fbpx Utskrivningsklare pasienter har skapt store utfordringer i Kristiansund Hopp til hovedinnhold

Utskrivningsklare pasienter har skapt store utfordringer i Kristiansund

Eksteriørbilde fra Kristiansund sentrum

Helse Møre og Romsdal fakturerte Kristiansund kommune for over 2750 overliggerdøgn i fjor.

– Utfordringen er viet svært stor oppmerksomhet i samtlige deler av organisasjonen, sier kommunalsjef for helse, sosial og pleie og omsorg i Kristiansund, Siv Iren Stormo Andersson.

I fjor fakturerte Helse Møre og Romsdal Kristiansund kommune for over 2750 overliggerdøgn, det vil si for utskrivingsklare pasienter som ble liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud.

Antallet overliggerdøgn Kristiansund tilsvarer rundt 114 ekstra dager på sykehus per 1000 innbygger, Dette er høyest i landet ifølge tall Sykepleien har innhentet fra landets helseforetak.

Et ekstremt krevende år

Kommunalsjef Andersson vedgår at kommunen har hatt kapasitetsutfordringer.

Vi har heldigvis klart å håndtere utfordringene bedre i år, men vi ligger fortsatt for høyt
Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef Kristiansund

Hun forteller at 2018 var et ekstremt krevende år, særlig i første kvartal.

– Vi har heldigvis klart å håndtere utfordringene bedre i år, men vi ligger fortsatt for høyt, skriver hun i en e-post til Sykepleien.

Utfordrende sykehusdrift

Samhandlingssjef Lena Waage i Helse Møre og Romsdal forteller at den høye andelen utskrivningsklare pasienter tidvis har representert en betydelig utfordring for driften av Kristiansund sykehus.

Tross store utfordringer har det ifølge Waage vært et meget godt samarbeid mellom sykehuset og kommunen om problemstillingen.

– Fra kommunen har det vært iverksatt tiltak for å øke kapasiteten for å avhjelpe situasjonen. Det har blant annet blitt kjøpt kapasitet fra nabokommunene, sier Waage.

En krevende driftssituasjon er en belastning både for pasienter og personalet
Lena Waage, samhandlingssjef Helse Møre og Romsdal

– Hvilke konsekvenser får det store antallet utskrivningsklare pasienter for sykehuset, ansatte og for pasientene selv?

Når antallet utskrivningsklare pasienter er høyt, tidvis samtidig med overlegg på sengepostene, så får det konsekvenser for sykehuset sin beredskapssituasjon. En krevende driftssituasjon er en belastning både for pasienter og personalet.

700 millioner kroner

Siden 2012 har norske kommuner måttet betale helseforetakene fra dag én dersom de ikke tar imot utskrivingsklare pasienter som har krav på et tilbud fra kommunen.

Ordningen ble innført i forbindelse med samhandlingsreformen og er hjemlet i  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og nærmere beskrevet i  Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

En kartlegging Sykepleien har gjennomført, viser at norske kommuner de siste tre årene er blitt fakturert for til sammen over 150 000 overliggerdøgn etter denne ordningen.

Totalt dreier det seg om innbetalinger på rundt 700 millioner kroner fra kommunene til sykehusene i denne perioden.

Mange pasienter til hjemmet

Kommunalsjef Andersson i Kristiansund forteller at kommunen overfører et høyt antall pasienter til hjemmet, som følge av mangel på institusjonsplasser.

– Utfordringen da kan blant annet være at vi bruker opp kapasiteten vår på disse og ikke klarer å fange opp gradvise funksjonsfall godt nok. Dette fører igjen til at pasientene for ofte blir «svingdørspasienter». Svært syke pasienter

Andersson påpeker at pasienter kan være svært syke når de skrives ut fra sykehusene og legger ikke skjul på at det internt diskuteres hva sykehuset definerer som en utskrivningsklar pasient.

– Her har helseforetaket definisjonsmakten alene.

Kommunalsjefen forteller at de fra kommunens side har gjort mye for å bedre situasjonen med overliggerdøgn.

Det å erkjenne ansvaret vårt for de utskrivningsklare pasientene, har vært en forutsetning for å komme videre
Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef i Kristiansund

Blant annet har Kristiansund kjøpt sykehjemsplasser i tre nabokommuner. De har forsøk med innsatsteam der rehabilitering i hjemmet vektlegges og har iverksatt tiltak for å avdekke forverring i hjemmet for å unngå unødvendige innleggelser.

– Det å erkjenne ansvaret vårt for de utskrivningsklare pasientene, har vært en forutsetning for å komme videre. Dernest har det vært viktig for oss å holde fast på og verdsette det gode samarbeidet med helseforetaket.

Bedring i år

Samhandlingssjef i Helse Møre og Romsdal, Lena Waage, forteller at de nå ser en bedring av situasjonen,

I inneværende år er det et lavere antall utskrivningsklare pasienter ved sykehuset i Kristiansund sammenliknet med fjoråret, sier hun.

Waage understreker at det er for tidlig å hevde at problemstillingen med høyt antall pasienter som venter på tilbud fra Kristiansund kommune har funnet sin varige løsning.


NB: Kartet er basert på innsamlet data fra norske helseforetak. Det knyttes usikkerhet til enkelte tall, og innbetalte beløp kan ha blitt tilbakebetalt til kommunene i ettertid. Sykepleien tar forbehold om feil og mangler.

Artikkelen fortsetter under kartet.


Fakta
Betaling for overliggerdøgn

Norske kommuner er pliktige til å betale en døgnpris til helseforetakene for utskrivingsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud.

Ordningen ble innført fra og med 1. januar 2012 i forbindelse med samhandlingsreformen og er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og nærmere beskrevet i Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter.

Prisen per overliggerdøgn per pasient reguleres gjennom statsbudsjettet og har utviklet seg slik de siste årene:

  • 2019: ​4885 kroner
  • ​2018: ​4747 kroner
  • ​2017: ​4622 kroner
  • ​2016: ​4505 kroner​
  • 2015: ​​4387 kroner
  • ​2014: 4255 kroner

Tidligere omfattet ordningen kun somatiske pasienter, mens fra og med 2019 inkluderes også pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling.

Kilder: Helsedirektoratet, Lovdata.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse