fbpx Disse helsesakene er med i regjeringens nye plattform Hopp til hovedinnhold

Granavolden-plattformen: Disse helsesakene er med i regjeringens nye plattform

I MÅL: Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dette er sakene som kom med i den nye regjeringens helsepolitiske plattform.

Den nye regjeringen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti kom i Granavolden-forhandlingene frem til mer enn den omstridte endringen i abortloven.

Økt valgfrihet, satsing på forebyggende folkehelse, pasienten i sentrum og en styrking av ansattes kompetanse, er blant sakene de fire partiene vil jobbe for.

Her er noen av de helsepolitiske sakene som er nevnt i den nye plattformen: 

Primærhelsetjenesten:

 • Forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning i hele landet. Regjeringen vil evaluere ordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt.
   
 • Øke antallet LIS1-stillinger, for å imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten.
   
 • Ha samhandling mellom kommunene og sykehusene som et av hovedtemaene i neste nasjonale helse- og sykehusplan, og i den forbindelse ha en god prosess med kommunene (KS) for å sikre deres perspektiv i arbeidet.
   
 • Innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det.
   
 • Legge til rette for tverrfaglige primær- og oppfølgingsteam i kommunene.
   
 • Fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge.
   
 • Stimulere til et løft for jordmortjenesten for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet.
   
 • Sikre flere plasser i jordmorutdanningen.
   
 • Arbeide for at kravet om psykolog i alle kommuner fra 2020 kan gjennomføres.
   
 • Legge frem en stortingsmelding om prioritering i primærhelsetjenesten basert på NOU 2018:16 Det viktigste først.
   
 • Opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre.
   
 • Videreutvikle tannhelsetjenesten, og gradvis utvide skjermingsordningene.
   
 • Gjennomføre en kartlegging av oppgavene til de regionale kompetansesentrene for tannhelse og evaluere dem.
   
 • Iverksette en forsøksordning der kommuner som selv ønsker det, kan overta ansvaret for tannhelsetjenesten.
   
 • Vurdere hvordan statlige tilskudd til bedriftshelsetjenester kan utvides til flere bedrifter.
   
 • Bidra til økt rekruttering av kritisk helsefaglig kompetanse til kommunesektoren i samhandling med sektoren.
   
 • Tilrettelegge for mer praksis i kommunehelsetjenesten for alle helsefagutdanningene.
 • Folkehelsearbeid:

  • Legge frem en stortingsmelding om folkehelsepolitikken.
    
  • Forsterke samarbeidet med næringslivet for et sunnere kosthold.
    
  • At psykisk helse skal være en integrert del av folkehelsearbeidet, blant annet arbeid for å motvirke ensomhet.
    
  • At Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens.
    
  • Styrke det rusforebyggende arbeidet rettet mot ungdom, herunder styrke rusundervisningen i skolen.
    
  • Utarbeide en ny tobakksstrategi, med mål om en generasjon uten tobakksavhengighet.
    
  • Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skole og SFO med mål om én times daglig fysisk aktivitet innenfor dagens timetall, uten at det går på bekostning av lærernes metodefrihet.
    
  • Samarbeide med frivillige for å utvikle tilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper, eldre og kronisk syke.
    
  • Videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, og følge opp friluftsmeldingen.
    
  • Finansiere levekårsundersøkelser og helsestatistikk for mennesker med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser og deres familier.
    
  • Prøve ut ordninger med å gjennomføre fireårskontrollen i barnehage.
    
  • Arbeide for fortsatt god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og vurdere nye tiltak for å sikre dette.
    
  • Videreføre hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk, som er: Vinmonopolet, regulerte salgs- og skjenketider, alkoholavgifter og reklameforbudet.
    
  • Ikke øke dagens taxfree-kvote.
    
  • Legge frem en nasjonal alkoholstrategi for å følge opp gjeldende målsetning om reduksjon i skadelig alkoholkonsum, og etablere et samarbeid med idretten og arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i idrett og arbeidsliv og verdien av alkoholfrie arenaer.
  • Les mer om hva regjeringspartiene ble enige om på områder som psykisk helse og rus, i spesialisthelsetjenesten og e-helse her.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.