fbpx Frykter sykepleierflukt Hopp til hovedinnhold

Frykter sykepleierflukt

Norsk Sykepleierforbund er skeptisk til at pasientene fritt skal kunne velge mellom offentlig og privat behandling, slik regjeringen foreslår.

Regjeringen foreslår å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten som del av en større «behandlingsvalgreform». Ordningen skal først innføres for døgnbehandling innen rus og psykisk helsevern, og så gradvis for andre pasientgrupper.

Ny politikk

Ifølge regjeringen vil økt bruk av anbud og konkurranseutsetting være et viktig virkemiddel.
Norsk Sykepleierforbund (NSF) er svært bekymret for hvilke konsekvenser politikken regjeringen legger opp til vil få for tilbudet i den offentlige spesialisthelsetjenesten.
– Gjennom høringsnotatet ser vi konturene av en reform som vil legge til rette for et omfang av privat tjenesteyting, og en rolle for private leverandører som vi aldri tidligere har sett i Norge, heter det blant annet i NSFs høringssvar.
Forbundet er grunnleggende uenig i økt bruk av konkurranse. For NSF er målet ikke bare å produsere mest mulig tjenester til en lavest mulig pris, men å skape mest mulig helse for befolkningen.
Det blir best ivaretatt ved at det offentlige ikke bare finansierer, men også står for tjenesteytingen, er tilbakemeldingen fra NSF.

Personellmangel

Dersom forslaget blir gjennomført vil det ifølge NSF medføre økt aktivitet og et økt personellbehov i privat sektor. Hvor skal disse hentes?
NSFs forbundsleder Eli Gunhild By frykter at offentlige sykehus vil tappes for nødvendig kompetanse, og at spesialsykepleiere vil søke seg over til private sykehus.
– Mange operasjoner blir allerede utsatt på grunn av mangel på sykepleiere. Dette kan ramme øyeblikkelig hjelp ved sykehusene.
Eli Gunhild By mener de offentlige sykehusene må gjøre seg mer attraktive for sykepleierne gjennom gode lønns- og arbeidsbetingelser slik at ikke for mange fristes til å gå over til det private.

Dårlig forslag

NSF mener fritt behandlingsvalg er et dårlig forslag og konkluderer i sitt høringssvar med følgende negative konsekvenser:

1. En dreining av ressursbruk og tilbud over mot behandling av lettere lidelser på bekostning av pasienter med langvarige og sammensatte behov.
2. Dyrere og mindre effektiv drift av de offentlige sykehusene ved at deler av den elektive virksomheten overføres til private, mens ansvaret for akuttjenestene blir igjen.
3. De offentlige sykehusene tappes for nødvendig kompetanse ved at viktige personellgrupper, herunder spesialsykepleiere, søker seg over til private elektive virksomhet med mindre vaktbelastning.
4. Utfordringer for utdanningssektoren med å legge til rette for praksis i en stadig mer oppsplittet tjeneste.
5. Oppsplitting og utarming av allerede små forskningsmiljøer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse