fbpx Sier ja til voldsforskrift Hopp til hovedinnhold
Stortinget:

Sier ja til voldsforskrift

Arbeidsmiljøloven får ny forskrift om vold og trusler i arbeidslivet. Den skal gi ansatte en tryggere hverdag.

Stortinget vedtar i dag en ny forskrift til arbeidsmiljøloven for ansatte i volds- og trusselutsatte yrker. Forskriften vil blant annet kreve at det gjøres en helhetsvurdering av sikkerheten på den enkelte arbeidsplass.

– Forskriften skal være et verktøy mot vold og trusler for ansatte og arbeidsgivere. En samlet innsats for å begrense vold og trusler i arbeidslivet er viktig både for å verne den enkelte, for å hindre sykdom og skade, og for å sikre tilstrekkelig rekruttering til velferdsyrkene. Flere fagforbund har lenge etterlyst behovet for en slik forskrift, og nå gir vi dem det, sier AnetteTrettebergstuen (Ap), en av stortingsrepresentantene bak forslaget.

Nyttig verktøy

En samlet arbeids- og sosialkomite understreket, da den behandlet forslaget, at det er viktig at alle arbeidstakere har en arbeidsplass som er trygg, og at ledere og arbeidsgivere får effektive verktøy for på systematisk vis å kunne ivareta ansatte som står i fare for å bli eller blir utsatt for vold og trusler.

«En forskrift vil kunne være et verktøy for oppfølging og samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten, og vil således bidra til å følge opp de forpliktelsene som loven krever for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø», heter det blant annet i den enstemmige innstillingen fra komiteen.

Det blir videre understreket at det er «viktig at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring i problematikken og at bemanningen er tilstrekkelig på den enkelte arbeidsplass».

Økt oppmerksomhet

Fysiske arbeidsmiljøbelastninger er i stor grad ivaretatt med dagens forskriftsbestemmelser i arbeidsmiljøloven, mens det ikke gjelder psykososiale og organisatoriske belastninger.

– Norsk Sykepleierforbund tror ikke at forskriftsregulering i seg selv vil løse utfordringene med vold og trusler i arbeidslivet. Men en forskrift vil løfte fram temaet og bidra til økt oppmerksomhet, bevisstgjøring og diskusjoner om egen sikkerhet og sammenhengen mellom arbeidsmiljøet og muligheten for å ivareta pasientens behov ute på arbeidsplassene, sier nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i NSF.

Vedtak

Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene i arbeidslivet, gjennomføre blant annet følgende forslag:

"Følge opp og sette i verk de konkrete tiltakene i rapporten «Sikkerhet i arbeids- og velferdsforvaltningen».

Styrke fylkesmannsembetet sin tilsynsfunksjon, og vurdere om Arbeidstilsynet har god nok kompetanse innenfor vold og trussel i arbeidslivet.

Utrede sammenhengen mellom bemanningssituasjonen og vold/trussel på arbeidsplassen.

Gjennomføre en helhetlig utredning av om tilbudet i dag for personer med størst rus- eller atferdsproblemer er godt nok og best mulig organisert. Herunder om tilbudet, kompetansen og bemanningen i private behandlingsinstitusjoner er god nok."

En forskrift vil bidra til å løfte fram temaet.
Solveig Kopperstad Bratseth

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse