon og avslag på søknad om opphevelse av fastsatte begrensninger er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Kilde: Helsedirektoratet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse