fbpx Blir den neste helsedirektøren en sykepleier? Hopp til hovedinnhold

Blir den neste helsedirektøren en sykepleier?

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.
INGEN SJEFLEGE: Bjørn Guldvog mener det kreves en helt ny organisering av helsemyndighetene hvis man skal få en nasjonal sjefsykepleier i Norge. – Vi har jo ikke noen nasjonal sjeflege eller sjeftannlege heller, sier han. Foto: WESTON, STIG

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror ikke Norge får en nasjonal sjefsykepleier med det første. Da ser han det som mer naturlig at den neste helsedirektøren kan være en sykepleier.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) ønsker en nasjonal sjefsykepleier og har internasjonal støtte, blant annet fra WHO og Nursing Now-kampanjen, for sitt krav. Likevel virker ønskedrømmen langt unna: Verken Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet har noen tro på at Norge kan få en nasjonal sjefsykepleier.

Den norske modellen

Siden cirka 2012 har Norge hatt en person med sykepleierbakgrunn som representerer norske helsemyndigheter ved internasjonale møter i sammenhenger hvor Chief Nurse Officers (CNO) fra ulike land er til stede. Det er snakk om møter i WHO- og EU-sammenhenger.

Men vi har ingen nasjonal sjefsykepleier i den betydningen som NSF ønsker: Nemlig en koordinerende enhet for sykepleietjenesten som skal sikre en helhetlig og systematisk oppfølging av kvalitet på sykepleien i Norge.

Les også: Den nasjonale sjefsykepleieren finnes ikke

Slik gjøres det i Norden:

Sverige:

Sverige har et lignende system som Norge, der en person tar seg av «chief nurse officer»-oppgavene internasjonalt. Charlotta George har denne rollen nå. Hun jobber med ansvar for pasientsikkerheten på avdeling for kunnskapsstyring innen «hälso- och sjukvården», hos Socialstyrelsen. Les mer her.

Finland:

Finland har ingen nasjonal sjefsykepleier, men en rådgiver på departementsnivå. Les mer her.

Danmark:

Danmark har ingen sjefsykepleier eller CNO, verken nasjonalt eller internasjonalt. Men Dansk Sygeplejeråd vil gjerne ha det. Les mer her.

Mål for både WHO og NSF

Både WHO og NSF (gjennom den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN) er med i den internasjonale Nursing Now-kampanjen.

Et av delmålene til kampanjen er at 75 prosent av medlemslandene skal ha en nasjonal sjefsykepleier eller Chief Nurse Officer (CNO) innen utgangen av 2020.

NSFs hovedmål for «innsatsområde 2» i denne landsmøteperioden har vært «En kompetent, tydelig, rett bemannet og godt koordinert sykepleietjeneste, med fokus på faglig kvalitet, pasientsikkerhet, aktiv brukermedvirkning og tilgjengelighet.»

For å oppnå dette målet er det å jobbe for å få på plass en nasjonal sjefsykepleie et viktig element.

Bildet viser de nordiske sykepleierlederne
WORKSHOP I STOCKHOLM: I begynnelsen av mars møttes de nordiske sykepleierorganisasjonene i Sykepleiernes Samarbeid i Norden, hvor nasjonal sjefsykepleier/CNO var tema for en workshop. Eli Gunhild By til venstre i andre rekke og Silje Anine Bell som inntil nylig representerte Norge som CNO bak henne. Foto: Susanne Bloch Kjeldsen/Dansk Sygeplejeråd

Helsedirektoratet tror ikke på endringer

Men ifølge avdelingsdirektør Erlend Tuseth Aasheim i Helsedirektoratet virker det ikke som det er noen umiddelbare planer om å utvikle rollen som CNO til å bli nasjonal sjefsykepleier:

– Det vil ikke gjøres endringer i hvordan funksjonen utøves. For øvrig er Helsedirektoratet av den oppfatning at dette innrettes noenlunde likt i de skandinaviske landene, skriver han.

Heller ikke helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet har noen tro på at Norge vil få en nasjonal sjefsykepleier med det første:

– Da ser jeg det som mer naturlig at den neste helsedirektøren kan være en med sykepleierfaglig bakgrunn.

– Å ja?

– Ja, for der går kanskje utviklingen i en mer profesjonsnøytral retning. Jeg tror ikke det er et krav at man må være lege for å ha denne stillingen, men det har alltid vært slik. I noen situasjoner er raske medisinfaglige vurderinger viktig for statsråden eller departementet. Uansett er dette noe departementet bestemmer, sier helsedirektøren.

Han sitter i en åremålsstilling frem til 2024.

– Har ikke noen sjeflege heller

Bjørn Guldvog mener det kreves en helt ny organisering av helsemyndighetene hvis man skal få en nasjonal sjefsykepleier i Norge.

– Vi har jo ikke noen nasjonal sjeflege eller sjeftannlege heller, sier han.

Guldvog peker på at i Sverige er det Socialstyrelsen, og i Danmark er det Sundhetsstyrelsen som har det ansvaret som Helsedirektoratet har i Norge med å representere internasjonalt i fora der CNO, CMO (Chief Medical Officer) og CDO (Chief Dental Officer) er til stede.

Andre land har organisert seg annerledes.

– I Storbritannia har de for eksempel ikke et Helsedirektorat, men egne sjefsrådgivere i departementet som representerer de ulike profesjoner i kraft av CNO-, CMO- og CDO-stillingene. Her i Norden er det mer profesjonsnøytralt. I Sverige er for eksempel lederen av Socialstyrelsen ikke en lege, sier Guldvog.

Mer politisk i WHO

De siste år har det skjedd endringer der WHO blir mer politisk. I år var det derfor ikke lenger Guldvog som representerte Norge som delegasjonsleder når statsråden ikke var til stede i det årlige møtet i helseforsamlingen, men departementsråd Bjørn Inge Larsen.

– Kan det tenkes at CNO-funksjonen til Helsedirektoratet også overføres til departementet da, og vil man i så fall videreføre at dette er en person med sykepleierbakgrunn?

– Helsedirektoratet vil fremdeles understøtte Norges delegasjon til WHO på faglige områder, slik vi har gjort før. Vi tilbyr vår deltakelse, både i forberedelsene og i delegasjonen. Det er opp til departementet å løpende vurdere hva som er hensiktsmessig representasjon under WHO-møtene, sier Guldvog.

– Behøver ikke være flau

Sykepleien sender følgende spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet:

– Er det ikke litt flaut at Norge ved utgangen av 2020 vil være blant de 25 prosent land som ikke har en nasjonal sjefsykepleier?

– Jeg mener Norge på ingen måte behøver å være flau over kvaliteten på sykepleietjenesten her i landet, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet, som selv er utdannet sykepleier.

Ingen planer om å endre organiseringen

– Hva synes du om å ha en slik nasjonal sjefsykepleier som NSF ønsker – sykepleiere utgjør jo over halvparten av landets helsepersonell?

– For å skape pasientens helsetjeneste er sykepleiere helt avgjørende. I Norge er det helseforetakene som har ansvar for sykepleiertjenesten i sykehus og kommunene for de kommunale tjenestene. Vi har ingen planer om å endre denne organiseringen, svarer Erlandsen og legger til:

– Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke sykepleiernes kompetanse og mulighet for fagutvikling. Vi bruker i år omtrent 1,5 milliarder til ulike tiltak i «Kompetanseløft 2020». Kompetanse blir også viktig i nye nasjonale helse- og sykehusplanen som skal legges frem i løpet av året.

NSF vil ikke gi seg

– NSF er helt enig med Erlandsen i at kvaliteten på sykepleietjenesten i Norge er god, men vi vil ikke gi oss med kravet om en nasjonal sjefsykepleier for det, sier NSF-leder Eli Gunhild By og fortsetter:

– For å klare å ha oversikt over sykepleietjenesten er det klokt å organisere det slik at en nasjonal sjefsykepleier har det overordnede ansvaret for systematisk oppfølging av kvaliteten på tjenesten.

By henviser også til at generaldirektøren i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har erklært at han ønsker at hvert land har en nasjonal sjefsykepleier, blant annet for å sikre verden mot sykepleiermangelen.

Den nasjonale sjefsykepleieren finnes ikke

Portrett av Kristin Mehre, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og programeier for Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
DEN FØRSTE: Kristin Mehre fra Helsedirektoratet var den første sykepleieren som representerte norske helsemyndigheter internasjonalt som såkalt Chief Nurse Officer (CNO), før Silje Anine Bell overtok i 2018. Nå leiter Helsedirektoratet etter Bells arvtaker. Foto: Rebecca Havneberg / Helsedirektoratet

Norge fikk en nasjonal sjefsykepleier i 2018, mener NSF. Ifølge myndighetene har akkurat denne rollen aldri eksistert.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har siden 2011 ønsket seg en nasjonal sjefsykepleier, slik enkelte andre land har sine Chief Nurse Officers (CNO).

Det vil si en koordinerende enhet for sykepleietjenesten, som skal sikre en helhetlig og systematisk oppfølging av kvalitet på sykepleien i landet.

Presentert som noe nytt i 2018

NSFs nettsider kunne vi i mai i fjor lese at helsedirektør Bjørn Guldvog hadde utnevnt Silje Anine Bell til nasjonal sjefsykepleier.

– Det er bra at Norge har fått en nasjonal sjefsykepleier som representerer oss internasjonalt, uttalte forbundsleder Eli Gunhild By.

Dette var riktignok ikke den typen nasjonal sjefsykepleier NSF egentlig hadde ønsket seg. By sa videre:

– Det er en økende sykepleiermangel i landet. I tillegg til en sjefsykepleier som representerer oss internasjonalt, bør helsedirektør Guldvog også ha en sjefsykepleier i sin ledergruppe.

Upresist i årsberetningen til NSFs landsmøte

Også i NSFs årsberetning for 2015–2019, som skal legges frem for landsmøtet til høsten, står det at «I 2018 opprettet Helsedirektoratet en formell rolle som nasjonal sjefsykepleier. NSF har arbeidet aktivt for dette …» Og videre: «Rollen er under utvikling i Norge, og NSF følger dette tett, både som pådriver og som samspillspartner».

Dette stemmer ikke helt.

Finner ingen nasjonal sjefsykepleier

Når Sykepleien googler «nasjonal sjefsykepleier» og «Silje Anine Bell», får vi ingen andre treff enn på nettsidene til NSF. Vi ser derimot at Bell står oppført som direktør for avdeling for global helse og dokumentasjon hos Helsedirektoratet.

Hos Helsedirektoratet får vi vite at Silje Anine Bell nylig har sluttet i direktørstillingen, så vi spør om hvem som har overtatt som nasjonal sjefsykepleier. Av svaret skjønner vi at det ikke stemmer helt at Norge har hatt en person med denne tittelen.

Ingen egen stilling

– Norge har ikke en nasjonal sjefsykepleier eller Chief Nurse Officer (CNO) som sådan. Bjørn Guldvog utpekte Silje Anine Bell til å ivareta oppgavene som er knyttet til CNO. Rollen for CNO utgår fra Helsedirektoratet og koordineres der, skriver Erlend Tuseth Aasheim, på e-post.

Han er avdelingsleder for global helse og dokumentasjon hos Helsedirektoratet.

Det samme gjelder også rollen for Chief Medical Officer (CMO) og Chief Dental Officer (CDO). Aasheim understreker at det er Helsedirektoratet som representerer Norge i både CNO-, CMO- og CDO-sammenheng, oppgavene er ikke egne stillinger.

Kontaktpunkt for EU og WHO

Erlend Tuseth Aasheim opplyser at oppgavene til den som representerer Norge i CNO-sammenheng, er å være norsk kontaktpunkt for EU og WHO i spørsmål som berører sykepleieres og jordmødres yrkesutøvelse. Dette er knyttet til CNO-møter, som avholdes to ganger per år, og WHO-møter, som arrangeres annethvert år for sykepleiere.

– Det er verdt å merke seg at det ikke finnes noen nasjonal funksjon i Norge for oppgavene knyttet til CNO, legger han til.

– Hvem vil overta CNO-rollen etter Bell?

– Det er ikke klart, skriver Aasheim.

Har hatt CNO-representanter tidligere også

Silje Anine Bell er heller ikke den første personen som har representert norske helsemyndigheter i utlandet i CNO-rollen, slik man får inntrykk av gjennom NSFs årsberetning.

– Jeg var den første med sykepleierbakgrunn som hadde denne rollen. Etter at jeg gikk ut av den, tok Silje Anine Bell over i 2018, sier Kristin Mehre, avdelingsdirektør ved avdeling for velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet.

Også sykepleier og Ap-politiker Bente Skulstad opplyser at hun var CNO ved noen anledninger internasjonalt mens hun var avdelingsdirektør for avdeling for utdanning og personell ved Helsedirektoratet.

– Jeg husker ikke dato, men det var rundt 2015, skriver hun på e-post til Sykepleien.

– Ingen offentlig utnevnelse

Bjørn Guldvog ble utnevnt til helsedirektør i 2012. Han fikk fornyet åremålet i 2018 til nye seks år.

– Det nye jeg gjorde da jeg tok over som helsedirektør, var å la den som skulle representere som CNO være en person med sykepleierbakgrunn. Jeg antar det var rundt 2012 at Kristin Mehre som den første sykepleieren fikk denne oppgaven, sier han.

– Så du utnevnte ingen formelt?

– Nei, det var ingen offentlig utnevnelse, verken av Mehre eller Bell. Men jeg ba dem representere norske helsemyndigheter i internasjonale fora hvor CNO er representert, siden Helsedirektoratet har denne oppgaven i Norge. Foraene i WHO og EU er viktige å være representert i.

Les også: Blir den neste helsedirektøren en sykepleier?

God dialog med NSF

– Jeg har hatt gode dialoger med Norsk Sykepleierforbund og lederen Eli Gunhild By. Hun tok opp dette med at sykepleiere bør inn i arenaer hvor helsepolitikken formes, sier Guldvog.

– Men By mente vel nasjonalt også, ikke bare ved å representere internasjonalt?

– Ja, og der har vi altså ingen nasjonal sjefsykepleier i Norge. Men vi har flere sykepleiere ansatt i Helsedirektoratet, også noen som avdelingsledere.

Ulike forståelser

– Det virker som om NSF og Helsedirektoratet ikke er enige om vi har eller ikke har en nasjonal sjefsykepleier?

Vi legger frem vår tvil for NSF-leder Eli Gunhild By.

– Ut ifra det Helsedirektoratet sier, kan det virke som om vi har litt ulik oppfatning av det. Det vi forholder oss til, er at Bjørn Guldvog i 2018 utpekte Silje Anine Bell til sjefsykepleier der hun skulle representere Norge i ulike internasjonale sammenhenger. På LinkedIn-profilen hennes står det også at hun er Governmental Chief Nursing Officer fra april 2018. Når hun nå slutter i stillingen forventer vi at det blir utpekt en ny, kommenterer By.

– Vi er nå i ferd med å gi disse oppgavene til en ny person, bekrefter Aasheim hos Helsedirektoratet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.