fbpx Bidrar resturin til urinveisinfeksjon? Hopp til hovedinnhold

Bidrar resturin til urinveisinfeksjon?

Resturin hos sykehjemsbeboere bidro ikke til økt forekomst av urinveisinfeksjon (UVI) i løpet av ett års oppfølging.

Dette var et av funnene i en studie som hadde til hensikt å følge opp en kohort av sykehjemsbeboere for å undersøke om det var sammenheng mellom forekomst og mengde av resturin og forekomst av UVI i løpet av det påfølgende året.

Beboere ved seks norske sykehjem ble inkludert i studien i perioden 1999-2002. Informert samtykke ble innhentet, for dem som manglet samtykkekompetanse, undertegnet av et nært familiemedlem. De som var yngre enn 65 år, terminale, brukte urinveiskateter eller ble behandlet med antibiotika da de ble vurdert, ble ikke inkludert. Resturinen til deltakerne ble målt med en ultralydbasert blærescanner ved oppstart av studien. Samtidig ble opplysninger om andre UVI-relaterte sykdommer kartlagt. I tillegg ble funksjonsnivå vurdert ved hjelp av Barthel Index. Symptomer og tegn på UVI ble registrert i studieperioden.

I alt deltok 153 beboere. Utvalget bestod av 69 prosent kvinner og 31 prosent menn. I løpet av oppfølgingen utviklet 30 prosent en eller fl ere UVI-er. Kvinner hadde en relativt sett høyere forekomst av UVI enn menn. En multivariant analyse viste at beboere som var kvinner eller hadde urininkontinens, hadde økt tendens til få UVI i løpet av oppfølgingsåret. Deltakernes skåre på Barthel Index, forekomst av hjerneslag, Parkinsons sykdom, demens, diabetes, obstipasjon eller resturin ga ikke økt tendens til UVI.

Kommentarer

Funn i denne studien står i motsetning til hva som trolig er en vanlig oppfatning om at beboere med resturin har økt fare for UVI. Det er usikkert i hvilken grad funnene kan generaliseres til andre eldre. Blant annet fordi det ikke oppgis hvem som valgte å ikke delta i studien og hvorvidt denne gruppen eventuelt avvek fra deltakergruppen. Retningslinjene for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning, utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin i 2005, åpner ikke for at andre kan samtykke for pasienten. Den rådende praksis i Norge er at hvis deltakeren blir vurdert til ikke å ha samtykkekompetanse, blir pårørende spurt og har reservasjonsrett.

Referanse

Omli R, Skotnes LH, Mykletun A, Bakke AM, Kuhry E J. Am Geriatr Soc. 2008; 56:871-4. [ Pubmed ]

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse