fbpx Myndiggjørende samtale med pasienter Hopp til hovedinnhold

Myndiggjørende samtale med pasienter

Brukererfaringer bør ha innvirkning på kommunenes utforming av helsetilbudet til personer med psykiske problemer.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud.

Dette er noe av konklusjonen i en studie av hvilke erfaringer brukere og helsepersonell hadde med brukerstyrt psykisk helsetjeneste. Forskerne brukte et kvalitativt utforskende forskningsopplegg. Studien hadde ett brukerutvalg og et helsearbeiderutvalg. Ti brukere fra tre kommunale helsesentra utenfor sentrum av en by i Norge meldte seg etter å ha fått muntlig og skriftlig informasjon på fellesmøter eller individuelt fra helsearbeiderne. Fem menn og fem kvinner i alderen 40 til 60 år. Alle hadde vært brukere av et helsesenter i minst ett år. Utvalget av helsearbeidere besto av fire kvinner og en mann med utdanning innen ergoterapi, sykepleie eller sosialfag. Alle hadde minst ett, men gjennomsnittlig syv, års arbeidserfaring fra sentere. Og mellom åtte til 18 års erfaring fra arbeid på institusjon. Mens individuelle intervjuer ble gjennomført i brukergruppen ble helsearbeiderne intervjuet som gruppe. Forskeren brukte intervjuguide med åpne spørsmål. Innholdet i intervjuet med brukerne ble notert under intervjuet, mens gruppeintervjuet ble tatt opp på bånd. Syv av brukerne var tilgjengelige etter intervjuet og leste igjennom intervjuteksten. Dataene ble analysert ved hjelp av en metode utviklet for feltstudier. Tre hovedkategorier ble identifisert. I kategorien «brukererfaring - erfaringer og preferanser» inngår svært varierte erfaringer, blant annet ulike dilemma knyttet til hvor mye brukerne faktisk skal delta i utforming av tilbudet. En viktig oppgave for helsearbeiderne var å motivere brukerne. «Å bidra til å skape et konfliktfritt og trygt miljø på senteret var viktig for å fremme brukerdeltakelse» var kategori nummer to. Den tredje kategorien omhandlet profesjonell hjelp hvor helsearbeiderne bidro til at brukerne fikk støtte, kanskje spesielt når de tok initiativ og ansvar.   

  

Referanse Elstad TA, Eide AH. User participation in community mental health services: exploring the experiences of users and professionals. Scand J Caring Sci, 2009:doi: 10.1111/j.1471- 6412.2008.00660

  

Kommentar

Studien beskriver flere situasjoner hvor ideen om brukermedvirkning blir satt på prøve når brukerne selv ikke ønsker eller orker å ta initiativ eller/og delta. Å respektere en bruker som ikke ønsker å ta initiativ og avgjørelser kan også betraktes som brukermedvirkning, men her synes det å være et konfliktområde som bør studeres nærmere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse