fbpx Sykepleiere ønsker videreutdanning Hopp til hovedinnhold
Kompetanse

Sykepleiere ønsker videreutdanning

Vil lære mer i fremtiden, viser undersøkelse.

I 2015 foretok Telemarksforskning en elektronisk spørreundersøkelse blant 10 000 sykepleiere; 5000 sykehjemsansatte og 5000 ansatte i hjemmesykepleien. Undersøkelsen er bestilt av NSF og ble besvart av 2695 stykker; det vil si 30 prosent.

95 prosent av respondentene er kvinner med en gjennomsnittsalder på 48 år. 45 prosent jobber i hjemmesykepleien, 45 prosent på sykehjem og 10 prosent jobber med «annet». Nesten alle som har svart er i fast stilling og 16 prosent har lederstilling. De har i snitt 16 års arbeidserfaring og 40 prosent har fullført master eller videreutdanning.

Bemanning

Litt over halvparten oppgir at tjenesten de jobber i er tilstrekkelig bemannet til å ta imot pasienter fra sykehus og 67 prosent mener at den sykepleiefaglige kompetansen er god nok. Samtidig mener 70 prosent at det er behov for flere sykepleiere med videreutdanning eller master. Like mange oppgir at de bruker mye tid på oppgaver som like gjerne kunne vært utført av andre personellgrupper.

Kvalitet og kompetanse

Så godt som alle sykepleierne mener de har behov for økt kompetanse på en del områder for å gi pasienter bedre behandling. Dette gjelder demens, psykisk helse, geriatri, palliativ behandling, hud og sårbehandling, rus, helsefremmende og forebyggende arbeid, kreft og diabetes.

De fleste deltakerne er enige om at den sykepleiefaglige kompetansen ivaretas på en god måte, men at de har mindre tid til å ivareta pasientenes behov for sosial kontakt og omsorg. 37 prosent av de ansatte i hjemmesykepleien og 40 prosent av de sykehjemsansatte svarer at de har tid til dette. Imidlertid svarer deltakerne i lederstillinger gjennomgående mer positivt på spørsmål vedrørende tjenestekvalitet, og delvis også på spørsmål om ressurser og bemanning.

Endringer

Det er små variasjoner mellom svarene hjemmesykepleierne og sykepleierne gir på spørsmål om endringer i arbeidssituasjonen de siste tre årene. De fleste opplever at kompleksiteten i de sykepleiefaglige oppgavene har økt og at arbeidsoppgavene oppleves som mer varierte og spennende.

74 prosent svarer at de har ansvar for flere pasienter med omfattende tjenestebehov enn de hadde for tre år siden. Over halvparten sier de bruker mer tid på administrasjon og koordinering enn tidligere, og bare 30 prosent er enige i at de har nok tid til å dokumentere arbeidet sitt.

Samarbeid

Litt over halvparten av deltakerne synes samarbeidet med sykehus fungerer bra eller svært bra. Likevel mener 75 prosent at pasientene som skrives ut fra sykehuset fortsatt trenger sykehusbehandling, og nesten like mange opplever det som utfordrende at pasienter skrives ut til alle døgnets tider.

Når det gjelder samarbeidet med andre aktører i den kommunal helse- og omsorgstjenesten, er det få som vurderer samarbeidsforholdene som dårlige. Så mange som 70 prosent vurderer samarbeidet med legevakten som godt.

Kompetanseutvikling

16 prosent har ikke deltatt på organisert opplæring på eller utenfor arbeidsplassen i løpet av de siste tre årene. 20 prosent oppgir at arbeidsgiver har kartlagt kompetansen deres de siste tre årene og like mange oppgir at det er satt av tid i arbeidsplaner til faglig vedlikehold og fordypning.

Nesten like mange svarer det er avsatt tid til veiledning, men 71 prosent er uenig i dette. 37 prosent mener arbeidsgiver oppmuntrer de ansatte til å ta videreutdanning eller master. 75 prosent av dem som ikke har tatt master eller videreutdanning, svarer at de kunne hatt behov for det. 

Les mer:

Tema: Eldreomsorg 2035

Må bli tøffere på oppgavefordeling

Tror eldreomsorgen blir dårligere

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse