fbpx Multidoseråd kommer i høst Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet: Multidoseråd kommer i høst

MÅ VURDERE SITUASJONEN: Det finnes ikke et enkelt «ja» eller «nei» på spørsmålet om sykepleiere har lov til å klippe opp og endre innholdet i multidoseposer, ifølge Statens helsetilsyn. Foto: Erik M. Sundt

– Multidoseposene bør bare klippes opp unntaksvis, sier Kristin Klem i Helsedirektoratet.

Til høsten kommer det nasjonale faglige råd for praktisk håndtering av multidosene.

– Mange venter på disse rådene. Tilbakemeldingene tyder på at det er uklare ansvarsforhold og problemer med å overføre informasjon mellom nivåene, sier Kristin Klem, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

De praktiske rådene vil blant annet ta opp praksisen med å klippe opp multidoseposene før pasienten får den.

– Rådene vil ha anbefalinger når det gjelder det å gå inn i posene og endre innholdet underveis i leveringen, sier hun.

Øker risiko

– Klipp og lim i multidoseposene bør ikke gjøres uten gode rutiner som sikrer at pasienten får riktige legemidler.

Samtidig har hun forståelse for at sykepleiere er nødt til å løse situasjoner som oppstår.

– Det øker risikoen for feil. For eksempel tabletter som mangler, bør heller legges i en dosett ved siden av, eller pasienten bør få tablettene i originalforpakning. Eventuelt bør man bestille en hastelevering, den kan komme dagen etter.

Nasjonale faglige råd kommer til høsten og vil gjelde både for dagens multidosesystem og de bebudede e-multidosene. For sistnevnte starter flere pilotprosjekter utover våren.

Merarbeid

Problemene med multidoseleveransen har ført til merarbeid ved medisinutdelingen flere steder. I Bergen har rundt 40 fastleger boikottet multidosene og gått over til dosett for pasientene, i påvente av et elektronisk system som gjør at de ikke trenger å bruke faks eller brev for å endre medisinlistene.

I Kristiansand kommune er det satt inn flere vikarer ekstra for å sikre at pasientene får riktige medisiner i multidosen som leveres ut.

Les også: Sintef-forsker mener multidosesystem bør forenkles

Ikke klart ja eller nei

– Som hovedregel skal ikke multidoseposer klippes i eller limes igjen, det vil si det skal ikke være nødvendig å gjøre dette. Multidoseposene er ferdig istandgjorte legemidler etter legens forordning til den enkelte. Så som hovedregel skal ikke posene klippes i, korrigeres og limes igjen, svarer seniorrådgiver Olaug Nørstrud i Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Statens helsetilsyn i en e-post.

– Hvor vidt sykepleiere har lov til å klippe i multidoseposer kan ikke besvares med kun «ja» eller «nei». Det er flere forhold som er avgjørende for hvordan dette ville blitt vurdert, svarer hun.

Ikke for lange perioder

Hun opplyser at det har vært en problemstilling at posene pakkes for en forholdsvis lang periode, og at det i denne perioden blir gjort endringer på pasientens legemiddelliste. Da er ikke innholdet i multidoseposene lenger er i samsvar med legemiddellisten.

– I slike tilfeller vil det være nødvendig å korrigere innholdet eller sørge for at pasienten eller brukeren får legemidler som er i tråd med legens forordning på en annen måte, skriver hun. Hun mener dette er et argument for at posene ikke bør pakkes for en altfor lang periode. 

Hun understreker at det er den enkelte virksomhetens ansvar å lage gode avtaler for dette. Det er virksomhetens ansvar å vurdere risikoen ved at multidoseposene pakkes for en lengre periode.

Dobbeltkontroll

– Virksomheten har også ansvar for å etablere rutiner for hvordan sykepleiere skal håndtere situasjoner der innholdet i multidoseposene ikke lenger samsvarer med legemiddellisten. Rutinen bør inneholde krav om dobbeltkontroll dersom innholdet må korrigeres, og det bør stilles krav om at det raskt sendes melding til apotek slik at pasienten eller brukeren får en ny multidoserull så raskt som mulig.

Hun opplyser at det samme gjelder dersom sykepleiere eller andre oppdager at det er feil i multidoseposenes innhold når de gjør kontroller før utlevering.

– Kort oppsummert: Som hovedregel skal ikke posene klippes eller limes. Virksomheten må ha rutiner for hvordan situasjoner der innholdet i posene ikke lenger samsvarer med legemiddellisten, skal håndteres. Rutiner bør utarbeides på bakgrunn av en risikovurdering, skriver Nørstrud.

Rundt 40 fastleger i Bergen boikotter multidose

LEI: Rundt førti av Bergens fastleger har sett seg lei på å måtte sende faks og brev for å få endret pasientenes medisiner. Foto: Erik M. Sundt

Flere av sykepleierne i hjemmetjenesten i Bergen må tilbake til å legge medisiner i dosett.

– Jeg har gjort en grov opptelling og kommet til at rundt 40 fastleger har meldt fra om at de går bort fra multidoser, sier Hilde Heggelien, etatsdirektør for hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune til Sykepleien.

Boikotten kommer fordi man ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidoser, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening og fastlege ved Fana legekontor.

– Vi er lei av å måtte sende en faks eller et brev hver gang vi skal oppdatere medisinlistene til pasientene. Systemet er tungvint, det gir oss mye ekstraarbeid og faren for feilmedisinering er høyere, sier Ramstad.

Jeg har forståelse for legenes frustrasjon knyttet til bruk av faks og brev.

Miriam Skåland, strategidirektør Norsk medisinaldepot

Dobbeltkontroll

I slutten av februar var det 29 fastleger som hadde gått fra multidoseordning til dosett, ifølge NRK Hordaland. Nå har altså antallet leger som boikotter multidosene, økt til rundt 40.

Boikotten fører til merarbeid for sykepleierne, sier Heggelien i Bergen kommune:

– Sykepleierne må i større grad bidra med å hente medisiner på apoteket og legge tablettene i dosetter. Det tar mer tid enn å levere ut multidoser, sier hun.

To sykepleiere må være til stede for å ta dobbeltkontroll av dosettene.

Til sammen er det i dag merarbeid på ett til to årsverk på grunn av boikotten, forteller Heggelien. Det er i dag rundt 1400 pasienter som får multidose fra hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune.

– Totalt sett bidrar vi med hjelp til medisiner for cirka 3000 pasienter, så det er mange pasienter vi bare har dosetter til fra før. Ikke alle fastleger har vært med i ordningen fra før heller, og da har vi måttet bruke dosett, sier Heggelien.

Opplever det ikke trygt

Fastlege Gunnar Ramstad er tryggere på dosettsystemet:

– Vi velger heller å gå tilbake til dosettene, et system vi har hatt i mange år, men som vi i alle fall vet at fungerer, sier han.

At sykepleierne i hjemmesykepleien får mer å gjøre, tar han ikke ansvaret for:

– Det blir kanskje ekstraarbeid for kommunen, som må administrere disse dosettene, men det ansvaret er vi ikke villige til å ta. Vi melder pasienter ut fra multidoseordningen fordi det ikke oppleves trygt, sier han.

Ikke avvik på grunn av boikott

– Hvis alle fastlegene meldte alle pasientene ut av multidoseordningen, ville vi trengt omtrent 16 sykepleierårsverk ekstra, sier Heggelien.

Hun sier at det også i Bergen har vært mangler og avvik i multidosene på grunn av den nasjonale legemiddelmangelen, og at det er lagt i andre medikamenter eller erstatningsmedikamenter uten at hjemmesykepleien eller fastlegen har fått beskjed.

Men mangler eller avvik som skyldes legeboikotten, har hun ikke registrert:

– Vi kan ikke finne at det er registrert direkte avvik knyttet til at fastlegene boikotter multidose og at hjemmesykepleien går over til medisindosering i dosett, sier Heggelien.

– Har du forståelse for boikotten fra fastlegene?

– Ja, jeg har forståelse for at de er utålmodige over at den elektroniske løsningen ennå ikke er på plass, sier hun.

Pilotprosjekt i Bergen

Prosjektet « Multidose i e-resept » eies av Direktoratet for e-helse. Norsk Medisinaldepot (NMD) piloterte dette systemet i Risør i høst og utvider piloten denne våren til Bergen, i samarbeid med Bergen kommune. Dersom piloten går bra, vil flere legekontorer fortløpende bli koblet på, opplyser Miriam Skåland, strategidirektør og kommunikasjonsansvarlig i NMD.

– Jeg har forståelse for legenes frustrasjon knyttet til bruk av faks og brev i kommunikasjonen rundt multidose, sier hun. 

– Det blir positivt for alle parter – pasienter, helsepersonell og leverandører – å få på plass et elektronisk system som tilrettelegger for trygg og effektiv kommunikasjon, sier hun.

Les også:
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks

Sintef-forsker mener multidosesystem bør forenkles