fbpx Kamp om arbeidstøy i Karmøy: – Vi føler oss tilsidesatt Hopp til hovedinnhold

Kamp om arbeidstøy i Karmøy: – Vi føler oss tilsidesatt

HTV i Karmøy kommune, Janett Gustavsen
OPPGITT: – Vi som er tillitsvalgte, føler oss satt helt på sidelinja i denne prosessen, sier Janett Gustavsen, hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune. Foto: Privat

Får sykepleierne i Karmøy kommune endelig arbeidstøy av arbeidsgiver? Etter ti års kamp håper de på positivt svar fra politikerne når de får saken 21. september.

Janett Gustavsen er hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune. I snart ti år har de ansatte i hjemmetjenesten kjempet for å få arbeidsgiver til å holde dem med uniformer – frem til nå har de måttet bruke privat tøy på jobben. For dette får de 2500 kroner i kompensasjon – dersom de jobber 100 prosent stilling.

Sykepleien skrev i juni om saken som snart skal opp i kommunestyret.

Les her: Karmøy: Ansatte i hjemmetjenesten vil ha slutt på privat tøy på jobben

Vil ha arbeidstøy fra arbeidsgiver

De tillitsvalgte hadde håpet at kommunen skulle hastebehandle saken om arbeidstøy før sommeren. Ikke minst på grunn av smitterisikoen i forbindelse med koronapandemien. Det rakk de ikke.

– I midten av juli – altså midt i sommerferien – ble vi tillitsvalgte innkalt til møte med administrasjonen. Vi fikk da mulighet til å komme med skriftlig innspill til hvilket arbeidstøy det var snakk om at vi ønsket. Vi fikk derimot ikke tilsendt saksutredningen administrasjonen hadde gjort. Vi ​ hadde derfor ikke mulighet til å komme med innspill før utredningen ble sendt til politisk behandling sier Gustavsen.

Alle tillitsvalgte står sammen i denne saken.

– Vi ønsker at kommunen skal holde alle ansatte innen helse- og omsorgstjenesten med arbeidstøy. Ikke bare de som jobber i hjemmetjenesten, sier Gustavsen

De tillitsvalgte ønsket å komme med tilbakemelding på hvordan prosessen vedrørende arbeidstøy i helse og omsorg har vært for arbeidstakerorganisasjonene før politikerne skal fatte vedtak i saken 21. september.

Tillitsvalgte føler seg satt ut på sidelinja

– Denne saken burde ikke vært politisk behandlet. Det er en sak som burde vært løst mellom partene – altså tillitsvalgte og administrasjonen i kommunen, presiserer Gustavsen.

Arbeidstilsynet ble også koplet inn i saken, og i juli kom konklusjonen: Karmøy kommune bryter loven når de ikke tilgjengeliggjør arbeidstøy for flere helsepersonell.

Arbeidstilsynet peker også på at kommunens risikovurdering fra 2016 oppfattes som utdatert, slik Arbeidstilsynet ser det.

– Vi som er tillitsvalgte, føler oss satt helt på sidelinja i denne prosessen, sier Gustavsen og legger til:

– Dette har vært diskutert i ti år. Kommunen har hatt god tid til å planlegge innføring av at det er de som skal holde oss ansatte med arbeidsklær.

Privat tøy av hensyn til pasientene

Stabssjef Ørjan Røed i Karmøy kommune har til Haugesunds Avis [for abonnenter] sagt at det er viktig at politikerne ser hele bildet i debatten. Både stabssjefen og rådmannen har uttalt at denne saken ikke er så enkel som de tillitsvalgte vil ha det til. Rådmann Vibeke Vikse Johnsen trekker blant annet frem at enkelte brukere og pasienter ikke ønsker at det skal komme uniformert helsepersonell på dørene. 

– I hjemmetjenesten har vi aldri hørt at noen av våre brukere har uttalt at det er et problem. Vi går jo i uniformer, men vi har kjøpt dem selv, sier hun.

Når det gjelder ansatte som jobber med rus og psykiatri, forstår Gustavsen at noen ikke ønsker at naboen skal se at de får besøk av helsepersonell.

– Men det finnes arbeidstøy som er mer nøytralt. Jeg synes ikke argumentasjonen på det området holder, sier Gustavsen.

Hun er heller ikke overbevist om at lovverket skal sette pasientenes følelser foran ansattes rettigheter.

Tre forslag til vedtak

De ansatte i helsetjenesten i Karmøy kommune, må vente til 21. september før de får vite om kommunen vil betale for arbeidstøyet deres. Frem til det har rådmannen nå lagt frem tre forslag til vedtak.

Forslagene kort oppsummert:

1. Dagens ordning videreføres til en ny risikovurdering foreligger som tilfredsstiller Arbeidstilsynets påpekninger. Når risikovurderingen foreligger, skal saken behandles på nytt.

2. Innføre arbeidstøy for dem som jobber somatisk i hjemmetjeneste.

3. Innføre arbeidstøy i alle tjenestene.

Forslagene skal først tas opp i helse- og sosialutvalget 2. september. 3. september skal forslagene behandles av formannskapet før politikerne skal si sitt 21. september.

Må kutte

Rådmann i Karmøy kommune Vibeke Vikse Johnsen sier i et intervju med KarmøyNytt [for abonnenter], at dersom kommunen må holde de ansatte med arbeidstøy, så må de kutte i andre tilbud.

– Tidligere har ordfører uttalt i mediene at dette ikke handler om økonomi. Når rådmannen nå sier at de må kutte i tilbudet dersom vi skal ha arbeidstøy, så tyder vel det på at det kanskje er nettopp det det handler om, sier Gustavsen.

Rådmannen sier i tillegg at kommunen ønsker en bedre kartlegging av brukerperspektivet og garderobeforholdene rundt om.

– Garderobeforholdene burde vel være de samme om man bruker privat eller kommunens tøy?

– Man skulle jo tro det, sier hun.

Enn så lenge må de ansatte smøre seg med tålmodighet i noen uker til før politikerne bestemmer om de ansatte i helsetjenesten på i Karmøy kommune skal få arbeidstøy av arbeidsgiver.

Brev fra Tillitsvalgte til politikerne i Karmøy kommune

Åpent brev til politikere i Karmøy kommune
 

Fagforbundet, Delta, NSF og FO ønsker å komme med tilbakemelding vedrørende prosess om arbeidstøy i helse- og omsorg.
Arbeidstakerorganisasjonene ble i vår innkalt til forhandlinger vedrørende avtale om arbeidstøy. Avtalen var da allerede utgått. Fagforeningene ønsket ikke å forlenge eller reforhandle avtalen. Vi ønsker at ansatte skal ha arbeidstøy og ikke kompensasjon.
Fagforeningene får tilbakemelding om at innføring av arbeidstøy vil få for store budsjettmessige konsekvenser, og må derfor opp til politisk behandling.
Det blir videre henvist til politikere at det pågår forhandlinger mellom partene, noe som ikke stemmer.
I administrasjonsutvalget i mai ble det bestilt en utredning om arbeidstøy.
I midten av juli inviterer administrasjonen fagforeningene til å komme med innspill til hvilken type arbeidstøy en ønsker (ligger som vedlegg til saken 16/20 ). Fagforbundet, Delta, NSF og FO gir innspill på at en ønsker arbeidstøy for aktuelle ansatte. Norsk fysioterapiforbund ga i sin tilbakemelding at de ønsker dagens ordning, men her snakker vi om en veldig liten gruppe.
Fagforeningene får ikke tilsendt saksutredningen for gjennomsyn eller mulighet til å komme med en uttalelse før saken er sendt til politisk behandling.
I utgangspunktet burde ikke dette vært en politisk sak, men løst mellom partene. Slik saken står nå er arbeidstakerorganisasjonene satt på sidelinjen.
I saken refereres det til at uniform kan være stigmatiserende. I vårt innspill kommer det tydelig fram at vi ikke tenker at arbeidstøy er ensbetydende med uniform. Her finnes en rekke valgmuligheter.
I særavtalen SGS 1002 står det at arbeidstaker som hovedregel får utlevert arbeidstøy. Dersom partene er uenige skal de faktiske utgiftene dekkes av arbeidsgiver. Dersom kommunen skal dekke faktiske utgifter for ansatte burde dette vært samme kostnad om en innfører arbeidstøy. I realiteten betyr dette at i dag får de ansatte ikke får dekket inn kostnadene de har og dermed blir underbetalt slik vi ser det.
I en uttalelse i Karmøynytt sier Rådmann at om en skal innføre arbeidstøy for alle aktuelle må en kutte i andre oppgaver. Vi tenker at dette er et arbeidsgiveransvar og mener at det må være en bedre grunn enn økonomi for ikke å ville gi de ansatte arbeidstøy. Særavtalen sier tydelig at dette skal være en hovedregel.

(Journ.anm.: Brevet ble endret 29.08.2020 kl. 15.57. Det opprinnelige brevet som ble trykket, var et utkast. Dette er den endelige versjonen som ble sendt til politikerne.)

Karmøy: Ansatte i hjemmetjenesten vil ha slutt på privat tøy på jobben

HTV i Karmøy kommune, Janett Gustavsen
PRIVAT TØY: De ansatte i hjemmetjenesten i Karmøy får per i dag 2500 kroner i året i kompensasjon for å holde seg selv med arbeidstøy dersom de jobber i 100 prosent stilling, forteller hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune, Janett Davidsen Gustavsen. Foto: Privat

I hjemmetjenesten i Karmøy blåser det opp til full storm om privat arbeidstøy på jobben.

NSFs hovedtillitsvalgte i Karmøy kommune, Janett Davidsen Gustavsen, forteller at dette er en debatt og et ønske fra ansatte, som går flere år tilbake i tid.

– Hva dreier debatten seg om?

– De ansatte i hjemmetjenesten kjøper selv sine uniformer som de bruker på jobb, og må selv vaske dem hjemme. I mange år har de ansatte ytret ønske om å få innført arbeidstøy, sier Gustavsen.

De ønsker rett og slett at arbeidsgiver sørger for arbeidstøyet de trenger.

De ansatte i hjemmetjenesten i Karmøy får per i dag 2500 kroner i året i kompensasjon for å holde seg selv med arbeidstøy dersom de jobber i 100 prosent stilling.

Koronapandemien blåste nytt liv i debatten

Da koronapandemien slo til, ble det blåst nytt liv i debatten.

– Alle fagforeningene og hovedverneombudet gikk sammen ut og skrev et leserinnlegg i Haugesunds Avis, som har fulgt saken tett over lang tid. I leserinnlegget oppfordret vi politikerne til å sørge for at de ansatte i hjemmetjenesten får uniformer av arbeidsgiver, sier hun.

Flere lokale politikere hev seg på debatten, som har skapt stor oppmerksomhet i Haugesunds Avis. [For abonnenter]

Vi opplever støtte av politikere og brukere for å innføre arbeidstøy i hjemmetjenesten. I dag får sykepleiere og andre som jobber med pasienter hvor det er fare for biologisk smitte, arbeidstøy av kommunen på grunn av fare for covid-19-smite, forteller Gustavsen.

Vil ha permanent ordning

Hjemmesykepleien har vært igjennom en omfattende utvikling etter samhandlingsreformen, og pasientene som bor hjemme har et større hjelpebehov.

– Det utføres kompliserte prosedyrer, og det er økning av brukere med multiresistente bakterier. Nå er det utarbeidet egne lister til de ansatte som kan utsette seg for biologiske faktorer.

Men det fører ifølge Gustavsen til at tjenesten blir mindre effektiv.

– De ansatte bruker mer tid på kjøring, og i verste fall må de dra tilbake til basen for å ikle seg arbeidstøy. De ansatte mener det er på høy tid at det blir innført arbeidstøy permanent, uavhengig av koronasituasjon, sier Gustavsen.

Gustavsen støtter de ansatte på at å bruke privat tøy er dårlig smittevern uavhengig av koronasituasjonen. 

– Det har aldri vært noen diskusjon om at de som jobber i parkvesen eller andre sektorer som krever arbeidstøy, skal kjøpe det selv. Jeg forstår godt at de ansatte føler seg diskriminert, legger hun til.

Både de ansatte og de tillitsvalgte hadde håpet at kommunen ville gjøre et hastevedtak før de tok ferie nå i juli. Det skjedde ikke.

– Nå må vi vente til september før vi får en avgjørelse på om de ansatte får arbeidstøy av kommunen. Det har ført til stor frustrasjon blant de ansatte, som føler de ikke blir tatt på alvor. Hvis politikerne ikke kan fatte et slikt vedtak nå, ja … jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, sier Gustavsen.

Arbeidsgiver uenig

På Karmøy kommunes nettside skriver rådmann Vibeke Vikse Johnsen at det er tilgjengelig arbeidstøy for ansatte i hjemmetjenesten i Karmøy dersom det er eller oppstår mistanke om smitte.

Gustavsen sier at det er sant som rådmannen sier, men legger til at de som jobber i hjemmetjenesten aldri vet hva som møter dem på andre siden av døren. 

– De kan ikke alltid vite om en pasient vil utsette dem for biologisk smitte. Det skaper usikkerhet blant de ansatte. De er redde for å dra meg seg smitte til andre pasienter, men også å ta med seg smitte hjem til sin familie, sier hun.

Arbeidstilsynet ber kommunen svare

De mange oppslagene i Haugesunds Avis førte til at også Arbeidstilsynet har bedt om en redegjørelse fra Karmøy kommune.

De ber blant annet kommunen gjøre rede for i hvilken grad ansatte og vikarer har tilgang til hensiktsmessig arbeidstøy knyttet til biologisk smitte. I et brev sendt 3. juli, svare kommunen at de ansatte har tilgang på arbeidstøy når de har arbeidslister som tilsier at de skal:

  • Arbeide med pasienter med mistanke om smittsom sykdom eller har påvist smittsom sykdom
  • Er i fare for eksponering av smitte ved prøvetaking eller stikk fra infiserte sprøytespisser
  • Det lages egne arbeidslister i den enkelte hjemmetjeneste når det er arbeidsoppgaver som krever skifte til arbeidstøy.

Kommunen viser til at de har innført systemer som sikrer smittevernet, og at de følger lovverket. Om Arbeidstilsynet er enig med kommunen, gjenstår å se.

Du kan lese kommunens brev til Arbeidstilsynet her.

Har hatt møte med ordføreren

Gustavsen sier til Sykepleien at ordfører Jarle Nilsen nylig hadde et møte med de ansatte i hjemmesykepleien.

– Hva sa han til sykepleierne?

–  Vel, han mener at de som har behov for det, får arbeidstøy av kommunen. Vi vet egentlig ikke helt hva som kommer til å skje før i neste kommunestyremøte 9. september, sier Gustavsen.

Til Haugesunds Avis [for abonnenter] har ordfører Jarle Nilsen svart følgende på hvorfor alle helsearbeidere ikke får arbeidsklær:

– Status er at de som har behov for arbeidsklær, og som har ansvar for å besøke covid-19-pasienter, får tilgang. Dette gjelder også de som er i kontakt med noen som kan være smittet. Dette er i henhold til retningslinjene. Det er et regelverk på dette, og det imøtekommer vi, sier Nilsen til avisen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.