Norge bruker mest på helse

Nyheter
Bildet viser nærbilde av en 500-lapp
PRIVATE UTGIFTER: USA er det eneste landet i OECD hvor over halvparten av helseutgiftene betales gjennom private finansieringsordninger.

I snitt betalte hver norske innbygger 60 000 kroner for helsevesenet i fjor. Det er mer enn de andre nordiske landene.

Ifølge SSBs helseregnskap er det store variasjoner mellom OECD-landene når det gjelder hvor mye penger som brukes på helse. I 2015 ble det brukt 311 milliarder på helse i Norge. Det betyr at hver innbygger i Norge i snitt betalte 60 000 kroner.

USA har det klart høyeste helseforbruket, mens Mexico og Tyrkia bruker minst. USA bruker hele ni ganger så mye på helse som Mexico. Av de nordiske landene er det Norge som bruker mest.

10 prosent av BNP til helse

Ifølge SSB er det ikke overraskende at land med et høyt inntektsnivå bruker mer på helse enn land med lavere inntektsnivå.

I fjor utgjorde helseutgiftene i Norge 10 prosent av BNP. Til sammenligning var gjennomsnittet i OECD-landene 9 prosent i samme år, men her er det store variasjoner mellom landene. Av OECD-landene er det USA som har den største andelen, med 16,9 prosent. I den andre enden av skalaen har vi Tyrkia og Latvia med BNP-andeler på henholdsvis 5,2 og 5,6 prosent. I de nordiske landene varierer BNP-andelen mellom 8,8 prosent for Island og 11,1 prosent for Sverige.

Offentlig eller privat?

I Norge er andelen offentlig finansiering relativt stabil, og har de siste årene ligget på om lag 85 prosent. Dette er godt over snittet i OECD-landene, som var på 72,9 prosent i 2015. USA er det eneste landet i OECD hvor over halvparten av helseutgiftene betales gjennom private finansieringsordninger. Her står frivillig helseforsikring for en stor del av utgiftene.

Generelt har de nordiske landene en høy andel offentlig finansiering. Andelen for de øvrige nordiske landene varierer mellom 75,5 prosent for Finland og 84,2 prosent for Danmark i 2015. Alle de nordiske landene har dermed en offentlig finansieringsandel som ligger over snittet i OECD.

Les også: