fbpx Jordmor sendte bekymringsmelding om doula Hopp til hovedinnhold

Jordmor sendte bekymringsmelding om doula

I februar sendte jordmor Lisbeth Kopperud bekymringsmelding om en doula som brukte tittelen jordmor. Nå har statsforvalteren konkludert med at doulaen brøt helsepersonelloven.

Lisbeth Kopperud har 25 års erfaring som jordmor fra ABC-klinikken på Ullevål sykehus. Hun jobber fortsatt som jordmor i hjemkommunen Tønsberg. Blant annet hjelper hun kvinner som vil føde hjemme.

Jordmoren frykter det kan gå riktig galt når ufaglærte utgir seg for å være faglærte jordmødre ved en hjemmefødsel. Tønsberg Blad skrev om saken først.

Nylig sendte Kopperud en bekymringsmelding til Helsetilsynet om en lokal fødselshjelper, en doula, som tilbyr hjelp ved hjemmefødsler uten nødvendig kompetanse. 

Doulaen kalte seg også jordmor på nett, men endret det senere til midwife.

– Bygger en stor barriere

– Det som er skummelt, er når det snakkes negativt om hjemmejordmødre og sykehuset. Det bygger en stor barriere og mistillit til det offentlige fødetilbudet. At fødsler fremstilles som det mest naturlige i verden, noe helt ukomplisert og at alt vil gå bra uansett – så lenge en bare får tid og ro, er en skremmende tankegang. Ja, fødsel er naturlig. Men det er ikke alltid naturen er på lag med oss, sier Lisbeth Kopperud til Tønsberg Blad.

Det er et anerkjent prinsipp at fødselsomsorgen skal være differensiert, og en hjemmefødsel er en del av dette tilbudet.

Differensiert fødselsomsorg handler om å tilby ulike fødetilbud tilpasset den gravides individuelle behov og risikoprofil.

– Å føde uten helsepersonell til stede er et valg, det også. Hvis en kvinne velger å føde med bare en doula, må det være et bevisst og informert valg, sier hun til lokalavisen.

– Etter det vi vet, har det ikke vært noen dramatiske hendelser i forbindelse av valget av uassisterte hjemmefødsler i Norge. Men tall fra utlandet viser at det fra tid til annen går galt. Det er lite åpenhet om disse situasjonene, sier Kopperud til Sykepleien.

Støtte fra Jordmorforbundet

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF, støtter Lisbeth Kopperuds bekymringer.

– Vår jordmorutdannelse er en av de lengste utdanningene i Europa, og vi er autoriserte. Ved hjemmefødsler må det være en autorisert jordmor til stede. Dette handler om pasientsikkerhet og trygghet under fødsel, sier hun til Sykepleien.

Det tar seks år å bli jordmor i Norge. Det er egen autorisasjon både for sykepleier og jordmor.

Problemet i Vestfold

Doulaen Lisbeth Kopperud sendte en bekymringsmelding om til Helsetilsynet, heter Anette L'Orsa.

L'Orsa skriver på nettsidene sine at hun har en toårig utdannelse som holistisk midwife fra USA. 

Denne skolen er ikke godkjent som jordmorskole i enkelte stater i USA, skriver Tønsberg Blad. L'Orsa har tidligere titulert seg som holistisk jordmor. 

L'Orsa sier hun ikke var klar over at det var forbudt å bruke tittelen jordmor. 

– Ordfeilen er nå rettet opp. Jeg er ferdig med saken, sier L'Orsa til Sykepleien.

Hun utdyper i en e-post:

– Jeg har en utdannelse som holistisk jordmor fra USA som jeg tok for å øke min kompetanse i forhold til min eksisterende jobb som doula. Jeg jobber ikke som jordmor og tilbyr ikke jordmortjenester.

– Jeg støtter kvinner i fødselen de velger, om det er på sykehus, hjemme med eller uten jordmor. Min opplevelse er at kvinner som føder uassistert, er utrolig kunnskapsrike og godt forberedt.

Brøt helsepersonelloven

Ifølge Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har L'Orsa brutt helsepersonellovens paragraf 74 om bruk av beskyttet tittel.

I en avgjørelse fra 11. mars i år står det blant annet: 

«Ingen må uriktig benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.»

Videre skriver statsforvalterens saksbehandler: 

«Statsforvalteren vurderer at din virksomhet faller inn under lov om alternativ behandling. Det er ikke anbefalt å gå gjennom svangerskap og fødsel uten oppfølging av autorisert helsepersonell, lege og/eller jordmor. Se blant annet Helsedirektoratets faglige retningslinje om fødselsomsorgen. For å bli autorisert som jordmor kreves det først en 3-årig bachelorgrad i sykepleie og deretter 2-årig etterutdanning i jordmorfag. Din utdannelse ved Indie Birth Midwifery School i USA skiller seg vesentlig fra den norske utdannelsen, både i lengde og innhold. Det er derfor viktig at gravide som tar kontakt med deg forstår at du mangler den kompetansen en norsk sykepleier og jordmor har.»

Statsforvalteren forventer at doulaen innretter praksisen i tråd med helsepersonelloven. 

– Saken er med dette avsluttet, skriver statsforvalteren.

– Jeg er fornøyd med svaret til statsforvalteren, sier Kopperud til Sykepleien.

Statsforvalteren ønsker lovendring

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har ved fylkeslege Sigmund Skei sendt saken videre til Helsedirektoratet. Skei etterlyser lovendringer:

«Det er grunn til å stille spørsmål ved forsvarligheten ved oppfølging av gravide og fødsel uten samarbeid med helsetjenesten. Vi kan imidlertid ikke se at vi som tilsynsmyndighet har hjemmelsgrunnlag for å følge opp og ber direktoratet vurdere eventuelle behov for lovendringer.»

 

Fakta
Hjemmefødsler med jordmor

Planlagte hjemmefødsler med jordmor er ikke en del av det offentlige tilbudet. Tilbudet om hjemmefødsel blir i dag gitt av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller kommunene. 

Tilbudet er begrenset av om det finnes jordmødre som tilbyr planlagt hjemmefødsel i nærheten av der du bor.

Svangerskapskontrollene er gratis enten de skjer hos offentlig eller privat ansatte jordmødre – eller hos fastlegen.

Kilde: Helsenorge

Fakta
Bruk av beskyttet tittel

Helsepersonellovens paragraf 74 sier:

«Bare den som har norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter § 53, har rett til å benytte slik yrkesbetegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell. Dette gjelder også for den som hadde autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning frem til bortfall på grunn av alder, jf. § 54 første ledd.

Personell som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, kan benytte den yrkesbetegnelsen de benytter i det landet de er etablert, på en slik måte at tittelen ikke forveksles med tilsvarende norsk tittel. Personell som har rett til å utøve yrke som lege, legespesialist, tannlege, tannlegespesialist, sykepleier, jordmor eller provisorfarmasøyt midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, kan bruke norsk yrkesbetegnelse.

Rett til å bruke norsk tittel har også annet personell som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning, dersom norsk autorisasjonsmyndighet har kontrollert vedkommendes yrkeskvalifikasjoner.

Ingen må uriktig benytte titler eller annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke titler som er beskyttet etter denne paragraf.» 

Kilde: Lovdata

Fakta
Doulaenes etiske retningslinjer

Retningslinjene er hentet fra Norsk Doulaforenings nettsider:

Personlige egenskaper

 • En doula har forståelse for den livsforandrende hendelsen graviditet, fødsel og barseltid er. 
 • En doula utøver sitt yrke med empati og lydhørhet. ​​
 • En doula bør streve etter en profesjonell holdning i sin virksomhet, spre kunnskap om og respekt for doulaens arbeid.   

En doulas oppgaver

 • En doula har kunnskap om fødselsprosessens fysiologi og kan forklare denne samt kunnskap om kvinnens emosjonelle behov under fødselen. 
 • En doula er til stede under hele fødselen og forlater aldri den fødende kvinnen med mindre det er høyst nødvendig eller kvinnen selv ber om det. 
 • En doula har taushetsplikt. Det innebærer at du aldri skal oppgi navnet på dine klienter. Du skal heller ikke oppgi detaljer om klientene eller deres fødsler som bidrar til at klientene kan identifiseres eller at deres tillit svekkes. 
 • ​En doula gir emosjonell og praktisk støtte til den fødende kvinnen og hennes nærmeste. Du forsøker å gi et objektivt syn på hva som skjer, samt objektiv informasjon. 
 • En doula setter alltid sin klients interesser først. Du får ikke lov til å utøve press ovenfor dine klienter. Du bør aktivt oppmuntre klientene til selv å ta avgjørelser i forbindelse med behandling de mottar før, under og etter fødselen. 
 • Du må akseptere de valgene din klient gjør, selv om du personlig er uenig. 
 • En doulas oppgave er å er å bidra til at kvinnen/familien får en positiv fødselsopplevelse og en følelse av empowerment.
 • En doula skal ikke kritisere eller stille spørsmål ved jordmoren, legen eller andre profesjonelles virksomhet under klientens fødsel. 
 • En doula gir ingen medisinske råd og gjør ingen medisinske undersøkelser. Du tar ikke noe medisinsk ansvar. Dette bør du som doula gjøre klart for dine klienter ved nytt oppdrag. Det bør også inngå i den skriftlige kontrakten du inngår med din klient.

Kilde: Norsk Doulaforening

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse