fbpx Sviktende sykepleie til pasienter på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Sviktende sykepleie til pasienter på sykehjem

Inadekvat sykepleie er vanlig på sykehjem i Norge.

Nytt fra internasjonal forskning presentert og kommentert av Anners Lerdal, redaktør i Sykepleien Forskning og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud.

 

Dette konkluderer forskerne med i en studie hvor helsearbeidere på sykehjem ble bedt om å rapportere forekomst av overgrep samt manglende eller feil sykepleie på grunn av kunnskapsmangel, ikke-tilgjengelig tilbud eller manglende tilgang til relevant tjeneste. I tillegg til å beskrive antall og typer av inadekvat sykepleie, ønsket forskerne å undersøke om helsearbeidernes alder, utdanning og arbeidserfaring var relatert til rapporteringen. Studien ble gjennomført ved 16 sykehjem i Sør-Trøndelag valgt tilfeldig etter stratifisert klyngeutvelgelse. Data ble innsamlet ved hjelp av et spørreskjema vedrørende sosiodemografiske variabler, arbeidserfaring og en seksjon som om helsearbeidernes inadekvate atferd overfor pasienter er rapportert i denne artikkelen. Sistnevnte omfattet inadekvat atferd av emosjonell karakter, unnlatelse, fysisk karakter og finansiell karakter. Av de 780 ansatte som fikk spørreskjemaet høsten 2005, svarte 616 (79 prosent). Bemanningens alder varierte fra 17 til 74 år med en gjennomsnittsalder på 40 år (standardavvik = 13). Arbeidserfaringen fra helsevesenet varierte fra null til 43 år med et gjennomsnitt på 14 år. Innen det emosjonelle området, rapporterte 84 prosent at de hadde observert at andre hadde gått inn på pasientens rom uten å banke på, mens 69 prosent oppga at de hadde gjort dette selv. Femtien prosent oppga at de hadde observert at noen snakket nedsettende om en pasient, mens 16 prosent hadde gjort dette selv. Å unnlate å gi munnstell hadde blitt observert av 68 prosent mens 64 hadde gjort dette selv. Tyve prosent hadde brukt bleier på beboere for å unngå å følge dem på do. På enkelte områder rapporterer autoriserte sykepleiere om hyppigere inadekvate hendelser (andres og egne) enn lavere utdannede helsepersonell.

 

Referanse

Malmedal W, Ingebrigtsen O, Saveman BI. Inadequate care in Norwegian nursing homes-as reported by nursing staff. Scand J Caring Sci, 2009;23:231-42.

 

KOMMENTAR

Studien bringer opp mange viktige etiske problemstillinger som bør diskuteres og danne utgangspunkt for videre studer. De ulike inadekvate atferdene som ble studert kan oppleves å være ulik grad av etiske overtramp. Dette er trolig noe av grunnen til den relativt høye forekomsten av personer som både observere andre gå inn til beboere uten å banke på og selv har gjort det.