fbpx Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning Hopp til hovedinnhold

Utvikling for premature barn etter foreldreveiledning

« Results from the Tromsø Intervention Study on Preterms until children’s age of nine»

Avhandlingen oppsummer resultater fra testing av et foreldreveiledningsprogram for familier med premature barn. Landsem fulgt barnas utvikling frem til fylte ni år, og blant annet sett på forekomst av atferdsproblemer.

  • Doktorand: Inger Pauline Landsem
  • Disputerte: 26. februar 2016
  • Utgått fra: Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

 

3 spørsmål til Landsem

  1. Hva tilfører forskningen din av ny innsikt? Studien dokumenterer en rekke positive effekter av et strukturert, sensitiviserende og mestringsfremmende veiledningstiltak gitt til foreldre til prematurt fødte barn i tiden før og etter utskrivelse fra en nyfødtintensivenhet. Tiltaksgruppen hadde mindre oppmerksomhetsproblemer, bedre sosial kompetanse, bedre tilpasning til skolehverdagen og bedre skoleresultater ved syv og ni år. Forskjeller ble rapportert både av foreldre og barnas lærere. Lærerne, som var blindet i forhold til de prematurt fødte barnas gruppetilhørighet, rapporterte også signifikant mindre vansker i dagliglivet ved ni år i tiltaksgruppen enn i kontrollgruppen. Ved niårsalder ble problemforekomst og kompetansenivå hos barna i tiltaksgruppen rapportert på samme nivå som hos en termin-kontrollgruppe mens den premature kontrollgruppen hadde signifikant mer problemer og lavere kompetanse enn sine terminfødte jevnaldrende. Studien viser også at tiltaket hadde en tydelig dempende effekt på forekomst av foreldrestress i tiltaksgruppen.
  2. Hvilke metoder har du benyttet? Det er en randomisert, kontrollert klinisk studie med tre grupper av barn inkludert. Premature med FV< 2000g ble randomisert til prematur-intervensjon eller prematur-kontroll mens en terminfødt barne-kohort fungerte som termin-referansegruppe. Alle resultater i denne delstudien er basert på data fra spørreskjema. På grunn av høy forekomst av tvillinger i de premature gruppene og longitudinell design med informasjon fra mange oppfølgingstidspunkt er statistiske flernivåanalysemetoder benyttet i utforsking av gruppeforskjeller. 
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Med denne studien har vi demonstrert at en avgrenset, strukturert veiledning gitt til barnets foreldre de første levemånedene kan bygge bro over det gapet som er rapportert med hensyn til sosioemosjonelle utviklingsvansker mellom prematurfødte og terminfødte barn. Dette er svært betydningsfullt gitt at utviklingsresultater blant prematurt fødte barn fortsatt rapporteres med økt risiko for oppmerksomhetsvansker, sosiale vansker, lærevansker og tenderer til å framvise mer tilbaketrukken atferd enn terminfødte jevnaldrende. Dette til tross for at resultatene er bedret over de siste tiårene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse