fbpx Trombolyse har trolig effekt ved akutt hjerneslag hos personer over 80 år Hopp til hovedinnhold

Trombolyse har trolig effekt ved akutt hjerneslag hos personer over 80 år

Illustrasjonen viser et barn på fanget til en bestefar. Barnet klemmer bestefaren og sier: "Nå når bare halve deg virker, er jeg liksom dobbelt så glad i deg, bestefar!"

De første timene etter hjerneslaget er kritiske; jo tidligere trombolyse gis, jo bedre er det.

Det viser en Cochrane-oversikt. Hos eldre over 80 år vil behandling som løser opp blodpropper (trombolyse), trolig øke overlevelsen og gjøre færre hjelpeavhengige etter akutt hjerneslag.

Omfang av hjerneslag i Norge

I Norge får rundt 15 000 personer hjerneslag hvert år. Akutt hjerneinfarkt utgjør omkring 80 prosent av alle hjerneslag, mens hjerneblødning utgjør omkring 10–15 prosent og hjernehinneblødning omkring 5 prosent. De vanligste symptomene er halvsides lammelse og nummenhet, utydelig tale, språkvansker, nedsatt balanse og påvirkning av synet.

Virker trombolyse?

For personer over 80 år fant forfatterne at trombolyse gitt innen tre timer etter hjerneslag

  • trolig fører til at færre dør eller blir hjelpeavhengige (middels tillit til resultatet)
  • trolig fører til at flere overlever og er uavhengige av hjelp (middels tillit til resultatet)
Tabell som viser resultatet av trombolysebehandling gitt innen tre timer etter hjerneslag til personer over 80 år

For personer over 80 år fant forfatterne også at trombolyse gitt innen seks timer etter hjerneslag

  • kan føre til noen færre døde eller hjelpeavhengige (middels tillit til resultatet).
  • kan føre til at noen flere overlever og er uavhengige av hjelp (middels tillit til resultatet)
Tabell som viser resultatet av trombolysebehandling gitt innen seks timer etter hjerneslag til personer over 80 år

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekten. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt, og at ny forskning ikke vil endre effektestimatet.

Bruk av trombolyse etter hjerneslag i Norge

Ifølge den norske nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering av hjerneslag skal alle pasienter med akutt hjerneslag innlegges i slagenhet for behandling og oppstart av tidlig rehabilitering. I tillegg skal alle pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt vurderes med tanke på trombolyse ( http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/hjerneslag/vedlegg/kriterier-trombolytisk).

I forbindelse med oppdatering av den nasjonale retningslinjen er det aktuelt å endre anbefalingen om trombolyse til også å omfatte personer med akutt hjerneinfarkt over 80 år. I Norge behandles i dag cirka 17 prosent av alle pasienter med akutt hjerneslag med trombolyse ( http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/hjerte-og-kar/norsk-hjerneslag-register/resultater/).

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i november 2013 og fant 27 studier med til sammen 10 187 personer som de inkluderte i oversikten. De aller fleste studiene hadde en aldersgrense på 80 eller 75 år for pasientene. Det var sju studier som inkluderte personer opptil 85 år. Ytterligere sju studier inkluderte alle personer uavhengig av alder, der noen av deltakerne var svært gamle. Én studie hadde opprinnelig som formål at eldre over 80 år ikke skulle inkluderes, men som ikke lot seg gjøre i praksis. Derfor ble også eldre inkludert, og den eldste pasienten var 90 år. Tre av disse studiene hadde oppgitt data for de pasientene som var over 80 år, slik at oversiktsforfatterne kunne lage subgruppe-analyser av resultatene for disse pasientene.

De aller fleste studiene (16) brukte modified Rankin Scale og definerte utfallet uavhengig av hjelp hos de pasientene med en poengskår mellom null til to. De personene som hadde tre eller flere poengskår, ble definert som hjelpeavhengige. Det var en hovedvekt av pasientene som hadde fått rtPA (recombinant tissue plasminogen activator) intravenøst. Oppfølgingstider varierte noe, men var stort sett ikke mer enn seks måneder etter behandling. Studiene var utført i en rekke land som Australia, New Zealand, Belgia og England.

Oversiktsforfatterne fant god effekt av behandlingen på en rekke utfall, men vi har i denne formidlingen fokusert på effekten for dem som var over 80 år. Av 40 analyser har vi trukket frem fire. I andre studier kan det også være eldre over 80 år som deltar, men data er ikke rapportert på en slik måte at subgruppeanalyser var mulige. Risiko for systematiske skjevheter var gjennomgående lav, og vi har høy tillit til effektestimatene for hovedkonklusjonen om at trombolyse gitt innen seks timer, har god effekt. Imidlertid har de som får behandlingen innen tre timer, større fordel av behandlingen enn de som får den senere. Resultatene samsvarer med hovedanalysene for alle pasientene, med konsistente positive funn både for de over og de under 80 år. Vi graderte tilliten selv siden oversiktsforfatterne ikke hadde gjort det.

De aller fleste studiene (19) var finansiert av det offentlige eller ideelle organisasjoner, mens åtte studier var utført av bedrifter som lager blodproppløsende legemidler.

Referanser

Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD000213. DOI: 10.1002/14651858.CD000213.pub3.

Les hele oversikten i Cochrane Library:  Thrombolysis for acute ischaemic stroke

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse