fbpx - Alvorlig syke elever får ikke rask nok hjelp Hopp til hovedinnhold
Skolesjef fortviler:

- Alvorlig syke elever får ikke rask nok hjelp

Skolebarn som spaserer i gangen

- Skolen er blitt en oppbevaringsplass for psykisk syke barn som trenger hjelp av fagfolk, mener skolesjef i Eidsberg kommune, Jan-Erik Buer.

Fylkesmannen i Østfold har åpnet tilsynssak mot Sykehuset Østfold etter at skolesjefen i Eidsberg kommune, Jan-Erik Buer, sendte bekymringsmelding.

I bekymringsmeldingen skriver skolesjefen:

"Forrige og inneværende skoleår opplever Eidsberg kommune gjentatte ganger at våre elver, som er i sterkt behov for utredning og hjelp av BUP Askim, blir kasteballer mellom ulike saksbehandlere og blir stående i ventekø mens de er på sitt mest sårbare."

Jan-Erik Buer håper Fylkesmannens tilsyn med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinik Askim (forkortet BUP Askim), vil føre til endring.

Sykepleien har tidligere skrevet om rektor Lasse Thorvaldsen som også mener ventetiden for å få relevant hjelp, er altfor lang.


Oppbevaring

Bilde av Jan-Erik Buer

- Vi driver opplæring og har ikke faglige forutsetninger for å håndtere disse elevene. Syke barn er i liten grad i stand til å ta til seg læring, sier han.

- Hvilke problemer opplever dere med disse barna konkret?

- Det blir feil av meg å kommentere konkrete eksempler da dette da dette er sårt og vanskelig for de det gjelder, sier Buer

(Foto over: Mimi Slevigen/Eidsberg kommune)


Frustrerende

Buer sier at problemene både gjelder barn i barneskole og ungdomsskole. Skolene opplever samarbeidet med BUP Askim som frustrerende, tidvis fraværende og bekymringsfullt.

- Barna må være svært alvorlig syke før de får hjelp. Men er det nødvendig at det skal gå så langt? undrer skolesjefen.


Systemet virker ikke

Han sier bekymringen går vel så mye på selve systemet, som BUP i Askim.

- Hva med systemet bekymrer?

- Blant annet opplever våre elever å bli stående i kø og får byttet saksbehandler før de i det hele tatt har møtt sin forrige saksbehandler. Barna fortsetter i skolehverdagen og hjemmesituasjonen, uten at vi vet hva vi skal gjøre. Vår oppgave er å tilrettelegge for læring, men det er grenser for hva skolen klarer å legge til rette for så syke barn, sier Buer.

Han sier samtidig at BUP Askim gjør mye bra, og at det er dyktige fagfolk som jobber der.

- Problemet er at barna som sliter ikke får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Ventetiden for å få hjelp må bli kortere, sier han.


Økende problem

Buer sier til Sykepleien at skolene alene ikke har kompetanse og mulighet til å se hva hver enkelt elev sliter med, eller hvordan miljøet rundt barna faktisk er. 

- At barn sliter psykisk er et økende problem, sier han.

- Hvorfor øker det?

- Det er et godt spørsmål som jeg gjerne skulle visst svaret på. Jeg tror det er svært sammensatt, sier han.


Ikke enestående

Buer frykter at når problemet med barn som sliter øker, og ventetiden for å få hjelp er lang, vil det fremover bare bli en økende utfordring for skolene at de blir oppbevaringsplass for barn som ikke er friske nok til å lære. Skolesjefen tror ikke at Eidsbergs bekymringer er enestående.

- Jeg tror mange skoler og kommuner kjenner seg igjen i bekymringene vi har overlevert til Fylkesmannen, sier han.

- Hva tenker du er løsningen for å sørge for at barna får den hjelpen de trenger?

- Tidlig innsats, riktig hjelp over tid og en mer helhetlig tilnærming er en god start. 


Fylkesmannen vil ha svar

I Fylkeslegens tilsynsbrev til Sykehuset Østfold, kommer det frem at det ikke er første gang Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) blir gransket av Fylkesmannen.

I 2012 ble det gjennomført systemrevisjon ved BUPP Fredrikstad hvor det ble påpekt avvik. I 2013 ble de øvrige BUP-poliklinikkene bedt om å gjennomføre en egenevaluering. Også denne gang ble det påvist avvik.

Sykehuset Østfold sa at de hadde satt igang et prosjekt for å ordne opp og lovet at alle endringene som måtte til skulle være fullt implementert i mai 2015.


Ingen fristbrudd i Aksim


Bjørn Dønheim

- Hvor lang ventetid mener Sykehuset Østfold er akseptabel ventetid for barn som trenger hjelp av BUPP?

- Vi forholder oss til de ventetider som prioriteringsveileder for BUPP angir for de ulike tilstander, med unntak av akutte tilstander varierer fra 2 til 12 uker. Brudd på dette er fristbrudd og vi har ikke fristbrudd i Askim, sier  Bjørn Dønheim, avdelingsleder BUP, Sykehuset Østfold (SØ).

(Foto: Sykehuset Østfold)


Alle avvik rettet opp

- Hvor alvorlig mener dere bekymringsmeldingen/tilsynssaken fra Eidsberg kommune er?

- Alle tilbakemeldinger som en samarbeidspart beskriver som bekymringsfulle tar vi på alvor, sier  Dønheim.

Sykehuset har tidligere fått flere påpekte avvik av Fylkesmannen innen samme område. Sykehuset har meldt at forholdene er rettet opp i.

- Denne saken tyder på at dette ikke er tilfelle. Hvorfor er det slik?

- De avvik og forbedringsområder systemrevisjonen har påpekt er lukket og forbedret. Her dreier saken seg om at vi har hatt en utskifting av behandlere på Askim BUP, og i overgang mellom tidligere og nye ansatte er det blitt et fort stort opphold i noen pasientløp, det har ikke vært god nok kontinuitet i noen av sakene. Det er vanskelig å svare mer presist da klagen er generell og ikke knyttet opp til konkrete pasienter. I løpet av de siste 15 månedene er det kommet over 100 henvisninger fra Eidsberg til Askim BUP, og hvor mange av disse det er snakk om i denne klagen vites ikke ut fra brevet, sier han.


Opprettet samarbeidsutvalg

- Forstår dere skolesjefen i Eidsberg frustrasjon i forhold til manglende samarbeid med BUP Askim?

- Vi tar den til orientering, og samtidig viser vi til at det er opprettet et Administrativt samarbeidsutvalg mellom Sykehuset og fylkets kommuner hvor det er utarbeidet felles rutiner for hvordan generelle klager skal behandles, det er også etablert et samarbeidsorgan mellom Askim Bup og Eidsberg kommune hvor samarbeidsutfordringer kan tas opp, sier  Dønheim.

Han peker samtidig på at det i enkelte saker er ulik oppfatning av hva som er en psykisk lidelse og skal ha bistand fra spesialisthelsetjenesten og hva som er andre kompliserte og ressurskrevende tilfeller i skolen, men som ikke nødvendigvis blir definert innenfor kategorien psykisk lidelse.

- Her er det prioriteringsveileder som på lang vei blir vår rettesnor. Vi forstår godt at de store komplekse oppgavene kommunene og særlig skolene har i mange saker er svært kompliserte å forholde seg til, sier  Dønheim.

 0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse