fbpx – Alvorlig for landets minste og sykeste pasienter Hopp til hovedinnhold

– Alvorlig for landets minste og sykeste pasienter

Fylkeslege Petter Schou mener det er svært alvorlig at landets minste og sykeste pasienter utsettes for det han mener er en for stor risiko.

Sykepleiere og andre ansatte ved nyfødtintensiv ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, har lenge ropt varsko om forholdene ved avdelingen. 


Frykter fatale feil

For få ansatte, sykepleiere som rømmer fra avdelingen og nyutdannede som ikke får tilstrekkelig opplæring har ført til at ansatte frykter fatale feil for de små og ofte kritisk syke pasientene. 

Fylkesmannen er varslet i flere omganger, og tilsynssak er opprettet.

I et brev fra Fylkesmannen til OUS-ledelsen før jul, avdekkes det blant annet at sykepleierne ikke har tid til å vaske barna, om det ikke er helt nødvendig.

Medisiner blir systematisk gitt for sent.

Nyutdannede sommervikarer blir satt på hjertesyke babyer uten tilstrekkelig opplæring.


Utålmodig

Etter en samtale med flere sykepleiere og et uanmeldt tilsyn, blir sykehusledelsen bedt om å ordne opp i forholdene – og det raskt:

– Vi forventer at ledelsen ved Oslo universitetssykehus raskt omprioriterer slik at risikoen ved nyfødt intensiv blir lavere, sier fylkeslege i Oslo og Akershus, Petter Schou.

– Ledelsen sier selv at det tar tid å finne kvalifiserte sykepleiere til å fylle stillingene?

– Det svarte de oss i mai også. Det er mange intensivsykepleiere ved OUS, man må ikke rekruttere helt nyutdannede eller fra vikarbyråer. Dette er de mest sårbare pasientene i landet, og vi mener det er en svært alvorlig situasjon som må løses raskt, sier han.

– Dere fikk en bekreftelse fra OUS-ledelsen på at det var faglig forsvarlig drift ved avdelingen i mai 2013, var det godt nok?

– Vi fikk da en forsikring om at det lå til rette for faglig forsvarlig drift. Vi føler at det de svarte i mai ikke er helt i tråd med det som har skjedd etterpå, sier Schou.

– Denne saken er svært alvorlig, sier fylkeslege Schou, som har gitt OUS-ledelsen frist ut januar for å komme med tiltak som senker risikoen for de syke nyfødte.


Hvem passer på hjertebarna?

I brevet fra Fylkesmannen til Oslo universitetssykehus heter det:
 
«Fylkesmannen ser derfor med stor bekymring på opplysningene fra flere kilder om at fire nyutdannede sykepleiere i sommer fikk kun fire-fem dagers opplæring før de gikk inn i pleien. Grunnopplæringspakken på seks uker fikk de først ut i august/september. Disse sykepleierne fikk ansvar for blant annet hjertebarn, selv om de manglet rene basiskunnskaper som å håndtere intravenøse infusjoner og kunnskap om hvilke
viktige observasjoner som må gjøres i forhold til disse barna. Dette er et brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf § 3-10 og internkontrollforskriften § 4 c.»

Avdelingsleder Sverre Medbø har tidligere forsikret om at nyutdannede sykepleiere med kun en ukes opplæring ikke ble satt på hjertesyke barn.

– Stemmer det som kommer frem i brevet fra Fylkesmannen om at nyutdannede sykepleiere med fire-fem dagers opplæring har fått ansvar for blant annet nyfødte hjertebarn?

– Helt ferske sykepleiere får ikke ansvaret for ustabile hjertebarn. Nyutdannede sykepleiere kan ha hatt ansvaret for hjertebarn i stabil fase, altså like før utskrivelse til hjemmet eller overflytning til annet sykehus.

– Vi vurderte sommeren 2013 at det var forsvarlig å la nyutdannede sykepleiere ha ansvaret for stabile barn med hjertefeil like før utskrivelse til hjemmet eller overflytning til annet sykehus.

Medbø sier at de nå vil endre praksis i tråd med Fylkesmannens kommentarer.

– Vi har også videreutviklet opplæringsprogrammet siden i sommer. Bedre intern opplæring og øket samlet kompetanse i avdelingen er svært viktige for oss.


– Kan ikke ta intensivsykepleiere fra andre avdelinger 

Ledelsen har blitt kritisert for høy bruk av vikarer som er ukjent både på sykehuset og på avdelingen.

– Vil dere gjøre omprioriteringer av intensivsykepleiere på andre avdelinger ved OUS for å styrke bemanningen på nyfødtintensiv på Rikshospitalet?

– OUS vil nå se på bemanning på alle intensivavdelinger, både voksen, barn og nyfødt. Det er en generell mangel på intensivsykepleiere og  et begrenset antall sykepleiere som har kompetanse i å behandle nyfødte. De fleste med nyfødtkompetanse er ansatt ved nyfødtinensivavdelingen, sier Medbø.

– OUS kan ikke overføre intensivsykepleiere fra andre avdelinger til nyfødtavdelingen. Vi må selv gjøre alt vi kan for å beholde de mange flinke som jobber hos oss i dag, vi må arbeide systematisk med rekruttering av nye og vi må styrke  vår interne opplæring og kompetansebygging, sier avdelingsleder Medbø.

– Vil dere bedre vilkårene for videreutdanning for sykepleie til nyfødte intensivbarn?

– Sykehuset har etablert 15 utdanningsstilinger innen nyfødtsykepleie med lønn under utdanning. Nyfødtavdelingen jobber aktivt med å forbedre den interne opplæringen.

– Vi har en pågående evaluering av bemanning, kompetanseoppbygging og andre forhold for å bygge opp og beholde nødvendig kompetanse i avdelingen. Dette gjøres i nært samarbeid med tillittsvalgte og verneombud, sier han.

Ifølge et vedtak i RHF Helse Sør Øst fra februar 2013 bør mer enn 60 prosent av sykepleierne i nyfødtintensiv ha spesialutdanning, ved denne seksjonen på OUS har bare omlag 45 prosent av sykepleierne spesialutdanning.

Dette er de mest sårbare pasientene i landet. Petter Schou, fylkeslege i Oslo og Akershus