Oslo fengsel får kritikk for bruk av isolasjon og manglende helsetilbud

Bildet viser en sikkerhetscelle i fengsel.
ISOLAT: En vanntett madrass er eneste møblement på isolatcellen.

Sivilombudsmannen mener det er en klar risiko for umenneskelig behandling ved Oslo fengsel.

– Vi har blant annet dokumentert omfattende bruk av isolasjon uten vedtak, mangelfullt tilsyn ved bruk av sikkerhetscelle og et klart underdimensjonert helsetilbud, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til opplysningene som fremkommer i en rapport offentliggjort onsdag.

Flere kritiske forhold ved driften

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Oslo fengsel i november 2018. Fengselet er Norges største varetektsfengsel, og ombudsmannen peker i besøksrapporten på flere kritiske forhold ved driften.

Rapporten dokumenterer blant annet omfattende innlåsing av de innsatte på cellene uten hjemmel i lov.

– Dette er en praksis som er lovstridig, og som umiddelbart bør opphøre. Det er godt dokumentert at isolasjon kan gi alvorlige skadevirkninger, og fengselet er pliktet å begrense dette, sier Falkanger.

Tolv innsettelser begrunnet med selvskading eller selvmordsfare

Sivilombudsmannen er også bekymret for fengselets tilsynsrutiner og muligheten til å ivareta personer som plasseres på sikkerhetscelle.

Tolv av innsettelsene på sikkerhetscelle i 2018 var begrunnet med selvskading eller selvmordsfare. Heller ikke i disse tilfellene var oppfølgingen av de innsatte godt dokumentert, skriver ombudet i sin rapport.

Begrenset tilgjengelighet for helsetjenester

Videre peker rapporten på fengselets helsetilbud. Det trekkes frem at selv om Oslo fengsel har en egen helseavdeling og en fengselspsykiatrisk poliklinikk, er den faktiske tilgjengeligheten til helsetjenester for enkeltinnsatte svært begrenset, og preget av lang ventetid.

– I praksis gjennomfører fengselsbetjenter vurderinger av helsebehov. Dette har de ikke faglig grunnlag for å gjøre, og det hindrer retten til fortrolig helsehjelp, sier Falkanger.

Under kan du se fotoserien Stig Marlon Weston laget da han lot seg isolere i en sikkerhetscelle ved Oslo fengsel. Denne ble laget i forbindelse med vårt temanummer om isolasjon og nylig belønnet med Fagpressens fotopris:

– Ingen tror at isolat er bra for helsen

Freddy Støvind utenfor Ila fengsel
KOMMUNAL: Psykiatrisk sykepleier Freddy Støvind er ansatt av Bærum kommune og sammenlikner sin funksjon med hjemmesykepleiernes.

De innsatte på isolat skal ha like gode helsetjenester som alle andre. Freddy Støvind er sykepleier på Ila fengsel.

I snart 15 år har Ila fengsel vært min arbeidsplass. Først som sykepleier, så psykiatrisk sykepleier. I dag er jeg avdelingsleder for helseavdelingen.

Jeg liker å si at vi kan sammenliknes med hjemmesykepleien ute i kommunene. Helsetjenestens personell er ansatt i Bærum kommune og jobber i Kriminalomsorgens lokaler. Vår oppgave er å sørge for at de innsatte på Ila får et helsetilbud som er like godt som det du og jeg får utenfor murene.

Hva vet folk flest egentlig om hva som skjer i et fengsel? Antakelig ikke så mye.

Innsikten mange har, er gjerne via reportasjer i media. Det er lett å få inntrykk av at Ila er som en stor sikkerhetsavdeling på et psykiatrisk sykehus. Tror du det, tar du feil.

Av de 120 innsatte er det tre–fire stykker som sitter isolert over lang tid. De fleste som sitter eneromsplassert, gjør det i kortere perioder.

Det er kriminalomsorgen som bestemmer om noen skal sitte uten fellesskap med andre innsatte. Vi sykepleiere har ingen innvirkning på det. Isolerte innsatte følges opp jevnlig av sykepleiere, men det er fengselsbetjentene som er tettest på dem.