fbpx Patient- and nurse-reported outcomes in Norwegian hospitals Hopp til hovedinnhold

Patient- and nurse-reported outcomes in Norwegian hospitals

Undersøkelse av sammenhengen mellom kvalitet på behandling av pasienter versus interne rammer og vilkår for helsepersonellets arbeid i norske sykehus

Bakgrunn:Det finnes lite dokumentasjon om sammenhengen mellom kvalitet på behandling av pasienter versus interne rammer og vilkår for helsepersonellets arbeid i norske sykehus. Internasjonal forskning har vist sammenheng mellom tjenestenes kvalitet og betingelsene som sykehusarbeidet utføres under.  

Hensikt:Dette doktorgradsarbeidet studerte slike sammenhenger i norske sykehus, med vekt på sykepleietjenesten.  

Metoder:I arbeidet inngikk redegjørelse for oversetting og vurdering av et spørreskjema for å måle sykepleiernes oppfatning av viktige faktorer i deres faglige arbeidsmiljø. Det ble deretter samlet inn kvantitative data fra 96 sengeposter om 1297 sykepleieres oppfatning av sine praksisvilkår, og fra avdelingssykepleierne data om bemanning og pasientbelegg, samt organisering av arbeidet. Dataene ble brukt til å klassifisere tre ulike modeller for organisering av sykepleie på sengeposter. De tre modellene ble deretter brukt til å undersøke om sykepleiernes oppfatning av kvalitet i pasientbehandling, læringsklima, arbeidstrivsel og samarbeid med legene varierte med organisasjonsmodell alene og/eller i kombinasjon med andre kjennetegn ved postene. Sammenhengen mellom pasienterfaringer og sykehusstørrelse/universitetstilknytning ble studert i et datamateriale fra en tidligere, nasjonal undersøkelse.  

Resultat:Studien påviste betydelige forskjeller mellom postene, men organisasjonsmodell alene kunne ikke forklare disse forskjellene. Andre kjennetegn, som bruk av personell fra utleiebyrå og korridorpasienter, var assosiert med sykepleiernes vurdering av tjenestekvalitet, til dels i samspill med organisasjonsmodell. Pasienterfaringene i den nasjonale undersøkelsen var generelt svært positive, med best skår for små sykehus.  

Konklusjon:Avhandlingen som helhet har vist at pasienters og sykepleieres innsidekunnskap bidrar til et utfyllende bilde av vilkårene for helsepersonellets arbeid i sykehusene.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel