fbpx FHI hos hardt rammede Villa Skaar Valstad: – Vil hindre at noe slikt skjer igjen Hopp til hovedinnhold

FHI hos hardt rammede Villa Skaar Valstad: – Vil hindre at noe slikt skjer igjen

Villa Skaar Valstad i Eidsvoll
BEFARING: – Det er vanlig at helseinstitusjoner kontakter oss når de opplever et utbrudd, sier fagdirektør for smittevern i FHI Frode Forland til Sykepleien. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

 Sykehjemmet er av de hardest rammede av koronadødsfall. Folkehelseinstituttet er nå på befaring for å gi råd og veiledning.

På to uker har ni av 23 beboere ved Villa Skaar Valstad i Eidsvoll dødd av koronaviruset. Alle beboere, samt noen ansatte, er bekreftet smittet.

Saken har fått stor oppmerksomhet i pressen. Ifølge NRK har så langt ni av 23 beboere ved Villa Skaar Valstad i Eidsvoll dødd av koronaviruset. Sykehjemmet er av de hardest rammede av koronarelaterte dødsfall i landet.

– Det er smitte hos beboere og ansatte, som til sammen nå er 49 personer, sier kommuneoverlege Carl Magnus Jensen til NRK.

FHI på befaring

Eidsvoll kommune har sammen med kommuneoverlegen bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om bistand.

– Det er vanlig at helseinstitusjoner kontakter oss når de opplever et utbrudd, sier fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland, til Sykepleien.

Han understreker at dette ikke er et tilsyn. Det er det Helsetilsynet og fylkesmannen som gjør.

– Det er få institusjoner som har eksperter på smittevern og hygiene. Når det skjer et smitteutbrudd, er det derfor vanlig at vi blir bedt om å komme på besøk, sier Forland.

Gi råd og veiledning

I skrivende stund er nå et team fra Folkehelseinstituttet på befaring på Villa Skaar Valstad i Eidsvoll.

– Hva skal de gjøre?

– De skal gå igjennom sykehjemmets rutiner og prosedyrer for smittevern. De vil så gi råd og veiledning til kommunen om tiltak de kan innføre for å hindre videre smitte, men også for å hindre at noe slikt skjer igjen, sier Forland.

Fagsjefen er enig i at utbruddet på Villa Skaar er svært alvorlig, ettersom alle beboerne er blitt smittet.

– Men det er det som er med dette viruset. Det er ekstremt smittsomt, sier han.

Når teamet er ferdig med sin befaring, skal de lage en rapport.

– Når den blir ferdig, kan jeg ikke si sikkert, men det pleier å ta noen dager, opplyser Forland.

Covid-19: NEWS2 kan identifisere de svært alvorlig syke

Bildet viser en sykepleier i smittevernutstyr og en pasient som blir overvåket i bakgrunnen.
EN AV FEM BLE SVÆRT ALVORLIG SYKE: Et verktøy basert på å måle vitale parametere kan være nyttig for å forutsi hvem som er i risiko. Det er gjerne sykepleiere som måler og registrerer disse parametrene. Illustrasjonsfoto: Aris Oikonomou/AFP/NTB Scanpix

Men CRB-65 og qSOFA så ut til å være mindre egnet. Det viser en studie på de første koronapasientene på Bærum sykehus.

Hvordan forutsi hvilke pasienter som blir svært alvorlig syke?

Det er en utfordring, ikke minst i koronatider, der helsepersonell forholder seg til et virus som kan føre til akutt lungesviktsyndrom og død. Og der det rapporteres om pasienter som blir svært syke på kort tid.

En systematisk gjennomgang av 42 pasienter viser at ett verktøy for å oppdage forverring, kan fungere bedre enn andre: Nemlig NEWS2. 

Høyere gjennomsnittlig skår

– Jeg ble ikke overrasket over at NEWS2 er nyttig, men over at de andre ikke er det.

Det sier Håkon Ihle-Hansen, konstituert overlege ved medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Han er førsteforfatter av en studie av forløpet til 42 innlagte pasienter med covid-19, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Den kan leses her: Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus

Et viktig funn var at pasienter med svært alvorlig forløp hadde en høyere gjennomsnittlig skår på NEWS2.

I studien ble alvorlig sykdom definert som behov for innleggelse i sykehus, svært alvorlig sykdom som behov for intensiv behandling eller død.

Basale registreringer

NEWS2 er et verktøy for å overvåke pasienter. Det er basert på seks vitale parametre:

  • Respirasjonsfrekvens
  • Perifer oksygenmetning
  • Systolisk blodtrykk
  • Pulsfrekvens
  • Bevissthetsnivå/forvirring
  • Temperatur

Hvert parameter gir mellom null og tre poeng. I tillegg gis to poeng dersom pasienten får oksygen. En samlet poengsum på fem eller mer indikerer akutt, alvorlig sykdom.

Pasientene med svært alvorlig sykdom på Bærum sykehus hadde i snitt en skår på 7,6 ved innkomst. 

Til sammenlikning hadde pasienter med alvorlig sykdom i snitt en skår på 3,3.

CRB-65 og qSOFA lite egnet

CRB-65 er en algoritme for å vurdere alvorlighetsgrad av lungebetennelse. qSOFA er et verktøy for å identifisere sepsis. Begge er vanlig å bruke for å forutsi alvorlige forløp hos infeksjonspasienter. Ved covid-19 viste de seg i denne studien å ikke være egnet.

Håkon Ihle-Hansen sier en grunn til det, er at pasientene i liten grad var påvirket sirkulatorisk. Dessuten er både qSOFA og CRB-65 dikotomisert, altså at de er delt opp i kategorier som gjensidig utelukker hverandre. Et eksempel er respirasjonsfrekvens i qSOFA. En frekvens på 22 eller mer gir ett poeng. 21 eller under gir null poeng.

Mens NEWS2, som har en poengskala fra null til tre, vil gi poeng også for en respirasjonsfrekvens på 21.

– Dette verktøyet er mer sensitivt for små avvik og synes derfor å være bedre egnet til å oppdage forverring hos disse pasientene, forklarer Håkon Ihle-Hansen.

Bildet viser Håkon Ihle-Hansen.
HAR STUDERT PASIENTER MED COVID-19: Håkon Ihle-Hansen og kolleger lette etter klinisk nyttig informasjon. Foto: Vestre Viken HF

Vil bruke NEWS2 mer i mottak

NEWS2 inkluderer også oksygenmetning, behov for oksygenbehandling og en egen skala for dem med hyperkapni (høy konsentrasjon av karbondioksid i blodet). Dette er nyttig ved covid-19, som i stor grad affiserer luftveiene. Blant de 42 pasientene på Bærum sykehus var hypoksemi, eller mangel på oksygen i blodet, et vanlig og alvorlig funn.

– NEWS2 er et overvåkningsverktøy som vi er vant til å bruke på alle medisinske pasienter, sier Håkon Ihle-Hansen.

– Vi har ikke brukt det riktig så mye i akuttmottaket, men det vil nok endre seg nå.

Han er ikke redd for at økt oppmerksomhet på NEWS2 vil fortrenge for eksempel qSOFA.

– NEWS2 inneholder de samme kriteriene som qSOFA, så man vil ikke gå glipp av for eksempel sepsis, påpeker han.

Han peker også på at det ikke er avansert diagnostikk det dreier seg om.

– Derfor er dette nyttig kunnskap, også for dem som jobber i primærhelsetjenesten og skal vurdere covid-19-pasienter der.

Studien har begrensninger

Men han vil ikke overselge betydningen av funnene.

– Det er et lite datamateriale, og det bør undersøkes nærmere i større populasjoner, understreker Håkon Ihle-Hansen.

I artikkelen peker forfatterne på at data er samlet fra journaler, og at upresis eller mangelfull dokumentasjon kan ha påvirket resultatet. Studien er utført ved ett sykehus og i den første fasen av koronautbruddet i Norge. Derfor kan ikke resultatene uten videre overføres til andre sykehus eller til andre faser av sykdomsutbruddet.

NEWS2
Bildet viser NEWS2.

National Early Warning Score (NEWS) er et skåringssystem utarbeidet av Royal College of Physicians. Det ble lansert i 2012.

NEWS baserer seg på velkjente vitale parametre, som respirasjonsfrekvens og systolisk blodtrykk og setter det i system. Ved å måle parametre får man en skår som angir risiko for at pasienters tilstand skal forverres.

Målet med å bruke NEWS, er at mulig forverring skal oppdages tidlig, slik at man kan begrense eller stanse utviklingen og forhindre død.

I 2017 ble NEWS oppdatert til NEWS2.

NEWS2 er oversatt til norsk. Det finnes her: NEWS2

42 pasienter med covid-19 på Bærum sykehus
  • Gjennomsnittsalder var 72,5 år, de fleste var over 70
  • 28 av pasientene var menn
  • Pasientene hadde i gjennomsnitt hatt symptomer i sju dager før innleggelse
  • Feber, redusert allmenntilstand, dyspné og hoste var vanligste symptomer som ble rapportert av pasientene

Kilde: Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus