fbpx Smittevern et felles ansvar Hopp til hovedinnhold

Smittevern et felles ansvar

Det kan virke som det kun er operasjonssykepleierne som har hatt fokus på smitteforebygging i sin utdanning.

Det er en aktuell problemstilling som belyses i denne artikkelen. Iverksetting av smitteforebyggende tiltak peroperativt er et felles ansvar i operasjonsteamet. Funnene i denne studien viser at kunnskap om smittevern og eksisterende prosedyrer varierer mellom de ulike profesjonene. Det kan virke som det kun er operasjonssykepleierne som har hatt fokus på dette området i sin utdanning. Sju av informantene framhever at operasjonssykepleierne har et særlig ansvar for å iverksette tiltak ved smitte. Operasjonssykepleierne erkjenner at de har et stort ansvar og at de har «tatt ansvaret». Det er viktig at operasjonssykepleierne er oppmerksomme på at teamet forventer og har tillit til at de bruker sin kompetanse, og at de iverksetter smitteforebyggende tiltak. Det kan på den annen side virke som de andre profesjonene fraskriver seg ansvar for å holde seg faglig oppdaterte og utøve en faglig forsvarlig praksis. I studien uttrykte en av operasjonssykepleierne frustrasjon over at resten av teamet overhodet ikke deltok. Det kan være en belastning å stå alene med ansvaret.

Funnene i studien er i samsvar med min egen erfaring fra praksis. Operasjonssykepleierne har en særegen funksjon og kompetanse i smittevern. Det kommer til uttrykk i alt arbeidet på operasjonsstua. Operasjonssykepleierne ser til at alle følger gjeldende hygieneprosedyrer. Det kan være en slitsom rolle å alltid skulle følge med og korrigere kollegers atferd.

Det var betryggende å høre at de fleste, åtte av ti, kjente til prosedyre ved stikkskader. I studien nevnes en prosedyre for «no-touch»-teknikk som kun var kjent av to av informantene. Dette var overraskende funn. «No-touch»-teknikk er viktig for å forebygge stikkskader og må løftes fram.

Denne artikkelen er relevant for både sykepleiere og leger som jobber i operasjonsavdelinger. Operasjonssykepleierne må være bevisste på sin kompetanse og ansvaret teamet pålegger dem. De er hygienens «vaktmestere» i operasjonsavdelingen. På den annen side har de andre yrkesgruppene behov for å få frisket opp hygieneprosedyrene. Flere informanter visste ikke helt hvor de skulle finne dem.

Helsedirektoratet har fokusert på oppgavedeling og bemanning av operasjonsstuer på grunn av mangel på spesialsykepleiere. Studien viser hvor viktig det er med rett kompetanse på rett sted. Smittevern er et felles ansvar. Ledere må sørge for at alle yrkesgrupper blir bevisste på sitt ansvar og sørger for at kunnskapen blir lettere tilgjengelig.

Studien er liten, ti informanter på ett sykehus, og det er derfor vanskelig å generalisere funnene til å gjelde andre operasjonsavdelinger. Det kunne vært spennende om flere sykehus hadde vært inkludert.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse