fbpx Tvangsvedtak i psykiatrien har økt Hopp til hovedinnhold

Tvangsvedtak i psykiatrien har økt

Fra Blakstad sykehus, korridor.

I 2016 gikk Kontrollkommisjonen gjennom over 4000 vedtak om tvang i psykiatrien. Det er en økning i vedtak på åtte prosent fra året før.

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser store regionale forskjeller i hvor mange som klager på tvangsinnleggelsene i psykisk helsevern.

Nødvendig med tvang

For sykepleiere som arbeider i psykiatrien, kan det oppleves som uholdbart å ikke kunne gripe inn i en situasjon hvor pasienten nekter å ta imot nødvendig helsehjelp.

– Samtidig viser pasienterfaringer at bruk av tvang kan oppleves som et sterkt traumatisk overgrep. Det er derfor både fra faglig og politisk hold ønskelig at psykiske helsetjenester i størst mulig grad skal baseres på frivillighet, står det i rapporten.

Flere tvangsvedtak

I 2016 undersøkte kontrollkommisjonene 4090 vedtak om tvungent psykisk helsevern. I 2015 gikk de igjennom 3783 vedtak. Økningen er på åtte prosent og ifølge Helsedirektoratet i sin helhet knyttet til kontroller av tvungent vern uten døgnopphold. Så selv om antallet tvangsvedtak har økt, er det ingen økning i antallet innleggelser til tvungent vern.

Geografiske forskjeller

Sett i forhold til folketallet er det store forskjeller i antall vedtak mellom helseforetakene.

Tvang over tid

I 2016 var det totalt 1831 personer som hadde vært under kontinuerlig tvungent vern i minst ett år. Det er 90 personer, eller 8 prosent, flere enn året før.

Ifølge rapporten har økningen vært størst i Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. I de to andre helseregionene gikk raten ned.

Klager

Ifølge rapporten ble det totalt registrert 2315 klager på etablering eller opprettholdelse av tvungent vern. Kun sju prosent fikk medhold etter klage. I 47 prosent av sakene fikk klageren avslag, og i 44 prosent av sakene ble klagen trukket.

Det er også store forskjeller mellom foretakene i antall og andel vedtak om tvungent vern som blir påklaget, og i andel av klagene som får medhold.

– Noen av disse forskjellene kan være uttrykk for tilfeldige variasjoner fra år til år, men de kan også skyldes ulik praktisering av psykisk helsevernloven, skriver direktoratet på sine nettsider.

Klager på medisinering og ernæring

Fylkesmennene har i 2016 behandlet 1130 klager på tvang. Det er sju prosent flere enn året før.

1102 saker gjaldt tvangsmedisinering, 30 saker tvangsernæring og én sak gjaldt annen behandling. 

Fylkesmennene opphevet 45 vedtak, fire prosent av vedtakene, på grunn av saksbehandlingsfeil. I 22 saker fikk klager helt eller delvis medhold. 

Tvangsbruken skal ned

Arbeidet for å redusere bruken av tvang skal prioriteres i et eget pakkeforløp som Helsedirektoratet jobber med nå. I 2017 kom det regelendringer som styrket pasientenes rettssikkerhet og selvbestemmelse. Det ble i 2016 også nedsatt et «tvangslov-utvalg», som skal se på tvangsreglene på helsefeltet samlet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse