fbpx Helsedirektoratet får budsjettkritikk Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet får budsjettkritikk

Rundt ni milliarder kroner blir hvert år delt ut til kommunale, private og frivillige organisajoner i form av tilskudd fra Helsedirektoratet. Riksrevisjonen kritiserer nå direktoratet for mangelfull oppfølging av hva pengene faktisk er brukt til.

Les også: - Må rydde opp raskt
Les også: - Ikke akseptabelt
Les også: Kan spare 20 milliarder i året

Riksrevisjonen la i tirsdag frem sin revisjon av fjorårets statsbudsjett. Bare ti prosent av de kontrollerte virksomhetene får merknad, som er den strengeste påpekningen fra revisjonen.


Mangelfull styring

Helsedirektoratet er i år, som i fjor og året før, en av virksomhetene som får merknad. Årsaken er ifølge ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen, Jens Gunvaldsen, mangelfull styring og intern kontroll av tilskudd og svakheter i regnskapet for Helseøkonomiforvaltningen HELFO.

– Hovedkritikken går nå på at det er mangler i utforming av kriterier, fastsettelse av mål og resultatkrav og oppfølging av resultater i tilskuddsordningene. Den mangelfulle styringen på dette området innebærer at det skapes usikkerhet rundt om midlene blir brukt til de formål som Stortinget har bestemt. Dette er en betydelig utfordring som Helsedirektoratet må rydde opp i, sier Gunvaldsen.


Feilbudsjettering forbedret

I 2008- og 2009-budsjettene, fikk Helsedirektoratet merknad fra Riksrevisjonen for å ha brukt minst 100 millioner kroner av tilskuddsmidlene til ordinær drift og ikke til de formål som ordningen er tiltenkt. Dette førte til at Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ba Helsedepartementet sørge for at pengene ble tilbakebetalt.

Les også: 100 millioner på avveie

– Situasjonen som gjelder feilbudsjettering er blitt forbedret, men det er fremdeles tekniske feil i budsjettene. Riksrevisjonen vil følge opp feil budsjettering og regnskapsføring under flere virksomheter og poster, sier Gunvaldsen.

Riksrevisjonen påpeker også at utviklingsarbeidet som er gjort så langt mellom departement og direktorat er positivt.


Ikke rapportert

Helsedirektoratet disponerer rundt 9,5 milliarder kroner (2010-tall), hvorav 95 prosent skal deles ut til kommuner og frivillige og private organisasjoner i form av tilskudd. Rus og psykiatri er de største pottene.

I en gjennomgang av to utvalgte tilskuddsordninger på til sammen 180 millioner kroner, finner revisjonen at det ikke finnes klare kriterier for måloppnåelse, og at det heller ikke er rapportert tilbake fra tilskuddsmottakerne til direktoratet, eller fra direktoratet til departementet, hva pengene faktisk er brukt til, og om de oppnådde det de planla.


Feilført

I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet i etterkant ompostert over 30 millioner kroner mellom interne driftsutgifter og tilskudd i direktoratet, uten av Riksrevisjonen har funnet dokumentasjon på at disse postene i utgangspunktet var feilført.

123 millioner kroner er feilført mellom kommune og frivillige og private organisasjoner.

– Foregående år kritiserte vi at midler til tilskudd ble brukt på til drift. Vi ser at dette problemet fortsatt finnes, men det er blitt mindre, og flere tiltak er gjennomført, sier Gunvaldsen.

– Vi har vært tålmodige, for vi vet at det kan ta tid å få på plass nye rutiner, men vi hadde en helt klar forventning om at de merknadene vi hadde i 2008- og 2009-budsjettet, nå var rettet opp i, sier Gunvaldsen.

Helsedirektoratet hadde ikke anledning til å kommentere saken tirsdag. Saken vil bli oppdatert.