fbpx Disse lovendringene trer i kraft fra 1. januar Hopp til hovedinnhold

Disse lovendringene trer i kraft fra 1. januar

Grafisk fremstilt paragrafsymboler

1. januar 2023 er det flere lovendringer som trer i kraft. Her er listen over de viktigste endringene.

Fritt behandlingsvalg: Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles. Pasienter som allerede har påbegynt behandling hos en fritt behandlingsvalgleverandør kan fortsette denne behandlingen inntil vedkommende er ferdigbehandlet. Denne overgangsordningen varer ut 2023.

Du kan lese mer i artikkelen under:

Satsene i pasientreiseforskriften endres: Satsene for å dekke reiseutgifter for pasienter, følgepersoner og pårørende endres fra 1. januar. Beløpene for kostgodtgjørelse, overnatting, tapt arbeidsinntekt, reiseutgifter/kilometergodtgjørelse og satsene for egenandel for hver enkelt reise endres. Mer informasjon er tilgjengelig på Lovdata sine sider

Pasienter som ikke møter til time, får økt gebyr: Gebyret for pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time, øker til 1500 kroner. Gebyret innen psykisk helsevern og rusbehandling økes ikke, og vil fremdeles være på 375 kroner.

Manuellterapeuter inkluderes: Fra 1. januar blir manuellterapeuter inkludert i autorisasjonsordningen. Naprapater, osteopater og paramedisinere kan søke om autorisasjon.

Dyrere blåresept: Egenandelen i blåreseptforskriften økes fra 39 til 50 prosent. Egenandeler for legemiddel, næringsmiddel og medisinsk forbruksmateriell som dekkes av blåreseptordningen, er utregnet per resept. Egenandelen utgjør 39 prosent av reseptbeløpet, men maksimalt 520 kroner per resept. Prosentsatsen blir økt til 50 prosent. Maksgrensen på 520 kroner blir ikke endret.

Satsene i legemiddelforskriften endres: Gebyr ved søknad for kliniske studier økes. De nye satsene varierer mellom 2000 og 70 000 kroner avhengig av hva det blir søkt om. Bakgrunnen for justeringene er at dagens gebyrsatser ikke speiler de reelle kostnadene ved å administrere ordningen.

Betaling for de nasjonale e-helseløsningene økes: Grunndata og HelseID, helsenorge.no og kjernejournal øker prisene. Alle beløpene blir justert etter konsumprisindeksen.

Dyrere å bo på sykehjem: Fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester er oppdatert i samsvar med den generelle kostnadsøkningen fra 1. januar. Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon økes til 9400 kroner. Fribeløpet for beboere, som uten å ønske det blir lagt inn på dobbeltrom, er 45 400 kroner. For dag/nattopphold på institusjon er satsen 185 kroner per døgn og 105 kroner per dag/natt. Maksimal egenandel for hjemmetjenester med samlet husholdningsinntekt under 2G er satt til 220 kroner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse