fbpx Kritisk mangel på intensivsykepleiere Hopp til hovedinnhold

Kritisk mangel på intensivsykepleiere

Norge kan mangle over 1 000 intensivsykepleiere om bare tre år, viser prognose.

NRK skrev nylig at en prognose fra Nasjonal Bemanningsmodell tyder på at det i 2020 vil være behov for mer enn 1 000 flere intensivsykepleiere nasjonalt. Ifølge tall Sykepleien har hentet inn fra Norsk Sykepleierforbund, har NSFs faggruppe av intensivsykepleiere per i dag 2 807 medlemmer og gjennomsnittsalderen blant medlemmene er 46,5 år.

Kartlegger utdanningskapasiteten

Helse Sør-Øst har bedt utdanningsinstitusjoner om å gjøre en ekstra innsats for å stoppe en kritisk situasjon som vil oppstå om få år om ikke noe gjøres. Derfor kartlegger Helse Sør-Øst nå utdanningskapasiteten innen intensivsykepleie ved høyskoler og universiteter i helseregionen. Når kartleggingen er ferdig skal <<Regionalt kapasitetsutvalg intensivmedisin>> drøfte resultatene og gi råd om videre prosess.

Utdanner 200 i året

– Vet dere hvor mange intensivsykepleiere som utdannes hvert år i dag?

– Høgskolene i Norge har aktivitetskrav fra departementet på cirka 600 studenter per år for videreutdanningene innen anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie, sier leder av NSFs faggruppe av intensivsykepleiere, Sigbjørn Flatland.

Innenfor dette aktivitetskravet står utdanningsinstitusjonene fritt til selv å fordele antall studenter og studieplasser på de ulike videreutdanningene.

– Intensiv har tradisjonelt utgjort en tredjedel av dette, så det vil si i underkant av 200 studenter. På grunn av ulike opptaksintervaller og ulikheter i hva som prioriteres og søkes på, vil disse tallene variere noe, sier Sigbjørn Flatland.

Burde økes med 25 prosent

– Har dere noen formening om hvor mange som burde utdannes hvert år for å demme opp for pensjonsavgang og fremtidig behov?

– En undersøkelse som ble utført av Analysesenteret og publisert i 2015, viser at det er stor avgang fra yrket både som følge av høy gjennomsnittsalder og at sykepleierne ikke står i jobben til pensjonsalder. Det vil være behov for å øke antall utdannede fremover, og jeg tror det i alle fall bør økes med 25 prosent, sier Flatland.

Ønsker en nasjonal oversikt

Helse Sør-Øst har nå bedt utdanningene redegjøre for hvor mange intensivsykepleiere de kan klare å utdanne for å hindre en fremtidig kritisk situasjon.

– Hva tenker du om det?

– Det er et godt tiltak, og første steget på vei mot en handling. Vi i NSF har over lengre tid vist til en mangel på intensivsykepleiere. Det er en utfordring at det ikke er noen som har et samlet overordnet ansvar på nasjonalt nivå. Dette er nødvendig for å koordinere opptak til de ulike videreutdanningene sett opp imot et samlet behov for spesialsykepleiere i Norge.

Flatlands ønskeliste

– Hva mener dere må gjøres?

Her er Flatlands ønskeliste:

  • Det må lages en overordnet plan for utdanning av tilstrekkelig antall intensivsykepleiere.
  • Studiestedene må få hevet sine kandidatmåltall og få økonomisk sikkerhet for å ta inn flere studenter til disse kritiske videreutdanningene.
  • I tillegg har utdanningsinstitusjonene i perioder slitt med mangel på praksisplasser fordi praksisfeltet har hatt nok med opplæring av nyansatte og traineer. Nå må praksisfeltet i samarbeid med utdanningene finne gode løsninger, slik at en får sikret at det er tilstrekkelig med praksisplasser når en øker antall studenter som skal utdannes.

Delt ansvar

– Er det etter deres mening utdanningene eller sykehusene som har ansvaret for at det blir nok intensivsykepleiere?

– Dette er helt klart et delt ansvar fordi de er så gjensidig avhengige av hverandre. Sykehusene beskriver spesialsykepleiere innen anestesi-, intensiv- og operasjon som kritisk personell, og er avhengig av at høgskoler og universiteter utdanner dem, sier han.

Utdanningsinstitusjonene er også avhengige av praksisplasser for å utdanne disse sykepleierne.

– Derfor bør det være tett kontakt og felles planlegging rundt utdanning av disse spesialsykepleierne, sier Flatland.

Strykninger av operasjoner

– Hva kan en mangel føre til?

– Strykninger av operasjoner på grunn av utilstrekkelig bemanning på operasjon og intensiv. Det vil gi fare for lavere kompetanse på intensivavdelingene på grunn av at man blir tvunget til å ta inn sykepleiere uten videreutdanning. Eller at det blir større avgang fra yrket med mer overtidsarbeid på toppen av et allerede høyt tempo og merarbeid på intensiv. I siste instans kan det føre til fare for pasientsikkerheten om det blir en langvarig og alvorligere intensivsykepleiermangel, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse