fbpx Ny retningslinje skal få ned selvmord i sårbar gruppe: – Dette har vi ventet lenge på Hopp til hovedinnhold

Ny retningslinje skal få ned selvmord i sårbar gruppe: – Dette har vi ventet lenge på

Espen Gade Rolland, NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Sentralt fagforum i NSF

Hvert år tar over 600 personer sitt eget liv i Norge. Nå er ny retningslinje på plass. Målet er å få ned antall selvmord blant pasienter innen psykisk helsevern og rus.

I dag, tirsdag 14. april, publiserte Helsedirektoratet en ny nasjonal faglig retningslinje. Målet er å få ned antall selvmord blant dem som har vært, eller er i kontakt med psykisk helsevern eller i rusbehandling.

600 selvmord

Hvert år tar over 600 personer sitt eget liv i Norge. 45 prosent av tilfellene er eller har vært i kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) siste året før selvmordet.

– Risiko for selvmord skal ikke lenger kartlegges og graderes i lav, moderat eller høy risiko. Vurderingen av pasienten har som mål å identifisere hva selvmordstanker og selvmordsplaner handler om for den enkelte, og kunne tilpasse behandling, oppfølging og behov for beskyttelse, avdelingsdirektør Torunn Janbu i Helsedirektoratet. 

Retningslinjen dekker tre fagområder: 

  • Psykisk helsevern for barn og unge 
  • Psykisk helsevern for voksne 
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Anbefalingene er felles for alle disse tre fagområdene, men har også særskilt omtale for de enkelte områdene der det er behov. 

Komplekst fagfelt

Selvmordsforebygging er et komplekst fagfelt, og retningslinjen skal gi bedre beslutningsstøtte til ledelse og ansatte som jobber innen disse områdene.

Ifølge Helsedirektoratet er systemansvaret tydeliggjort, og samhandling mellom fastlege og kommunehelsetjenesten står sentralt, spesielt ved oppfølging etter utskrivning og i ivaretakelsen av etterlatte. 

9,3 prosent av de som døde i selvmord i Norge i perioden 2009 til 2017, hadde vært i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) siste leveår. Mange av disse hadde sammensatte problemer (ruslidelse, psykisk lidelse og psykososiale belastninger), og over 60 prosent hadde også hatt kontakt med psykisk helsevern. 

Den høye andelen av selvmord hos denne pasientgruppen viser nødvendigheten av oppmerksomhet på forebygging av selvmord blant pasienter i TSB, og retningslinjen anbefaler derfor at forebygging av overdoser og selvmord ses i sammenheng.

– Dette har vi ventet lenge på

Leder av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus, Espen Gade Rolland, er fornøyd med at retningslinjen nå endelig er ute.

– Vi er glade for at de endelig blir publisert og lansert, dette har vi ventet lenge på. De gamle retningslinjene har lenge hatt behov for oppdatering, sier han.

Han har ikke hatt tid til å gå over retningslinjen med lupe.

– Ved første øyekast kan det se ut som kompetanse og veiledning står sterkt. Det er i tråd med de innspill vi har tatt med i vårt høringssvar. 

Rolland mener det nå er opp til virksomheten og ledelsen å ta dette på alvor og sette det i system.

– Det blir nok gjort mange steder i dag, men det mangler nok litt på systematikken, sier han. 

Svak rolledefinering

Rolland er imidlertid kritisk til at definisjon av ulike faggrupper som jobber i tjenesten ikke er tatt med.

– Det mener jeg er en stor svakhet når generelle uttrykk får viet så stor og sentral plass, uten at det følger en definisjon av rollene eller krav til formel kompetanse. Når vi vet at så mange innen tjenestene er uten formell helse og sosialfaglig kompetanse, burde dette vært tydeligere, sier han.

Vektingen av overganger mellom tjenester, er ifølge Rolland gjort tydeligere.

– Det vet vi er viktig. Samtidig kjenner vi jo godt til utfordringer i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, sier han.

Rolland vil også sjekke om risikoreduksjonen er tonet ned, og om relasjonelle faktorer i større grad er vektet.

– Det er noe vi har spilt inn i høringssvaret. Vi vil også se nærmere på om pårørende er godt nok involvert i det forebyggende arbeid, sier han.

Alt i alt er faggruppelederen fornøyd, nå skal han følge med om de implementeres i tjenestene

Send inn dine spørsmål

Dersom du jobber innen fagfeltet og skal bruke denne retningslinjen, har Helsedirektoratet laget et skjema hvor du kan sende inn spørsmål om innholdet frem til til 1. juni. Spørsmålene blir imidlertid ikke besvart fortløpende, men i et digitalt møte 12. juni. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse