fbpx Sosial støtte, opplevelse av sammenheng og livskvalitet blant beboer på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Sosial støtte, opplevelse av sammenheng og livskvalitet blant beboer på sykehjem

Grad av sosial støtte er forbundet med helserelatert livskvalitet, og mulighet til å gjøre noe for andre er viktig for sosial fungering.

Dette er noen av funnene i en tverrsnittsstudie som hadde til hensikt å undersøke om grad av sosial støtte og grad av opplevelse av sammenheng (OAS) samvarierte med helserelatert livskvalitet (HrL). Data ble samlet inn ved hjelp av standardiserte intervjuer blant 227 langtids sykehjemsbeboere i Bergen. Sosial støtte ble målt ved bruk av Social Provisions Scale. Spørreskjemaet består av 24 spørsmål som måler: hengivenhet, sosial samhandling, omsorg, bekreftelse av egenverd, pålitelighet, veiledning. Spørreskjemaet Sence of Coherence- 13 målte OAS. Begrepet OAS har sitt opphav i Antonovskys begrep salutogenese hvor hypotesen er at menneskets motstandsressurser har betydning for hvordan man takler sykdom og sykdomsutvikling. HrL ble mål ved hjelp av spørreskjemaet Short Form-36 Health Survey (SF-36). I tillegg til et generelt spørsmål om vurdering av egen helse, består spørreskjemaet av åtte dimensjoner: fysisk funksjon, rollebegrensning knyttet til dårlig fysisk helse eller tilsvarende begrensninger knyttet til følelsesmessige problemer, smerter, vitalitet, generell helse, sosial funksjon og mental helse. Gjennomsnittlig alder i utvalget var 84,4 år. Deltakerne hadde i gjennomsnitt to sykdommer, hvor den hyppigst forekommende var hjerneslag (29,5 prosent). Deltakerne rapporterte dårligst HrL på dimensjonen fysisk funksjon, og høyest på dimensjonene smerter og sosial fungering. Når det gjaldt sosial støtte, scoret deltakerne høyest (best) på hengivenhet og lavest på omsorg. Menn opplevde høyere OAS enn kvinner. Deltakerne som rapporterte stor mulighet til å gi omsorg rapporterte også høyere sosial fungering. Deltakere som i høy grad opplevde bekreftelse av egenverd erfarte også høy vitalitet og bedre mental helse. Studien konkluderer med at samhandlingen mellom sykehjemsbeboere og andre er knyttet til deres opplevelse av mental helse. Det er derfor viktig at helsepersonell har oppmerksomheten rettet mot å legge til rette for god samhandling mellom beboerne og andre.

Referanse

Drageset J, Eide GE, Nygaard HA, Bondevik M, Nortvedt MW, Natvig GK. The impact of social support and sense of coherence on health-related quality of life among nursing home residents - A questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2009; 46: 65-75.

Kommentar

Studien dokumenterer sammenhenger som er lett å anta. Resultatene understreker viktigheten av å planlegge og organisere aktiviteten på sykehjemmene på en måte som innbyr til kontakt mellom beboerne, deres pårørende og andre.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse