fbpx Dette må du vite om helsepersonelloven Hopp til hovedinnhold

Dette må du vite om helsepersonelloven

Dette er en fagartikkel som er kvalitetssikret og godkjent av Sykepleiens fagredaktører.

Sykepleieledere mÃ¥ ha grundig kunnskap om de lover og forskrifter som regulerer helsetjenesten. Lederes ansvar for faglig forsvarlighet gjør det spesielt viktig Ã¥ sette seg inn i helsepersonelloven -§-§ 4, 16, 17 og 39.
-§ 4 Helsepersonells selvstendige ansvar
Helsepersonelloven -§ 4 understreker den enkelte helsearbeiders selvstendige ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse. Enhver som yter helsehjelp er omfattet av loven. Som tidligere nevnt omfattes dermed ogsÃ¥ ufaglærte og studenter som er i praksis nÃ¥r de yte helsehjelp. Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mÃ¥l og som utføres av helsepersonell.

-§ 4 Forsvarlighet , 1. og 2. ledd lyder: -”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal hente bistand eller henvise pasienter videre der det er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.


 • For Ã¥ vurdere om arbeidet er utført i trÃ¥d med kravene til faglig forsvarlighet, tas det utgangspunkt i:
 • Den enkeltes kvalifikasjoner
 • Faglige tilhørighet, formelle (utdanning) og reelle kvalifikasjoner, variasjoner i personlig erfaring og kompetanse vil kunne spille inn.
 • For eksempel kan kvalifikasjonene til to sykepleiere vurderes ulikt utover de profesjonskrav som ligger i utdanningen. Lang eller kort erfaring vil kunne legges til grunn.
 • En sykepleier og en hjelpepleier vil vurderes ulikt.
 • Arbeidets karakter
 • Hvilke oppgaver er man ansatt til Ã¥ utføre? Arbeidsgiver er ansvarlig for Ã¥ ansette personell med tilstrekkelig kvalifikasjoner til Ã¥ utføre oppgavene forsvarlig.
 • Stilles det for eksempel krav til Ã¥ beherske spesielt medisinsk utstyr, ivareta oppfølging nÃ¥r pasientenes tilstand endrer seg, akuttsituasjoner eller komplekse situasjoner oppstÃ¥r?
 • Er den ansatte kvalifisert til Ã¥ ivareta oppgavene, og er det evt. utarbeidet en plan

  Leders ansvar innebærer bl.a.:
  Sørge for å ansette personell med tilstrekkelig kvalifikasjoner til å utføre oppgavene forsvarlig.

  Selv om helsepersonell har et selvstendig ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse, må du som leder legge til rette slik at de ansatte kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte og i tråd med sine lovpålagte plikter. Jfr. Huskeliste for ledere

  Plikten til å yte omsorgsfull hjelp

  Plikten til forsvarlig yrkesutøvelse gjelder ikke bare i forhold til den direkte pasientbehandlingen. Helsepersonellet har også plikt til å vise respekt og omtanke for pasienten: Gi pasienten omsorgsfull hjelp.

  Et minimumskrav i forhold til plikten til å gi omsorgsfull hjelp må være at pasienten får dekket basale behov som ernæring, søvn, psykisk og sosial kontakt, fysisk aktivitet og hygiene.

  Ikke bare det man gjør, men ogsÃ¥ det man ikke gjør-…I enkelte situasjoner vil det kunne anses uforsvarlig Ã¥ unnlate og vise omsorg. Det Ã¥ unnlate Ã¥ gi omsorg kan arte seg pÃ¥ ulike mÃ¥ter. Hverdagen innebærer en stor grad av prioriteringer.

  Hvilke konsekvenser får det at enkelte oppgaver prioriteres bort? Ofte kan det gå på bekostning av kravet om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.


  • For Ã¥ vurdere om arbeidet er utført i trÃ¥d med kravene til faglig forsvarlighet, tas det utgangspunkt i:
  • Den enkeltes kvalifikasjoner
  • Faglige tilhørighet, formelle (utdanning) og reelle kvalifikasjoner, variasjoner i personlig erfaring og kompetanse vil kunne spille inn.
  • For eksempel kan kvalifikasjonene til to sykepleiere vurderes ulikt utover de profesjonskrav som ligger i utdanningen. Lang eller kort erfaring vil kunne legges til grunn.
  • En sykepleier og en hjelpepleier vil vurderes ulikt.
  • Arbeidets karakter
  • Hvilke oppgaver er man ansatt til Ã¥ utføre? Arbeidsgiver er ansvarlig for Ã¥ ansette personell med tilstrekkelig kvalifikasjoner til Ã¥ utføre oppgavene forsvarlig.
  • Stilles det for eksempel krav til Ã¥ beherske spesielt medisinsk utstyr, ivareta oppfølging nÃ¥r pasientenes tilstand endrer seg, akuttsituasjoner eller komplekse situasjoner oppstÃ¥r?
  • Er den ansatte kvalifisert til Ã¥ ivareta oppgavene, og er det evt. utarbeidet en plan

   Leders ansvar innebærer bl.a.
   Som leder har du ansvar for å trekke opp diskusjonene for hva som skal være gjeldende standard for faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp på din enhet. Du må også etablere forsvarlige rutiner og prosedyrer, samt systemer for hvordan avvik som oppstår meldes og rettes opp.I tilegg er det leders ansvar å sørge for at det til enhver tid er nok personell med tilstrekkelig kompetanse tilstede slik at det er mulig for de ansatte å yte omsorgsfull hjelp.

   Helsepersonells kvalifikasjoner - et eksempel
   Blant hovedelementene i forsvarlighetskravet, er at helsepersonell som utgangspunkt ikke skal gÃ¥ inn i situasjoner de ikke er kvalifisert til Ã¥ hÃ¥ndtere. De skal i henhold til -§ 4 respektere sine faglige begrensninger. Det innebærer at helsepersonell ikke mÃ¥ undersøke, diagnostisere og behandle pasienter pÃ¥ mangelfullt faglig grunnlag - eller pÃ¥ta seg oppgaver utover egen formell eller reell kompetanse. Eksempelvis skal ikke en sykepleier overprøve en medisinsk vurdering foretatt av en legespesialist og handle pÃ¥ eget initiativ.

   Helsepersonell har lovpålagt plikt til å respektere sine faglige begrensinger, og ikke gå inn i situasjoner de ikke er kvalifisert til å håndtere. Som leder har du ansvar for å ta hensynt til dette.

   Et eksempel fra virkeligheten: -”En 2. Ã¥rs sykepleierstudent søkte sommerjobb i kommunehelsetjenesten. Hun fikk beskjed om at hun fikk jobb, og ville bli satt inn i ansvarsvakter. Studenten sa at hun ikke ansÃ¥ seg kompetent til det, og mente det ikke var faglig forsvarlig at hun etter bare to Ã¥r pÃ¥ sykepleierhøgskolen skulle pÃ¥ta seg ansvarsvakter. Svaret fra lederen var at hun da ikke fikk jobb.-”


   • Er dette Ã¥ legge til rette for at helsearbeider kan oppfylle sin plikt om Ã¥ ikke gÃ¥ inn i situasjoner de ikke er kvalifisert til Ã¥ hÃ¥ndtere?
   • Hva hadde skjedd dersom studenten pÃ¥tok seg ansvarsvakten og en situasjon hun ikke hadde kompetanse til Ã¥ hÃ¥ndtere oppsto?
   • Hadde den ansvarlige lederen blitt stilt til ansvar og kunne risikert personlige sanksjoner og straff?


   Dette var bare første del av dokumentet, gå nederst på siden og last ned word-filen

   Her kan du gå til noen av våre kilder:
   www.lovdata.no Helsepersonelloven
   Helsetilsynet
   Sosial- og helsedirektoratet
   Odin - informasjon fra regjeringen og departementene   Her kan du laste ned resten av dokumentet, en word-fil:
   Dette må du vite om helsepersonelloven.doc

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.