fbpx Måling av kvaliteten på pleie i sykehjem - hva har betydning? Hopp til hovedinnhold

Måling av kvaliteten på pleie i sykehjem - hva har betydning?

Antall eldre over 65 år er økende, noe som innebærer økt press på sykehjem i framtiden.

 

Bakgrunn:

Sykehjemmene har utviklet seg de siste 50 årene fra hovedsakelig et botilbud til helseinstitusjoner som gir avansert helsehjelp. Sykehjemsbeboere er skrøpelige eldre med komplekse problemstillinger, avhengig av avansert sykepleie. Kvalitetsindikatorer er kvantitative mål som reflekterer en profesjonell standard for pleie og omsorg, og slike mål benyttes i økende grad for å vurdere kvalitet i sykehjem. Imidlertid er det nødvendig å inkludere det som har størst betydning for sykehjemsbeboere i slike mål.

 

Hensikt:

 Hovedmålsettingen med studien var å bidra til en dypere forståelse av sykehjemskvalitet, ut fra helsepersonellets, beboernes og pårørendes ståsted.

 

Metode:

 Avhandlingen omfatter en systematisk oversikt over kvalitetsindikatorer som er i bruk internasjonalt. Videre er det gjort dybdeintervju av beboere ved fire ulike sykehjem, og fokusgruppeintervjuer med pårørende ved to av sykehjemmene.

 

Resultat:

Funnene viser at kvalitet på pleie og omsorg i sykehjem omfatter minst fire hovedområder: Bokvalitet, personellkvalitet, helsetjenestekvalitet og sosial kvalitet, og disse påvirkes i tillegg av en rekke eksterne faktorer. Den internasjonale oversikten over kvalitetsindikatorer gir indikasjoner på at noen av dem kan brukes som pålitelige og gyldige evalueringer av kvaliteten på pleie og omsorg. Den kvalitative intervjuundersøkelsen med beboere og pårørende viste at fysisk og psykisk velvære, mellommenneskelige forhold og det sosiale miljøet har betydning for kvaliteten.

 

Konklusjon:

Indikatorer for de beboererfarte områdene for kvalitet må utvikles. For å sikre at disse er pasientsentrerte, bør utviklingen gjøres i tett samarbeid med sykehjemsbeboerne og pårørende, i tillegg til helsepersonell.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse