fbpx Én av to ferske Østfold-sykepleiere har vurdert å bytte jobb Hopp til hovedinnhold

Én av to ferske Østfold-sykepleiere har vurdert å bytte jobb

Bildet viser Karen Brasetvik
BEKYMRET: – Det er et pes i denne bransjen som gjør at folk ikke orker å bli stående i full stilling gjennom en lang yrkeskarriere, sier leder av NSF Østfold, Karen Brasetvik. Foto: Kari Anne Dolonen

49,5 prosent av sykepleierne utdannet ved Høgskolen i Østfold i 2018 og 2019 sier de vil endre eller har allerede endret arbeidssted.

Møtet med arbeidslivets realiteter oppleves tøft for mange sykepleiere, skal vi tro svarene i en ny spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Sykepleierforbund Østfold (NSF Østfold).

Rundt halvparten av de ferske sykepleierne som har besvart undersøkelsen, oppgir at de har vurdert å bytte jobb, eller at de allerede har byttet. Enda flere svarer at de ikke fikk god nok opplæring som nyansatt.

Undersøkelsen viser også at en betydelig andel ferske sykepleiere er misfornøyd med sin nåværende stillingsbrøk.

Artikkelen fortsetter under diagrammet.


Grafikk: Sykepleien/Ingvald Bergsagel  Kilde: NSF Østfold

– Urovekkende

– Det er urovekkende at så mange enten har sluttet eller vurderer å slutte i jobben, sier leder av NSF Østfold, Karen Brasetvik.

– Vi vet at mottakelsen av nyansatte er kjempeviktig for om de blir værende. De som er sist ansatt, sitter løsest i stolen.

På spørsmål om hva som må til for at man skal bli værende på nåværende arbeidsplass, er høyere bemanning (37,9 prosent), høyere lønn (28,2 prosent) og sterkere fagmiljø (9,7 prosent) de hyppigst valgte alternativene.

55,3 prosent svarte nei på spørsmål om de opplevde å få god nok opplæring som nyansatt.

Artikkelen fortsetter under diagrammet.


Grafikk: Sykepleien/Ingvald Bergsagel  Kilde: NSF Østfold

En smak av arbeid

Den aktuelle spørreundersøkelsen ble gjennomført i oktober 2019. 103 NSF-medlemmer uteksaminert fra Høgskolen i Østfold (HIØ) i 2018 og 2019 deltok. De hadde da henholdsvis 16 og 4 måneders arbeidserfaring etter fullførte studier.

I tidligere, liknende undersøkelser har NSF Østfold spurt ut studenter som fremdeles var under utdanning eller i en jobbsøkerfase. Denne gangen har altså respondentene fått litt tid på seg til å fordøye det første møtet med arbeidslivet.

Jeg savner litt action for å løse sykepleiermangelen.

Karen Brasetvik, leder NSF Østfold

Ifølge fylkesleder Brasetvik samsvarer preferansene til avgangsstudentene og dem som har jobbet en liten stund, ganske godt.

– Med denne siste undersøkelsen får vi derimot vite litt mer om hvordan møtet med arbeidslivet er, og det er bekymringsfullt at såpass mange har vurdert å slutte.

Savner action

Tall fra SSB viser også at mange sykepleiere slutter etter kort tid i yrket. Ti år etter fullført utdanning jobber én av fem sykepleiere andre steder enn i helsetjenesten.

– Jeg savner litt action for å løse sykepleiermangelen, sier Brasetvik.

 – Alle er bekymret, men det er lite handling.

Selv mener hun at sykepleiermangelen kan løses gjennom å mobilisere reservene blant deltidsansatte og dem som har sluttet i jobben.

– Det er et pes i denne bransjen som gjør at folk ikke orker å bli stående i full stilling gjennom en lang yrkeskarriere, sier Brasetvik.

Ønsker og realiteter

Tidligere undersøkelser har vist at sykepleierstudenter i liten grad plasserer sykehjem øverst på listen over foretrukne arbeidssteder. Den aktuelle undersøkelsen viser også et sprik mellom hvor de nyutdannede helst vil jobbe, og hvor de ender opp.

Mens 53,4 prosent sier de helst vil jobbe på somatisk sykehus, er det kun 44,7 som har dette som arbeidssted. 7,8 prosent oppgir sykehjem som sitt førstevalg, mens mer enn dobbelt så mange, 18,4 prosent, jobber på sykehjem.

Artikkelen fortsetter under diagrammet.Heltid og deltid

Under halvparten (45,6 prosent) av respondentene i undersøkelsen oppgir at de jobber fulltid. Blant dem som jobber deltid, ønsker 53 prosent en større stillingsbrøk. Det er med andre ord en betydelig andel som ufrivillig jobber mindre enn de skulle ønske.

Fulltidsansatte er ikke spurt om de ønsker en lavere stillingsbrøk.

12,6 prosent av respondentene er menn, og disse svarer noe annerledes enn sine kvinnelige kollegaer, blant annet på spørsmål relatert til lønn.

For eksempel oppgir 23,1 prosent av mennene at de fremmet lønnskrav da de ble ansatt, mens kun 13,3 av kvinnene gjorde dette. Det er også en større andel av mennene (38,5 prosent) enn av kvinnene (26,7 prosent) som sier at høyere lønn er viktig for at de skal fortsette i jobben.

Mennene oppga også oftere enn kvinnene at de helst ville jobbe på sykehus.

Ingen av mennene i undersøkelsen hadde sykehjem som sitt førstevalg.

Les også:

– Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra

Bildet viser en smilende sykepleier sammen med fornøyde beboere ved et sykehjem.
UTVIKLER GODE TILBUD: Mange sykehjem arbeider godt og hard med å utvikle gode tilbud til pasientene, skriver Sævareid og Heggestad. Foto: Mostphotos

Avsløringene i Aftenposten om sykehjemsvold er alvorlige og viktige å få frem. Samtidig må vi ikke miste av syne alt det gode sykehjem bidrar til, skriver forskerne.

Ensidig negative medieoppslag bidrar til å skape et dårlig rykte og negative assosiasjoner til sykehjem, noe som igjen fører til at arbeid på sykehjem får lav status.

At sykehjemsarbeid får lav status er ufortjent, for den komplekse pasientgruppen krever allsidig kompetanse innen medisin, sykepleie, medikamentlære, praktiske ferdigheter, relasjoner og kommunikasjon.

Vold – et viktig tema

Det er imidlertid viktig å understreke at vi mener det er bra at vold på sykehjem blir tematisert. Aftenposten har avdekket at dette er et betydelig problem, og de har fått frem de individuelle tragediene hos de mest sårbare blant oss.

Vi har også fått direkte henvendelser fra pårørende som forteller om dårlig behandling av ektefeller på sykehjem. Noen av dem som arbeider innen feltet, har holdninger og en atferd som gjør dem uegnet til å jobbe på sykehjem.

Mange av utfordringene i tjenesten er knyttet til system og rammer og ikke til enkeltansatte. Knapphet på ressurser og manglende kompetanse er en av hovedutfordringene i eldreomsorgen. Pasienter som får plass på sykehjem er eldre, sykere og har ofte mange og sammensatte diagnoser.

Ansatte opplever økt ansvar, økt arbeidsmengde og en arbeidshverdag med mer komplekse oppgaver og større behov for kompetanse. I tillegg møter de ofte etiske dilemmaer som handler om liv eller død.

De gode historiene

Til tross for disse utfordringene, opplever vi at det er flest av de gode historiene både gjennom vår arbeidserfaring fra og egen forskning på sykehjem. Beboere og pårørende opplever at de blir ivaretatt og at de har tillit til de ansatte.

Pårørende forteller om takknemlighet, og de snakker om 'ankrene' i avdelingen.

Mange sykehjem arbeider godt og hardt med å utvikle gode tilbud til pasientene. Dette er, blant annet, eksemplifisert gjennom NRKs dokumentar om St. Halvardshjemmet.

Pårørende forteller om takknemlighet, og de snakker om «ankrene» i avdelingen. Og om de stødige og faglig kompetente ansatte som holder ut år etter år. Disse «ankrene» er symbolet på den tryggheten beboere og pasienter opplever.

Viktig med etisk kompetanse

Problemene som nå avdekkes, viser likevel et behov for økt kompetanse. Styrking av etisk kompetanse kan bidra til å redusere uønskede hendelser. Reidun Førde og Reidar Pedersen skrev i Aftenposten 4. desember [bak betalingsmur] at etisk refleksjon kan bidra til å redusere tvangsbruk, sette i gang innovative tiltak, støtte helsepersonell og til å bedre arbeidsmiljø.

Det arbeides aktivt og godt i mange kommuner med etikkarbeidet både gjennom etikkomiteer og i form av etikkrefleksjon. Klinisk etikkomité i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, for eksempel, opplever å få inn rekordmange saker fra ansatte som ønsker hjelp til å drøfte etiske problemstillinger de står overfor. Dette viser at det er mange etiske dilemmaer, men også at de ansatte er innstilt på å finne løsninger for å kunne ivareta pasientene på best mulig måte.

Fortjener respekt

For å synliggjøre og løfte det systematiske etikkarbeidet i kommunene, deles det årlig ut en etikkpris. Dette er bra fordi ansatte i eldreomsorgen fortjener å heies frem og bli respektert.

Det skjer nemlig mye flott på sykehjem. Betanien rehabilitering og sykehjem har startet kampanjen #ikkeforåskryte for å vise det frem.

Ikke for å skryte, men undertegnede har begge jobbet på sykehjem, og vi er stolte av det.