fbpx Kunnskap reduserer smitte Hopp til hovedinnhold

Kunnskap reduserer smitte

Vi må ha kontinuerlig oppmerksomhet på kunnskapsformidling om resistente bakterier.

Hensikten med studien til Lunde og Moen var å forske på sammenhengen mellom kunnskap, atferd og følelsesmessig respons hos sykepleiere i møte med pasienter med MRSA og ESBL. De fant at manglende praksis og kunnskap om multiresistente mikrober og smittevernrutiner påvirket negativt både atferden til og ikke minst sykepleiernes trygghet.
Nytteverdien av å få dette dokumentert, ved bruk av spørreskjemaet, underbygger hvor viktig det er å undervise helsepersonell om temaet. Man kan derfor vurdere spørreskjemaet som er benyttet i studien, som ledelsesverktøy for å avdekke sykepleieres kunnskapshull om multiresistente bakterier. Det legger til rette for at man spesifikt kan gi undervisning og opplæring. Studien viser at de fleste sykepleiere hadde møtt pasienter med MRSA og ESBL, men totalt sett hadde få deltatt på undervisning om emnet. 
Dette samsvarer med mine erfaringer som hygienesykepleier. Konklusjonene i studien er relevante for meg som smittevernrådgiver. Mikroorganismenes resistensutvikling overfor antimikrobielle midler er i dag et verdensomfattende og utfordrende helseproblem. Artikkelen dokumenterer min praksis, om at kontinuerlig kunnskapsformidling og systematisk oppmerksomhet om mikrober som MRSA og ESBL er vesentlig. Sammen med basale smittevernrutiner er det avgjørende tiltak som forebygger smittespredning. Mangel på kunnskap er en av de viktigste potensielle risikoer for smitte med multiresistente mikrober. 
Noen av kunnskapskomponentene studien har benyttet i spørreskjemaet er blant annet om mikrobiologi, spredning, smittevernrutiner og behandling. Alt dette er grunnleggende i smittevernarbeidet. Sykepleiere må ha kunnskap om hva slags smittestoff som finnes, og skjønne betydningen av hvorfor deres atferd på jobb kan påvirke smittespredning. Studien viser at sykepleiere på en intensivavdeling med tilstrekkelig kunnskap og mer erfaring, er med på å redusere risiko for sykehusinfeksjoner og spredning av multiresistente mikrober. Slik sykepleie styrker pasientsikkerheten og bør være målsetting for alle sykehus.
Artikkelen beskriver at undervisning kombinert med gode rollemodeller og forankring i ledelsen er viktige forutsetninger for godt smittevernarbeid. Leger er de som behandler pasientene og er rollemodeller for øvrige ansatte på et sykehus. Som hygienesykepleier observerer jeg at mange leger er usikre på smittevernrutiner ved MRSA og ESBL. Studien nevner ikke at det bør forskes på at også andre yrkesgrupper enn sykepleiere trenger kontinuerlig undervisning på dette området.  

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse