fbpx Tekstmeldinger øker frammøte Hopp til hovedinnhold

Tekstmeldinger øker frammøte

Resultatene fra en ny Cochrane-oversikt viser at tekstmeldinger er en rimelig og effektiv måte å øke oppmøte til avtaler med helsetjenesten.

Telefonbeskjeder

Manglende oppmøte til avtaler i helsetjenesten har ikke bare innvirkning på personers helse, men innebærer også betydelige kostnader. Dette kan føre til forsinkelser i diagnostisering og riktig behandling. Det at pasienter glemmer avtalen er en av hovedgrunnene til manglende oppmøte. Påminnelser kan kanskje redusere problemet. Det er mange måter man kan gi påminnelser på; for eksempel ansikt til ansikt, kommunikasjon, brev, telefonoppringing til fast- eller mobiltelefon eller tekstmeldinger. Bruk av tekstmeldinger (SMS eller MMS) burde kunne være en rimelig og effektiv måte å gi påminnelser på.   

I Norge er det registrert stadig økende bruk av tekstmeldingssystemer og påminnelser. Vi kjenner ikke til at det foreligger lover og regler for dette i Norge (Se rettelsen nedenfor). Socialstyrelsen i Sverige publiserte noen vilkår for SMS-innkallinger i 2011: «För att en vårdgivare ska få använda sig av påminnelser och kallelser till vård och behandling genom sms eller e-post måste vårdgivaren uppfylla följande villkor:

Göra en behovs- och riskanalys

I sin informationssäkerhetspolicy besluta om att använda sig av denna typ av påminnelser eller kallelser

Ta fram rutiner för hur påminnelser och kallelser ska användas på ett säkert sätt

Få patientens medgivande och få den adress eller telefonnummer som ska användas.»

Forbrukerombudet i Norge har laget en veileder som bruk av SMS og e-post som ledd i markedsføring (2009). Så vidt vi kan bedømme omfatter ikke denne helsetjenester.

Hva sier forskningen?

Forfatterne inkluderte fire studier som vurderte bruken av tekstmeldinger sammenliknet med ingen påminnelser, telefonoppringninger eller beskjeder sendt i posten og fant følgende resultater:

Tekstmeldinger førte til flere oppmøter sammenliknet med ingen påminnelser

Tekstmeldinger eller telefonoppringninger hadde samme effekt på oppmøte

Kostnadene forbundet med tekstmeldinger var lavere enn for andre typer påminnelser

Ingen studier målte bivirkninger, helseutfall eller pasientenes perspektiv

Hva er denne informasjonen basert på?

Forskerne i Cochrane-samarbeidet har laget en ny oversikt over randomiserte studier som har undersøkt effekten av påminnelser for å øke frammøte til avtaler i helsetjenesten. Forskerne gjorde systematiske søk i flere databaser, og fant fire studier med til sammen 3547 pasienter. De fire studiene ble publisert mellom 2005 og 2008 og var gjennomført i Kina, Storbritannia og Malaysia. Studiene hadde stort sett moderat metodisk kvalitet. De fire studiene målte effekten av påminnelse via tekstmeldinger både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og for sykehus.

 

Kilde

Car J, Gurol-Urganci I, de Jongh T et al. Mobile phone messaging reminders for attendance at healthcare appointments. Cochrane Database of systematic reviews 2012, issue 7.

 

Rettelse:

En våken leser har gjort oss oppmerksom på at det finnes regler for bruk av tekstmeldingssystemer for påminnelser i helsetjenesten i Norge. Helsedirektoratet har gitt ut faktaark 42 i norm for informasjonssikkerhet. Se lenke: http://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-informasjonssikkerhet/dokumenter/faktaark/Documents/faktaark-42-bruk-av-SMS-i-pasientkontakt.pdf (lest 09.11.2012)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse